Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podwójne obywatelstwo a opodatkowanie dochodów uzyskanych w Polsce

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 14.03.2019

Mieszkam w Anglii od 5 lat, mam obywatelstwo angielskie, jestem rezydentem podatkowym w Anglii, tam też prowadzę działalność. w Polsce od niedawna jestem wspólnikiem spółki komandytowej i spółki z o.o. Mam podwójne obywatelstwo. Gdzie będę opodatkowany od dochodów uzyskiwanych w Polsce, czy w Polsce muszę opłacać jakiekolwiek składki ZUS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w świetle prawa podatkowego jest Pani traktowana jako nierezydent. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 3 ust. 2a ustawy PIT „osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)”.

 

W dalszej części podkreślić należy, że w świetle art. 5b ust. 2 ustawy PIT „jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka komandytowa, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym przyjmuje się, że wspólnik spółki komandytowej prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Następnie wskazać należy, że zgodnie z art. 4a ustawy przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów międzynarodowych dlatego też należy sięgnąć do polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania”.

 

W myśl art. 7 ust. 1 umowy zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa (Anglii) podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie (tj. w Polsce) przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim umawiającym się państwie (tj. w Polsce), jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

 

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2 umowy „jeżeli przedsiębiorstwo umawiającego się państwa wykonuje działalność w drugim umawiającym się państwie poprzez położony tam zakład, to w każdym umawiającym się państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach, jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem”. Rozstrzygnięcie kwestii opodatkowania wspólników spółki komandytowej będących osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Anglii wymaga zatem ustalenia, czy działają oni w Polsce poprzez zakład.

 

Przesłanki powstania zakładu zostały określone w art. 5 umowy. Przy czym sformułowanie „zakład” oznacza stałą placówkę, poprzez którą całkowicie albo częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa. Pojęcie „zakład” obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, zakład fabryczny, warsztat, kopalnię, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych; a także budowę albo montaż, które trwają przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Oznacza to, że aby można było mówić o zakładzie, przede wszystkim musi istnieć placówka, która ma stały charakter i za pośrednictwem której wykonywana jest działalność przedsiębiorstwa.

 

W tym miejscu należy zauważyć, że zarówno doktryna, jak i organy podatkowe – przy spełnieniu przesłanek powstania zakładu określonych przepisami umowy międzynarodowej – kwalifikują przedsiębiorstwo spółki osobowej (w tym spółki komandytowej) jako zakład wspólników.


W rezultacie, gdy wspólnik polskiej spółki komandytowej, który ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Anglii, wykonuje działalność przez położony w Polsce zakład, a tym samym jego zyski z udziału w tej spółce podlegają opodatkowaniu w Polsce (czyli w państwie źródła) w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

 

W państwie rezydencji wspólnika, czyli w Anglii, znajdzie natomiast zastosowanie odpowiednia metoda eliminacji podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że uzyskane przez osobę fizyczną będącą angielskim rezydentem podatkowym, zarówno przychody, jak koszty uzyskania przychodów z tytułu udziału w spółce komandytowej mającej siedzibę w Polsce (ustalone proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku tej spółki), podlegają rozliczeniu w Polsce, według zasad przewidzianych w ustawie o PIT.

 

W zakresie natomiast bycia udziałowcem spółki z o.o. należy wskazać, że z tytułu samego faktu bycia udziałowcem nie powstaje żaden obowiązek podatkowy. Jedyne zobowiązanie może powstać w przypadku wypłaty dywidendy.

 

W odniesieniu do opodatkowania dywidend uzyskiwanych w Polsce przez zagraniczne osoby fizyczne (mające w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy) przepisy PIT nie przewidują żadnych szczególnych zasad. Dywidendy podlegają opodatkowaniu na takich samych zasadach jak dywidendy uzyskiwane przez polskich podatników. Jednak również w tym przypadku zastosowanie znajdują odpowiednie regulacje zawarte w przepisach polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Zgodnie z przepisami art. 10 umowy dywidendy, które płaci spółka mająca dla celów podatkowych siedzibę w Umawiającym się Państwie (tu: w Polsce) osobie, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (tu: w Anglii) mogą być opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę dla celów podatkowych (tu: w Polsce) i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa (tj. zgodnie z przepisami polskimi), lecz wymierzony tak podatek nie może przekroczyć 10% kwoty dywidend brutto.

 

Warunkiem zastosowania stawki w wysokości 10% jest przedstawienie polskiej spółce z o.o. brytyjskiego certyfikatu rezydencji. Jeżeli udziałowiec takiego certyfikatu nie przedstawi podatek wyniesienie 19%.

 

Wspólnik spółki komandytowej, niezależnie, czy jest cudzoziemcem, czy nie, jest zobowiązany do opłacania składek ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w Polsce.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + trzy =

»Podobne materiały

Założenie spółki LLC w USA

Jestem obywatelem polskim i obecnie nie prowadzę działalności gospodarczej. Mam jednak pomysł na działalność gospodarczą, z tym że miałaby ona sens, gdyby spółka miała siedzibę w USA. Myślę, że najlepszym pomysłem będzie założenie spółki LLC w stanie Delaware. LLC nie podlega obowiązkowi podatkowemu

 

Miejsce opodatkowania dochodu marynarza

Jestem marynarzem, moim pracodawcą jest firma z Singapuru, ale wynagrodzenie wpływa na moje konto z Hongkongu. Mam umowę o pracę. W Polsce nie osiągam żadnych dochodu. Czy mając dochody tylko z pracy jako marynarz mam obowiązek zgłoszenia tego do urzędu skarbowego? Jak będzie wyglądała sytuacja, kie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »