Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział działki a plan zagospodarowania

Autor: Kinga Karaś • Opublikowane: 04.11.2019

Posiadamy z braćmi ziemię rolną, która jest nam przyznana w spadku po tacie i chcielibyśmy tę działkę podzielić notarialnie na mniejsze. Działka ma około 48 arów, jest plan zagospodarowania, który nie pozwala na tworzenie działek mniejszych niż 3000 m2. Czy jest możliwy taki podział? Czy można utworzyć działkę, która ma 3000 m2, a reszta pozostanie tak jak jest?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział działki a plan zagospodarowania

Fot. Fotolia

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z podziałem nieruchomości rolnej. Z prawnego punktu widzenia brak jest możliwości podziału działki rolnej na grunt o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha z wyjątkiem przyłączenia do sąsiedniej nieruchomości, regulacji granic lub wydzielenia pod drogi publiczne.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami „przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne, chyba że dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha”.

 

Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Stosownie do art. 93 ust. 2a „podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. Przepisu nie stosuje się w przypadku podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 95”.

 

Warunku, o którym mowa w ust. 2a, dotyczącego wydzielenia działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, nie stosuje się do działek gruntu projektowanych do wydzielenia pod drogi wewnętrzne (art. 93 ust. 3a). Biorąc te ograniczenia pod uwagę, nawet w przypadku zniesienia przez Państwa współwłasności przedmiotowej nieruchomości, powyższe ograniczenia będą brane pod uwagę.

 

Stosownie do art. 210 Kodeksu cywilnego:

 

„1. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.

2. Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej oraz gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 § 3, następuje z uwzględnieniem przepisów tej ustawy”.

 

Art. 166 § 3 stanowi, iż „do sprzedaży przez współwłaściciela nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 i 2233) udziału we współwłasności lub części tego udziału stosuje się przepisy tej ustawy”.

 

Jeżeli podział nieruchomości rolnej lub leśnej powoduje wydzielenie przynajmniej jednej działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, to wydzielenie takich działek jest możliwe tylko z zastosowaniem procedury administracyjnej określonej w ustawy o gospodarce nieruchomościami i tylko w przypadkach wskazanych w art. 93 ust. 2a i 3a oraz art. 95 tej ustawy. Wydzielenie z nieruchomości rolnych lub leśnych działek o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha jest możliwe pod drogi wewnętrzne, nie zaś w sytuacji, gdy podział działek miał na celu wyznaczenie drogi wewnętrznej (por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Białymstoku z dnia 18 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 660/13).

 

Podsumowując, podział działki rolnej – na mniejsze o powierzchni poniżej 0,3 ha – jest niedopuszczalny, z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej. Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby któryś z Panów nabył sąsiednią nieruchomość i w wyniku czego doszło do podziału i połączenia z tą nieruchomością. Wówczas byłoby to prawnie dopuszczalne. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by Panowie jako współwłaściciele dokonali umownego podziału faktycznego nieruchomości (nieformalnego) i w drodze umowy ustalili sobie zakres korzystania z nieruchomości wspólnej (tzw. podział quad usum).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - I =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki