.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział wspólnego domu po rozpadzie związku i opieka nad dzieckiem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 22.10.2017

Wspólnie z partnerką kupiłem nieruchomość gruntową, na której wybudowaliśmy dom. Koszty związane z jego posadowieniem poniosłem ja, partnerka poniosła koszty związane z wykończeniem. Obecnie partnerka oświadczyła, że będzie wnosiła o zniesienie współwłasności domu, a ja będę musiał poszukiwać sobie nowego lokum. Mamy 7-letnie dziecko. Czy faktycznie sąd może nakazać mi wyprowadzkę i podział wszystkiego, co mamy, zakładając, że opieka nad dzieckiem zostanie przyznana mamie? Czy mam szansę uzyskać opiekę nad dzieckiem, jeżeli mama jest chora na nerwicę lękową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział wspólnego domu po rozpadzie związku i opieka nad dzieckiem

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż każdy z Państwa ma prawo żądać zniesienia współwłasności domu. Powyższe wynika wprost z art. 210 § 1 K.c. Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

 

Zachodzi zatem pytanie, czy jest możliwe podzielenie domu w taki sposób, by Pan miał możliwość korzystania z jednej część, a partnerka z drugiej. Jeżeli nie, wówczas sąd na wniosek jednej ze stron może przyznać jednemu z Państwa wyłączną własność z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego współwłaściciela. I od tego tak naprawdę wszystko zależy. Zachodzi bowiem pytanie, czy Pan lub Pana partnerka możecie się spłacić wzajemnie. Czy Państwa możliwości majątkowe i finansowe na to pozwalają?

 

Powyższe znajduje oparcie w treści art. 212 § 2 K.c. zgodnie z którym rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

 

Samo żądanie przyznania własności nieruchomości na rzecz partnerki, jeżeli ta nie miałaby możliwości finansowych by Pana spłacić, nie może przesądzać o przyznaniu jej tej nieruchomości. Jeżeli obydwoje będziecie Państwo wykazywać takie żądanie, wówczas sąd będzie sprawdzał Państwa możliwości majątkowe i zarobkowe, celem ustalenia, czy możliwa jest spłata drugiego współwłaściciela.

 

Co do zasady, w sprawach o zniesienie współwłasności mamy także spór co do wartości nieruchomości. Jeżeli z czymś takim mielibyśmy do czynienia także u Pana, wówczas należy się liczyć z opinią biegłego rzeczoznawcy majątkowego na okoliczność ustalenia wartości nieruchomości. Tak ustalona wartość następnie zostałaby przyjęta przez sąd i stanowiłaby podstawę do orzeczenia w zakresie rozliczeń, spłat, ewentualnych rat i terminu ich zapłaty.

 

W mojej ocenie, jeżeli Państwa sytuacja majątkowa jest porównywalna, to na pewno sąd oceniałby także okoliczności pozamajątkowe, tj. opiekę nad dzieckiem. Mniemam, że ten, któremu przypadłaby opieka nad dzieckiem, miałby przyznane prawo własności nieruchomości. Po raz kolejny jednak podkreślę, że wówczas Państwa sytuacja musiałaby być porównywalna.

 

Przechodząc do kwestii władzy rodzicielskiej. Na dzień dzisiejszy każde z Państwa ma pełną władzę rodzicielską. Bez wątpienia sąd będzie ustalał, które z Państwa lepiej rozumie potrzeby dziecka, które ma lepsze predyspozycje do jego wychowania, a w szczególności, które z Was daje lepszą gwarancję należytego rozwoju dziecka. Wspomina Pan o chorobie matki dziecka. Jeżeli mamy do czynienia z nerwicą lekową, to na pewno będzie to przemawiało na niekorzyść matki, ale jeszcze samo przez się nie powoduje, że opieka nad dzieckiem zostanie powierzona Panu.

 

Na pewno wiek dziecka będzie miał znaczenie. Z uwagi na to, że ma ono 7 lat, na pewno będzie Panu łatwiej walczyć o dziecko, aniżeli gdyby miało 1 lub 2 lata. Zachodzi pytanie, czy dziecko jest się w stanie opowiedzieć za którymś z rodziców. Jeżeli dojdzie do walki o dziecko to na pewno sąd dopuści dowód z opinii biegłego psychologa dziecięcego, której wydanie nastąpi po przesłuchaniu Pana, Pana partnerki i dziecka. Poddani zostaniecie Państwo szczegółowych badaniom celem ustalenia, które z Was ma lepszy wgląd w potrzeby dziecka. Nadto ważne będzie, po której stronie opowie się samo dziecko. Należy jednak podkreślić, że stanowisko dziecka będzie brane pod uwagę tylko wówczas, jeżeli do tej pory rozwijało się bez zaburzeń, nie wykazuje problemów wychowawczych, będzie miało świadomość tego co się dzieje. Jeżeli dziecko ma problemy w szkole, nie ma świadomości znaczenia swoich słów, wówczas sąd nie będzie opierał się na woli dziecka, lecz będzie brał pod uwagę ogół dowodów w sprawie.

 

Reasumując, Państwa sytuacja rodzinna zostanie poddana ocenie przez biegłego psychologa jako podmiotu władnego do wydania opinii w tego rodzaju sprawach. Opinia specjalisty stanowić będzie podstawę wydanego w sprawie orzeczenia. Wyraźnie podkreślić należy, że podstawową zasadą w sprawach rodzinnych jest zasada dobra dziecka. Sąd będzie zatem oceniał sprawę nie z Pańskiego punktu widzenia, ale mając na względzie dobro dziecka i zasady współżycia społecznego. Wola dziecka będzie zatem brana pod uwagę, jeżeli przemawiać będzie za tym jego stopień dojrzałości. Innymi słowy, każda sprawa winna być oceniona indywidualnie. Nie można więc jednoznacznie stwierdzić, czy istnieją przesłanki do ograniczenia władzy rodzicielskiej Pana partnerce.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton