.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podważanie formy i treści upoważnienia

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 12.09.2016

Złożyłem upoważnienie na rzecz projektanta, które brzmiało: „Upoważniam Pana XXX zamieszkałego w XXX, nr dowodu osobistego XXX, do działań w sprawie inwestycji związanej z księgą wieczystą KW XXX”. Upoważnienie posiadało także moje dane adresowe, datę i miejscowość, gdzie zostało sporządzane. Projektant w moim imieniu występuje do urzędu i wszelkich jednostek administracyjnych w sprawie załatwienia niezbędnych formalności do uzyskania pozwolenia na budowę. Jednak pan z urzędu podważa formę i treść upoważnienia. Czy urzędnik ma rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie oparte na prawie budowlanym jest tzw. postępowaniem administracyjnym, które jest uregulowane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Pełnomocnictwa dotyczy dokładnie art. 33 tej ustawy, który z uwagi na jego istotność w całości Panu poniżej przytoczę:

 

„Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

 

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

 

§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

 

§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.

 

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony”.

 

Organ administracyjny bada z urzędu prawidłowość pełnomocnictwa. Z kodeksu wynika jedynie to, że winno być udzielone na piśmie, nic ponadto. Taki wymóg Pana pełnomocnictwo niewątpliwie spełnia aczkolwiek w mojej ocenie jest ono jednak zbyt ogólne i nie określa tak naprawdę o jaki rodzaj czynności, do których ma być umocowany pełnomocnik, dokładnie chodzi.

 

Urzędnik niestety, w mojej ocenie, ma prawo mieć wątpliwości, co dokładnie wchodzi w zakres działań w sprawie inwestycji związanej z księgą wieczystą XXX, w szczególności czy dotyczy ono w ogóle postępowania administracyjnego przed organami budowlanymi.

 

Oczywiście można polemizować w tej kwestii, bo tak jak wspomniałam, precyzyjnych przepisów nie ma, ale kierując się zasadami logiki, należałoby raczej uzupełnić pełnomocnictwo, bo spór z urzędnikiem tylko wydłuży postępowanie.

 

Proponuję, aby poszerzył Pan zakres pełnomocnictwa, wpisując np. „…w sprawie inwestycji związanej z księgą wieczystą XXX, tj. w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego wszystkich instancji we wszystkich kwestiach, które pozostają lub będą pozostawać w związku z postępowaniem w sprawie wydania pozwolenia na budowę na wyżej wskazanej nieruchomości”.

 

Takie pełnomocnictwo nie powinno już budzić żadnych wątpliwości ze strony urzędników, bo precyzuje, do czego go udzielono.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl