Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku bez rozwodu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 22.02.2017

Od roku 1999 jestem w związku małżeńskim, w 2001 roku kupiliśmy mieszkanie, na które założona jest księga wieczysta pod kredyt, który będzie spłacany do 2018. Od roku 2011 mamy z mężem rozdzielność majątkową. Od trzech lat mąż nie mieszka z nami, posiada swój dom, prowadzi firmę prywatną. Chcielibyśmy bez przeprowadzania rozwodu dokonać podziału majątku, a konkretnie przepisać mieszkanie tylko na mnie. Obecnie kredyt spłaca mąż i tak by pozostało również po podziale majątku. W jaki sposób tego dokonać? Czy będzie potrzebna wycena mieszkania przez rzeczoznawcę? Jaka droga będzie tańsza?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie przynależności przedmiotów majątkowych do majątków osobistych bądź wspólnego małżonków są uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (K.r.io.).

 

Stosownie do art. 31 § 1 K.r.io. „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”.

 

„Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

 

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Zgodnie z art. 33 tej ustawy „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Podział majątku może być przeprowadzony w drodze umowy (w Pani przypadku przed notariuszem), jeżeli istnieje zgoda byłych małżonków co do podziału.

 

Jeżeli nie ma zgody co do podziału pomiędzy byłymi małżonkami, to jedynym sposobem na dokonanie podziału majątku jest droga postępowania sądowego. Oczywiście przed sądem również dopuszczalny jest podział majątku zgodny.

 

Wysokość wynagrodzenia notariusza ustalana jest umownie. Nie może być ono jednak wyższe niż określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości maksymalne stawki taksy notarialnej. Zależą one od wartości dzielonego majątku. Do tego wynagrodzenia trzeba doliczyć 23% podatku VAT oraz zapłacić za odpisy i wpisy (6 zł od strony plus 23% VAT).

 

Dodatkowo konieczne może się okazać uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 150 zł za wpis prawa własności w księdze wieczystej. Jeśli w księdze wieczystej wpisani są oboje małżonkowie, a w wyniku podziału majątku nieruchomość przypadała jednemu z nich, notariusz pobierze opłatę za wpis zmiany odnośnie do właściciela.

 

Jak już wspomniałem, również sąd w postępowaniu może dokonać podziału majątku wspólnego na wniosek małżonków.

 

Wniosek o podział majątku podlega opłacie w wysokości 1000 zł, niezależnie od wartości dzielonych dóbr. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku, opłata sądowa jest niższa i wynosi 300 zł.

 

Nie znam wartości Państwa majątku wspólnego, niewątpliwie jednak, jeżeli istnieje zgoda Pani i męża na podział majątku, droga sądowa będzie dłuższa, ale znacznie tańsza.

 

W tym postępowaniu Pani mąż powinien oświadczyć razem z Panią, że w ramach podziału majątku przejmuje Pani na własność lokal mieszkalny bez spłat i dopłat na rzecz męża, a ponadto zobowiązuje się on płacić w całości kredyt na ten lokal do jego ukończenia. Zobowiązanie to jest o tyle ważne, że kwestia podziału majątku nie ma wpływu na wspólny kredyt, za który nadal Państwo odpowiadacie solidarnie.

 

Wynika to z tego, że za dług, który obciążał solidarnie obu małżonków w czasie trwania wspólności, odpowiadają oni tak samo po jej ustaniu. A więc nadal odpowiadają za niego po rozwodzie czy też separacji. Sąd co prawda może w wyroku obejmującym podział majątku wspólnego zobowiązać jednego z partnerów do spłacenia takich długów i zwolnić drugiego z obowiązku spłaty. Może również wskazać, w jakiej części dług ma spłacić mąż, a w jakiej żona, i uwzględnić to w ich wzajemnych rozliczeniach.

 

Jednak nie jest to wiążące dla wierzyciela. Tym wierzycielem jest w Państwa przypadku bank, w którym wspólnie zaciągnęliście Państwo kredyt. Wierzyciel może nadal żądać spłaty całego długu od każdego z byłych małżonków. Jeśli Pani mąż aktualnie sam spłaca kredyt to teoretycznie przy podziale majątku może żądać od Pani zwrotu połowy zapłaconych rat od momentu ustania wspólności do dnia podziału.

 

Dlatego na przyszłość po podziale majątku proponuję, aby Pani mąż zobowiązał się do płacenia rat w całości przed sądem, co pozwoli Pani być bezpieczną, że mąż w przyszłości nie zażąda roszczenia regresowego.

 

Powyższe znajduje uzasadnienie w art. 366 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

 

„§ 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

 

§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani”.

 

Zaś według art. 376:

 

„§ 1. Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

 

§ 2. Część przypadająca na dłużnika niewypłacalnego rozkłada się między współdłużników”.

 

Jeżeli więc treść Państwa wzajemnych ustaleń co do spłaty kredytu będzie jasna, to po pierwsze stanie się Pani właścicielem lokalu, a po drugie Pani mąż spłaci kredyt i nie będzie mógł żądać zwrotu. Jeżeli jednak zaprzestanie spłacać i bank zmusi do płacenia Panią, to będzie Pani mogła na podstawie tego samego oświadczenia męża, żądać od niego zwrotu zapłaconych „za niego” rat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - 2 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki