Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział wybudowanego w czasie trwania małżeństwa domu i działki

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 30.04.2017

Obecnie jestem w trakcie podziału majątku wspólnego po rozwodzie, czyli wybudowanego w czasie trwania małżeństwa domu i działki, którą wspólnie otrzymaliśmy od moich rodziców pod budowę tego domu. Od 2004 roku mąż nie dokłada się do opłat za media i nie dokłada się do remontów. Chcę podzielić dom, działkę i oddzielić liczniki, aby dalej sam płacił za siebie. W pozwie prosiłam o przepisanie jego części na naszą wspólną córkę, która obecnie ma 15 lat. On się nie zgadza i sąd wyklucza taką możliwość. Obawiam się, że po podziale będzie chciał sprzedać swoją część. Chcę tego uniknąć. Jak się mogę zabezpieczyć? Wiem, że ma niewiele środków i będę miała problem z odzyskaniem włożonych pieniędzy. Ponadto w trakcie małżeństwa otrzymał od swojej siostry jako darowiznę książeczkę mieszkaniową, której wkład przeznaczył pod budowę naszego domu. Czy ten wkład jest tylko jego częścią, czy nasza wspólną? Czego mogę żądać i czego oczekiwać w tej materialnej kwestii?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział wybudowanego w czasie trwania małżeństwa domu i działki

Fot. Fotolia

 

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie bowiem z treścią art.  31:

 

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)”.

 

Zgodnie z powyższym w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość zabudowana domem. W toku postępowania o podział majątku Sąd dokonuje wyceny nieruchomości według stanu na chwilę zniesienia wspólności ustawowej, a według cen aktualnych. Nie ma prawnych możliwości przepisania udziału w toku postępowania działowego na członków rodziny. Mąż także nie może zbyć udziału w toku postępowania działowego. Nie bez znaczenia jest fakt, iż mąż nie opłaca żadnych danin publicznych czy innych kwot związanych z utrzymaniem domu. Zgodnie bowiem z treścią art.  45:

 

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

 

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.

Oznacz, to że może Pani dochodzić nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny. Kwoty remontów stanowią nakład z Pani majątku osobistego na majątek wspólny. Może Pani dochodzić zwrotu połowy nakładów na remonty i utrzymanie domu”.

 

Co do książeczki, toi stanowi ona część majątku osobistego męża. Może on dochodzić od Pani zwrotu otrzymanej darowizny. Podlegające zwrotowi wydatki i nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków stanowią wierzytelność wchodzącą w skład majątku wspólnego. Jeżeli wierzytelność ta zostanie doliczona do majątku wspólnego podlegającego podziałowi, to przy podziale tego majątku należy ją przyznać temu z małżonków, na którego majątek osobisty wydatki lub nakłady zostały poczynione. Przyjęcie, że zwrotu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków dokonuje się w ramach przewidzianych w art. 45 wzajemnych rozliczeń między małżonkami, uzasadnia niezaliczenie wierzytelności z tytułu poczynienia wymienionych wydatków i nakładów do majątku wspólnego podlegającego podziałowi. W takim wypadku jedno z małżonków, na którego majątek osobisty zostały poczynione wydatki lub nakłady, powinien zostać zobowiązany do zapłaty na rzecz współmałżonka części ich wartości, odpowiadającej wielkości udziału współmałżonka w majątku wspólnym (patrz postanowienie SN z 13 marca 1981 r., sygn. akt III CRN 35/81, LexPolonica nr 303631, OSNCP 1981, nr 11, poz. 220).

 

W sprawach o podział majątku odradzam działanie samodzielne. Jest to zbyt skomplikowana materia, aby działać bez udziału pełnomocnika zawodowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + VI =

»Podobne materiały

Przedmioty majątkowe

Ojciec darował mi działkę. Na tej nieruchomości wybudowałem dom – już niedługo będzie można się wprowadzić. Obecnie planuję ślub. Chciałbym zabezpieczyć moją nieruchomość, abym nie musiał się nią dzielić w razie rozwodu. Jak to zrobić? Czy będzie potrzebna intercyza? Jakie przedmioty mają

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »