.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podstawa zatrudnienia a egzekucja komornicza

Oboje z mężem jesteśmy lekarzami tej samej specjalizacji, prowadzimy prywatne gabinety, jednak gabinet męża prosperuje świetnie, a ja mam problemy finansowe, grozi mi egzekucja komornicza. Chcemy połączyć nasze gabinety w taki sposób, by mąż był właścicielem i zatrudniał mnie u siebie. Czy lepiej będzie zarejestrować spółkę z o.o., czy założyć jednoosobowy NZOZ? Czy podstawa, na jakiej będę zatrudniona, ma znaczenie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z punktu widzenia możliwości prowadzenia przeciwko Pani egzekucji komorniczej nie ma znaczenia, czy zostanie Pani zatrudniona przez NZOZ, czy sp. z o.o. Niezależnie bowiem od tego, przez jaki podmiot zostanie Pani zatrudniona, Pani wynagrodzenie może zostać zajęte przez komornika.

 

Natomiast może mieć znaczenie to, na jakiej podstawie zostanie Pani zatrudniona. Zarówno w przypadku NZOZ, jak i sp. z o.o. może być Pani zatrudniona albo na podstawie umowy o pracę, albo na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy-zlecenia czy innej umowy o świadczenie usług).

 

Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie. Komornik dokonując zajęcia, zawiadamia o tym dłużnika i pracodawcę.

 

Komornik wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

 

  1. przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo
  2. przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych.

 

Ponadto, stosownie do okoliczności, komornik może wezwać pracodawcę do przekazywania mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio.

 

Zajęcie obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, lecz także wynagrodzenie za prace zlecone, dodatki do wynagrodzenia, nagrody i premie związane ze stosunkiem pracy, zysk i udział w funduszach pozostających w związku z zatrudnieniem, a także wszelkie inne dochody, jakie uzyskiwane są w ramach stosunku pracy.

 

Warto pamiętać, że potrącenie z wynagrodzenia za pracę, dokonywane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nie może przekraczać połowy wynagrodzenia (art. 87 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy; w skrócie: K.p.).

 

W powyższym przypadku wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 871 § 1 pkt 1 K.p.).

 

Natomiast wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umowy cywilnoprawnej co do zasady nie podlega żadnym ograniczeniom.

 

Potrąceniu podlega więc cała kwota wypłacana z tytułu umowy-zlecenia i innych umów cywilnoprawnych, jeżeli komornik nie postanowił inaczej. Jeżeli jednak umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodu zleceniobiorcy i jest to świadczenie powtarzające się, wówczas potrąceniu podlegają kwoty w wysokości wskazanej w K.p. (art. 833 § 1 w zw. z art. 833 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Niemniej skoro są Państwo małżeństwem, uważam, że bezpieczniej jest zatrudnić Panią na podstawie umowy o pracę. Zgodnie bowiem z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie: K.r.o.) małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Natomiast w myśl art. 27 K.r.o. oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Powyższe zasady mają zastosowanie niezależnie od tego, w jakim ustroju majątkowym pozostają małżonkowie.

 

Ponadto chciałam zwrócić Pani uwagę, że sprzęt posiadany przez Panią w gabinecie może podlegać zajęciu. Jeśli zbyłaby Pani ów sprzęt na rzecz NZOZ lub sp. z o.o., to Pani wierzyciele mogliby żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do siebie.

 

Zgodnie bowiem z art. 527 Kodeksu cywilnego gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Przy czym jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

 

Podsumowując: z punktu widzenia egzekucji komorniczej nie ma znaczenia, czy zostanie Pani zatrudniona w NZOZ, czy w spółce z o.o. Natomiast może mieć znaczenie podstawa Pani zatrudnienia (tj. umowa o pracę bądź umowa cywilnoprawna) oraz kwota otrzymywanego wynagrodzenia.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl