Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpisywanie deklaracji przez pełnomocnika

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 19.03.2009

W artykule autor wyjaśnia, jakie wymagania musi spełniać – zgodnie z Ordynacją podatkową – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatników, płatników i inkasentów.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W obrocie gospodarczym często zdarza się, że podatnik nie chce lub nie może z powodu braku czasu sam składać własnych deklaracji. Bywa że darzy większym zaufaniem cudze umiejętności w tym zakresie niż swoje własne – w przeszłości było wiele kontrowersji związanych z podpisywaniem deklaracji, obecnie zasady ich podpisywania uregulowane są w Rozdziale 9a ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005.8.60). Zatem podpisanie deklaracji przez pełnomocnika nie jest już czynnością wymagającą osobistego działania podatnika, płatnika lub inkasenta.

 

Zgodnie z art. 80a ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika (również przez pełnomocnika płatnika lub inkasenta), a pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

 

Ustawodawca użył zwrotu „składa się”, zatem uznać należy, iż jedyną dopuszczalną formą złożenia pełnomocnictwa jest forma pisemna, nie wskazuje jednak, jakie elementy winno pełnomocnictwo zawierać. Założyć jednak można, iż poza standardowymi elementami, jakie pełnomocnictwo winno zawierać (data, dane mocodawcy i pełnomocnika itp.), należy dokładnie określić zakres pełnomocnictwa – najlepiej wymienić, jakie deklaracje pełnomocnik może podpisywać za podatnika. Złożenie pełnomocnictwa właściwemu organowi podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Powinno zostać ono podpisane przez mocodawcę jak również pełnomocnika, najlepiej z dopiskiem „Pełnomocnictwo przyjmuję”.

 

Bardzo ciekawą kwestią jest, kto tak naprawdę i kiedy może być pełnomocnikiem. Przepisy rozdziału 9a Ordynacji podatkowej nie ograniczają katalogu podmiotów, które mogą być pełnomocnikami, zatem może nim być zarówno doradca podatkowy, jak i osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Mocodawcą zaś może być tylko podatnik, płatnik, inkasent.

 

Wskazuje się w piśmiennictwie, że „skoro zgodnie z art. 93 § 1 i n. osoba prawna wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki (a to, że podpisywanie przez pełnomocnika, podatnika, płatnika, inkasenta deklaracji podatkowych jest ich prawem, nie może budzić wątpliwości z uwagi na użycie w art. 80a § 1 określenia «może»), to oznacza także przejęcie prawa do podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika za swego poprzednika prawnego. Także podpisywanie deklaracji podatkowych za spadkodawcę jest prawem niemajątkowym przejmowanym przez spadkobierców podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, jeżeli spadkobiercy będą tą działalność gospodarczą kontynuować (art. 97 § 1 i 2)” – Gruszczyński Bogusław, Niezgódka-Medek Małgorzata, Hauser Roman, Kabat Andrzej, Babiarz Stefan, Dauter Bogusław; Ordynacja podatkowa. Komentarz; Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) s. 929, ISBN 978-83-7334-766-3 ).

 

Naczelnik Urzędu skarbowego w Brodnicy w komunikacie z dnia 1 lutego 2007 roku wskazuje, że:

 

„Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. W związku z powyższym, jeżeli składane deklaracje dla poszczególnych podatków będą podpisywane przez pełnomocnika, to mając na uwadze art. 80a § 2 w/w ustawy pełnomocnictwo takie należy złożyć do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Pełnomocnictwa należy udzielić z imienia i nazwiska. Jedno pełnomocnictwo może dotyczyć tylko jednej konkretnej czynności z zakresu jednego podatku. W związku z tym należy określić szczegółowo rodzaj czynności oraz rodzaj podatku objęty pełnomocnictwem (np. podpisywanie deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług). Ponadto zgodnie z art. 80a § 3 w/w ustawy, jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby (np. zeznanie roczne małżonków wspólnie rozliczających się). Zgodnie z art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.”

 

W interpretacji indywidualnej Ministra finansów – Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2008 r. (sygn. ILPB3/423-203/07-6/ŁM) odpowiada na pytanie: „Czy na gruncie art. 80a § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej dopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa ogólnego uprawniającego pełnomocnika do stałego reprezentowania mocodawcy przed Urzędem Skarbowym, w tym do składania i podpisywania deklaracji podatkowych (...)?”, w sposób następujący: „Jeżeli Pani prokurent zostało udzielone pełnomocnictwo ogólne, uprawniające do stałego reprezentowania mocodawcy przed Urzędem Skarbowym, w tym do podpisywania deklaracji podatkowych, to nie będzie wymagane każdorazowe dołączenie do deklaracji podatkowych odrębnych pełnomocnictw”.

 

Należy pamiętać, iż gdy przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne tylko wtedy, gdy udzieliły go wszystkie osoby.

 

Zgodnie z ustawą, w kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym, m.in. przepisy art. 136 i 137 Ordynacji podatkowej.

 

Niezmiernie ważny jest również fakt, że udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji nie odbiera możliwości jej podpisywania podatnikowi. Co do zasady podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji.


Stan prawny obowiązujący na dzień 19.03.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + dziewięć =

 

»Podobne materiały

Prokurent a pełnomocnik

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Różnice pomiędzy prokurentem a klasycznym pełnomocnikiem polegają głównie na ograniczeniu podmiotów prawa, które mogą ustanowić prokurenta, oraz na zakresie umocowania.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »