.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpisywanie faktur na zwolnieniu lekarskim

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 09.06.2016

Jestem dyrektorem finansowym, będę na zwolnieniu lekarskim około pół roku, czy mogę w tym czasie podpisywać dokumenty, faktury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O tym, czy w czasie zwolnienia lekarskiego może Pan podpisywać faktury, decydować będzie to, czy ich podpisywanie związane jest z Pana działalnością gospodarczą, czy ze stosunkiem pracy.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

 

Jeśli więc Pana praca (w ramach stosunku pracy) polega na podpisywaniu dokumentów finansowych – nie może Pan wykonywać tych zadań w czasie zwolnienia lekarskiego, gdyż zostanie to zakwalifikowane jako świadczenie pracy w okresie choroby i zostanie Panu odebrany zasiłek chorobowy.

 

Gdyby zaś podpisywanie faktur wynikało z prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, to wówczas mógłby Pan faktury podpisywać. Muszę jednak uprzedzić, że i w tym drugim wypadku mógłby zostać Panu odebrany zasiłek chorobowy, bowiem stanowisko orzecznictwa jest niejednoznaczne w tej kwestii, a ponadto ZUS stoi na stanowisku zupełnie sprzecznym z niektórymi orzeczeniami sądów i uważa, że takie działania są podstawą do odebrania świadczeń.

 

Orzecznictwo bowiem się podzieliło i z jednej strony w orzeczeniach Sądu Najwyższego dopuszczalne są działania związane z podpisywaniem dokumentów finansowych – tak w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2012r. (I UK 186/11), zgodnie z którym wykonywanie pracy zarobkowej w rozumieniu art. 17 ustawy z 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa polega na podjęciu działań stanowiących realizację obowiązków pracowniczych lub wynikających z innego stosunku prawnego obejmującego świadczenie pracy. Pracami takimi (w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej) będzie wykonywanie konkretnych czynności związanych wprost z działalnością gospodarczą, w tym nadzór nad zatrudnionymi pracownikami, obsługa klientów, przyjmowanie i wydawanie materiałów. Nie stanowi więc takiej pracy zarobkowej uzyskiwanie w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego dochodów, niepołączonych z osobistym świadczeniem pracy, np. podpisywanie w trakcie zwolnienia lekarskiego dokumentów finansowych, sporządzonych przez inną osobę, oraz formalnoprawne tylko prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli osoba ją prowadząca jest równocześnie pracodawcą i wyłącznie w zakresie jej obowiązków leży nadzór nad działalnością firmy.

 

Podobnie wyrok SN z dnia 6 maja 2009 r. (II UK 359/08, OSNP 2011/1-2/16) – czynności formalnoprawne podejmowane w okresie niezdolności do pracy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w związku z posiadanym przez nią statusem pracodawcy nie są pracą zarobkową powodującą utratę prawa do zasiłku chorobowego (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.).

 

Jednak już wyrok SN z dnia 5 czerwca 2008 r. (III UK 11/08) stawia podpisywanie faktur w odmiennym świetle. W wyroku tym SN stwierdził, że „o zakwalifikowaniu wykonywania określonych czynności jako »pracy« nie decyduje charakter stosunku prawnego, na podstawie którego są one wykonywane, ale rodzaj tych czynności. W pierwszej przesłance art. 17 ust. 1 ustawy z 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa chodzi bowiem nie tylko o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku zatrudnienia, ale także o wykonywanie różnych czynności na podstawie różnych stosunków prawnych o charakterze cywilnoprawnym, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej, samozatrudnienie.

 

Samo podpisywanie faktur i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności w sytuacji, gdy nie ma możliwości jej zawieszenia w okresie pobierania zasiłku, można uznać za działalność, która nie ma zarobkowego charakteru. Nie można jednak uznać za czynności niezwiązane z pracą zarobkową, czynności podjętych przez ubezpieczoną w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych. Jest to co prawda zachowanie incydentalne, ale wykraczające poza to, co jest konieczne do »zachowania« działalności gospodarczej”.

 

Jak z tego wynika, jeśli Pan jako dyrektor finansowy podpisuje faktury w ramach stosunku pracy – nie może Pan tego robić w czasie zwolnienia lekarskiego.

 

Jeśli wykonuje Pan te czynności w ramach działalności gospodarczej – wszystko zależy od interpretacji przyjętej przez ZUS (najczęściej jest ona niekorzystna dla ubezpieczonego).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »