.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podważenie pełnomocnictwa ogólnego

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 25.11.2014

Otrzymałem pismo w sprawie zapłaty od mojego dostawcy, które zostało podpisane przez radcę prawnego (jednoosobowo). Radca ten występuje w imieniu mojego dostawcy, posługując się pełnomocnictwem wystawionym dla trzech osób łącznie. Treść pełnomocnictwa: „Pełnomocnictwo Procesowe Ogólne. Ja niżej podpisany, działając w imieniu XYZ sp. z o.o., udzielam pełnomocnictwa radcom prawnym: A, B i C do występowania w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym we wszystkich prowadzonych sprawach o zapłatę. Podpis prezesa zarządu”. Chciałbym podważyć ważność dokumentów podpisanych w mojej sprawie przez jednego tylko radcę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

 

Pełnomocnictwo może być udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z art. 205 K.s.h.

 

„Art. 205. § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

§ 2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.”

 

Domniemuję zatem, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z którą mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, w umowie spółki ukształtowała w sposób odmienny, od zasad przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych reprezentację spółki. Wynika to bowiem z faktu, iż pełnomocnictwo zostało podpisane tylko przez prezesa zarządu. Innymi słowy umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewiduje reprezentację jednoosobową. Fakt ten należałoby sprawdzić, albowiem być może umowa nie zmienia sposobu reprezentacji, a wówczas jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

 

Odnosząc się natomiast do treści pełnomocnictwa wskazać należy co następuje. Zgodnie z art. 107 K.c., jeżeli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania, każdy z nich może działać samodzielnie, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Przepis ten stosuje się odpowiednio do pełnomocników, których pełnomocnik sam dla mocodawcy ustanowił. Z treści powyższego przepisu wynika, iż ustawodawca dopuszcza możliwość ustanowienia kilku pełnomocników. Wyłącznie od woli samego mocodawcy zależy sposób działania ustanowionych przez niego kilku pełnomocników; jeżeli mocodawca nie zastrzegł łącznego działania w treści pełnomocnictwa, to każdy pełnomocnik może działać samodzielnie. Z treści przedstawionego przez Pana pełnomocnictwa nie wynika, jakoby mocodawca zastrzegł łączne działanie pełnomocników. Innymi słowy każdy z pełnomocników ustanowiony przez prezesa zarządu może działać samodzielnie, a dokonywane przez niego czynności są skuteczne. Z treści pełnomocnictwa wynika bowiem, iż pełnomocnictwo zostało udzielone trzem radcom prawnym. Z treści nie wynika natomiast jakoby pełnomocnictwo miało charakter łączny. W związku z powyższym każdy z pełnomocników może działać samodzielnie.

 

W podobnym tonie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 615/05, w którym wskazano, iż „przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie wprowadzają ograniczeń co do liczby ustanowionych w sprawie pełnomocników. Jeżeli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania, każdy z nich może działać samodzielnie, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa – art. 107 K.c. Nawet brak umocowania pełnomocnika nie przesądza o nieskuteczności czynności procesowej, gdyż – zgodnie z przepisami Prawa cywilnego (art. 103 § 1 K.c.) – istnieje możliwość potwierdzenia czynności przez mocodawcę, sanującą dokonaną czynność niewłaściwie umocowanego pełnomocnika”.

 

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż podpis jednego z pełnomocników nie skutkuje nieważnością czynności prawnej, albowiem mocodawca nie zastrzegł łącznego działania trzech radców prawnych. Nie ma zatem prawnej możliwości skutecznego podważenia udzielonego pełnomocnictwa w powyższy sposób. Jedynym sposobem jest sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym według numeru KRS jaki sposób reprezentacji przewiduje umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »