Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podstawa wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 11.10.2014

Od 5 lat pracownik zamieszkuje mieszkanie w budynku należącym do przedsiębiorstwa, nie posiadając stosownej umowy najmu. Pracownik ignoruje wielokrotne wezwania do opuszczenia mieszkania, czego skutkiem wyrok sądowy nakazujący opuszczenie zajmowanego lokalu z prawem do mieszkania socjalnego. Niestety, jak dotąd gmina nie dostarczyła lokalu. Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony z powodu bezumownego zajmowania mieszkania zakładowego? Czy jest to wystarczająca podstawa do wypowiedzenia umowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady każda ze stron może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony.

 

Wypowiedzenie jest oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy. Wymogi formalne w przypadku wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę są bardziej rygorystyczne niż w przypadku wypowiedzenia dokonanego przez pracownika.

 

Wypowiedzenie pracodawcy winno być złożone w formie pisemnej i muszą się w nim znaleźć następujące elementy:

 

 • oświadczenie o wypowiedzeniu;
 • wskazanie, z jakim dniem następuje wypowiedzenie;
 • przyczyna wypowiedzenia, jeśli pracodawca wypowiada umowę na czas nieokreślony, przyczyna ta musi być konkretna i prawdziwa;
 • pouczenie pracownika o możliwości odwołania się do sądu pracy w terminie 7 dni od doręczenia wypowiedzenia;
 • wskazanie okresu wypowiedzenia umowy oraz z jakim dniem upłynie okres wypowiedzenia, jeśli okres wypowiedzenia wyrażony jest w tygodniach – kończy się w sobotę, jeśli – w miesiącu lub w miesiącach – kończy się w ostatnim dniu miesiąca.

 

Długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia, do tego okresu wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy, a także do stażu pracy należy wliczyć sam okres wypowiedzenia.

 

W przypadku umowy na czas nieokreślony okresy wypowiedzenia przedstawiają się w sposób następująco:

 

 1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Nie ma znaczenia, czy ostatni dzień wypowiedzenia wypadnie w niedzielę lub święto.

 

Za okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi wynagrodzenie, nadto okres ten wlicza się do stażu pracy, pracownik pozostaje ubezpieczony.

 

Jeśli w okresie wypowiedzenia pracodawca udzieli pracownikowi urlopu wypoczynkowego, wówczas pracownik ma obowiązek z niego skorzystać; natomiast jeśli nie udzieli – pracownikowi należy się ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 

W okresie wypowiedzenia – gdy wypowiedzenia dokonuje pracodawca i trwa ono przynajmniej 2 tygodnie – pracownikowi przysługuje prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy, dni wolne muszą zostać udzielone w dni pracy. Wymiar zwolnienia na poszukiwanie pracy w okresie:

 

 • dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia wynosi 2 dni robocze
 • trzymiesięcznego wypowiedzenia – 3 dni robocze.

 

Dni na poszukiwanie pracy powinny być udzielone po uzgodnieniu z pracownikiem.

 

Nadto należy pamiętać, iż pracodawca chroni pewne grupy pracowników przed wypowiedzeniem. Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem to przede wszystkim:

 

 1. pracownicy w wieku przedemerytalnym – pracownik pozostaje w wieku przedemerytalnym, jeśli brakuje mu nie więcej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 2. pracownicy w czasie usprawiedliwionej nieobecności czyli np. pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim i wychowawczym; także w czasie urlopu wypoczynkowego i bezpłatnym;
 3. pracownik nieobecny w pracy z powodu choroby – chroniony jest przed wypowiedzeniem przez cały okres nieobecności aż do momentu, gdy możliwe będzie jego zwolnienie bez wypowiedzenia w trybie art. 53 Kodeksu pracy;
 4. społeczny inspektor pracy;
 5. członek zakładowej organizacji związkowej imiennie wskazany uchwałą zarządu.

 

Wracając do przyczyny wypowiedzenia, należy stwierdzić, że wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę winno być zasadne. W przeciwnym razie pracownik może odwołać się do sądu pracy i w razie uznania przez sąd, iż wypowiedzenie było niezasadne – pracownik zostanie przywrócony do pracy lub na jego rzecz zostanie zasądzone od pracodawcy odszkodowanie.

 

W orzecznictwie i doktrynie powszechny jest już pogląd, iż okoliczności niezwiązane ze stosunkiem pracy nie uzasadniają wypowiedzenia stosunku pracy, chyba że przemawia za tym słuszny interes zakładu pracy.

 

Za okoliczności mogące uzasadniać wypowiedzenie Sąd Najwyższy przykładowo uznał:

 

 • długotrwałą usprawiedliwioną nieobecność (wyrok z dnia 3 listopada 1997 r., I PKN 327/97; wyrok z dnia 4 grudnia 1997 r., I PKN 422/97);
 • niezawinioną nieprzydatność zawodową pracownika (wyrok z dnia 1 października 1998 r., I PKN 363/98), mogącą polegać także na braku umiejętności pracy w zespole (wyrok z dnia 15 kwietnia 1999 r., I PKN 14/99), zwłaszcza pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, mimo jego wysokich kwalifikacji zawodowych (wyrok z dnia 10 listopada 1999 r., I PKN 355/99);
 • prowadzenie działalności konkurencyjnej, także wtedy, gdy strony nie zawarły umowy zakazującej tej działalności (wyrok z dnia 1 lipca 1998 r., I PKN 218/98);
 • utratę zaufania, jeżeli pracownikowi można postawić zarzut nadużycia zaufania pracodawcy, choćby w sposób niestanowiący naruszenia obowiązków pracowniczych. Jednakże nadużycie zaufania musi wiązać się z takim zachowaniem pracownika, które może być obiektywnie ocenione jako naganne, także wtedy, gdy jest niezawinione (wyrok z dnia 14 października 2004 r., I PK 697/03).

 

W treści pytania podniósł Pan, iż względem pracownika zapadł wyrok eksmisyjny z mieszkania zakładowego z prawem do lokalu socjalnego. Proszę mieć świadomość, że z mocy wyroku sądowego pracownik ten ma prawo do zamieszkiwania w lokalu służbowym do czasu złożenia mu przez gminę oferty umowy najmu na lokal socjalny. Potwierdza to art. 14 ust. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: „Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego”.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż podana przez Pana podstawa wypowiedzenia umowy o pracę sama przez się nie uzasadnia wypowiedzenia stosunku pracy, gdyż pracownik na mocy orzeczenia sądu do czasu dostarczenia lokalu socjalnego może zamieszkiwać w przedmiotowym lokalu.

 

Gdy gmina dostarczy lokal socjalny, a pracownik nie przyjmie tej oferty i nadal będzie zajmował bezumownie mieszkanie, wówczas będzie Pan mógł wykonać wyrok eksmisyjny z pomocą komornika. Komornik przymusowo eksmituje pracownika.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 + osiem =

»Podobne materiały

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Bardzo stresujące warunki pracy wywierają negatywny wpływ na moje zdrowie (bezsenność, nerwica, strach przed pójściem do pracy), dlatego chciałbym zrezygnować, unikając jednocześnie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jak rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

 

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony 21 października 2013 r. Obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca podpisał dokument z dopiskiem o treści: „W uzasadnionym wypadku okres wypowiedzenia może zostać skrócony na wniosek pracownika bez roszczeń żadnej z

 

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym umowy o pracę na czas nieokreślony

Jestem zatrudniony ponad pół roku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ze względów osobistych chciałbym rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, ale domyślam się, że pracodawca będzie wymagał miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy pozostaje mi tylko porzucenie pracy? Czy są jakieś

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »