.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podstawowe miejsce pracy

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 21.02.2013

Jestem żołnierzem zawodowym w służbie stałej (muzykiem orkiestry wojskowej). Jestem także pracownikiem na uczelni (otrzymałem zgodę dowódcy na podjęcie tej pracy). W myśl nowej ustawy o szkolnictwie wyższym uczelnia wymaga ode mnie wskazania jej jako „podstawowego miejsca pracy”. Czy mogę wskazać uczelnię jako podstawowe miejsce pracy, pełniąc jednocześnie zawodową służbę wojskową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym przez podstawowe miejsce pracy rozumie się uczelnię albo jednostkę naukową, w której nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazaną w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy może być tylko jedno.

 

W art. 129 ust. 1 tej ustawy określono, iż „nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody rektora. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej stanowiącej podstawowe miejsce pracy”.

 

Zgodnie z art. 129 ust. 4 „ograniczenia tego nie stosuje się do nauczycieli akademickich podejmujących zatrudnienie w ramach stosunku pracy:


1) w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.);

2) w organach towarzystw naukowych i zawodowych;

3) w organach wymiaru sprawiedliwości;

4) w instytucjach kultury;

5) we władzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności;

6) w samorządowych kolegiach odwoławczych”.


Zgodnie z art. 129 ust. 10 ustawy „w uczelni wojskowej żołnierze zawodowi pełniący służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich występują o zgodę, o której mowa w art. 129 ust. 1 tej ustawy, w trybie określonym w przepisach o zawodowej służbie wojskowej. Podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy bez uzyskania zgody skutkuje skierowaniem przez rektora wniosku o zwolnienie ze stanowiska nauczyciela akademickiego, w trybie określonym w przepisach o zawodowej służbie wojskowej”.

 

Z przepisu art. 129 ust. 1 ustawy wynika, że zgoda rektora na podjęcie dodatkowej pracy przez nauczyciela akademickiego jest konieczna, jeżeli praca ta dotyczy stosunku pracy u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą.

 

Stosując wnioskowanie a contrario (z łac. przeciwne), jeżeli dodatkowa praca nie będzie podejmowana lub kontynuowana u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-dydaktyczną (np. jako zatrudnienie w drugiej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego), to zgoda rektora na podjęcie takiego dodatkowego zatrudnienia nie będzie konieczna. Np. zgoda taka nie byłaby wymagana na pracę w firmie, która nie prowadzi działalności naukowo-dydaktycznej.

 

Ponieważ jako żołnierz zawodowy w służbie stałej pracuje Pan jako muzyk orkiestry wojskowej, to nie jest to praca z zakresu działalności naukowo-dydaktycznej. Dlatego w mojej ocenie w Pana przypadku nie jest wymagana zgoda rektora na kontynuowanie zatrudnienia w tym charakterze.

 

W konsekwencji może Pan podpisać oświadczenie, iż uczelnia wyższa, w której jest Pana zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego (asystenta), jest Pana podstawowym miejscem pracy.

 

Niemniej jednak, proszę jeszcze zasięgnąć informacji w dziale kadr Pana uczelni, ponieważ czasem przepisy te nie zawsze są jednolicie interpretowane.

 

Na marginesie trzeba wskazać, że zgodnie z art. 56 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzowi zawodowemu nie wolno podejmować pracy zarobkowej i prowadzić działalności gospodarczej.

 

„Za pracę zarobkową uważa się pracę świadczoną osobiście:


1) w ramach stosunku pracy;

2) na podstawie innego tytułu, jeżeli praca jest wykonywana przez okres dłuższy niż jeden miesiąc”.

 

„Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe, może zezwolić żołnierzowi na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli:


1) nie koliduje to z wykonywaniem zadań służbowych przez żołnierza;

2) wpływa na podwyższenie jego kwalifikacji;

3) nie narusza prestiżu żołnierza zawodowego;

4) prowadzona działalność gospodarcza lub działalność podmiotu, u którego będzie świadczona praca, nie dotyczy wyrobów, o których mowa w przepisach w sprawie klasyfikacji wyrobów obronnych oraz dostaw, robót budowlanych i usług, przeznaczonych na zamówienie jednostek wojskowych”.

 

Dowódca jednostki wojskowej w przypadku naruszenia warunków może cofnąć zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Obrony z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych „żołnierz, któremu wydano zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej, jest obowiązany do informowania dowódcy jednostki wojskowej o zaistniałych zmianach faktycznych i prawnych będących podstawą do wydania zezwolenia”.

 

Dlatego też wydaje się, że powinien Pan powiadomić swojego dowódcę o tym, iż w uczelni wyższej, w której jest Pan zatrudniony, podpisał oświadczenie, iż jest ona Pana podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »