Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpisanie weksla i oświadczenie o poddaniu się egzekucji udziałowcy spółki

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 02.05.2011

Jestem udziałowcem w spółce komandytowej, która bierze kredyt. Udziałowcy poręczają go przy pomocy weksli in blanco oraz oświadczeń o poddaniu się egzekucji. Kiedy powstaje dla mnie zobowiązanie z tytułu poręczenia weksla? Czy jeśli po poręczeniu wezmę ślub, podpisując rozdzielność majątkową, a później przekażę część majątku żonie, to jest on bezpieczny wobec ewentualnych roszczeń banku? Jeszcze pytanie hipotetyczne: zakładając, że jestem wspólnikiem spółki jawnej i spółka ta poręcza swoje zobowiązania handlowe wekslem in blanco (wystawionym na spółkę), a następnie przekształcam spółkę w spółkę komandytową, to czy wspólnicy spółki komandytowej będący jej komandytariuszami (te same osoby, które były wspólnikami spółki jawnej) nadal odpowiadają za ten weksel całym swoim majątkiem, czy też tylko do wniesionych sum komandytowych?

Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Po analizie Pańskiego pytania w pierwszej kolejności wskazać należy, że związanie zobowiązania z poręczonego weksla (lub każdego innego poręczenia) następuje już w chwili udzielenia takiego poręczenia, natomiast ewentualne aktywowanie się wynikającego z poręczenia obowiązku zapłaty jest niejako tylko pochodną już istniejącego zobowiązania i wiążę się już tylko z powstaniem wymagalności obowiązku zapłaty (nie tworzy nowego obowiązku).

 

Jak bowiem czytamy w art. 876 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.), „przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.

 

Powyższe oznacza zatem, że udzielenie przez Pana poręczenia przed zawarciem związku małżeńskiego, w przypadku powstania wymagalności poręczonego zobowiązania, skutkować mogłoby skierowaniem ewentualnej egzekucji jedynie w stosunku do Pańskiego majątku odrębnego (zwanego także osobistym) i nie dotknęłoby ani wspólnego majątku małżeńskiego, ani tym bardziej majątku odrębnego Pańskiej żony.

 

Wobec powyższego atrakcyjnym wyjściem wydaje się przeniesienie części Pańskiego majątku odrębnego po zawarciu małżeństwa na rzecz Pańskiej żony, co w świetle powyższego miałoby zabezpieczyć tę cześć Pańskiego majątku przed ewentualną egzekucją.

 

Wyjście powyższe chroniłoby jednak Pański majątek przekazany żonie jedynie w niewielkim stopniu i w praktyce sprowadzałoby się jedynie do wydłużenia drogi dochodzenia od Pana zapłaty z tej części majątku.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W przypadku bowiem, gdyby w powstaniu wymagalności Pańskiego poręczenia okazało się, że Pański majątek nie wystarcza na pokrycia całego tego zobowiązania, wierzycielowi przysługiwałoby prawo wystąpienia do sądu z tzw. skargą pauliańską z art. 527 i następnych K.c.

 

Zgodnie bowiem z treścią § 1 tego artykułu: „gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć”.

 

Kolejne zaś paragrafy tego przepisu mówią o tym, że „czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności”.

 

Jeżeli natomiast „wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli”.

 

Istotne jest również to, że stosownie do treści art. 528 K.c., „jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli”.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 530 K.c. przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dłużnik działał w zamiarze pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli (czyli właśnie, jeżeli przeniesienia swojego majątku dokonałby Pan nawet przed powstaniem wymagalności zobowiązania wynikającego z poręczenia).

 

Mając zatem powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż nie istnieje jakiś zawsze skuteczny i niezawodny sposób uniknięcia konieczności spłaty zaciągniętych zobowiązań poprzez przeniesienie swojego majątku na inne osoby, a tym samym wyłączenie ich spod ewentualnej egzekucji. Niemniej jednak, jak praktyka pokazuje, dochodzenie przez wierzycieli ich praw w drodze skargi pauliańskiej jest niekiedy wielce kłopotliwe, gdyż to na wierzycielu spoczywa obowiązek udowodnienia formułowanych zarzutów i stawianych roszczeń, a w sytuacji, gdy wierzyciel nie posiada pełnej wiedzy o stosunkach majątkowych dłużnika oraz składnikach jego majątku, często wykazanie takie staje się wręcz niemożliwe. Podsumowując więc, należy wskazać, iż planowany przez Pana sposób zabezpieczenia Pańskiego majątku nie gwarantuje Panu pełnej ochrony w przypadku wymagalności zobowiązania, jednakże nie jest także zupełnie bezcelowy, gdyż przy braku odpowiedniej wiedzy po stronie banku miałby Pan szansę uniknąć skutecznego wytoczenia przeciwko Panu skargi pauliańskiej, a zarazem uchronienia przekazanego żonie majątku.

 

Zarówno weksel, jak i oświadczenie o poddaniu się egzekucji są instytucjami stosowanymi przez banki w celu zabezpieczenia ich ewentualnych wierzytelności.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 93 ust. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) „w celu zabezpieczenia wierzytelności, które wynikają z czynności bankowych, bank może żądać zabezpieczenia przewidzianego w Kodeksie cywilnym i prawie wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym”.

 

Z kolei przepis art. 97 ust. 1 tej ustawy stanowi, że „bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia”.

 

Ponadto, stosowanie do ust. 2, „oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać kwotę zadłużenia, do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, oraz termin, do którego bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Dłużnik może się również poddać egzekucji wydania rzeczy, w przypadku gdy ustanowiono zastaw rejestrowy lub dokonano przeniesienia własności w celu zabezpieczenia roszczenia”.

 

Jak zatem z powyższego wynika, weksel i oświadczenie o poddaniu się egzekucji są dwoma, w zasadzie niezależnymi, środkami zabezpieczającymi wierzytelności banku, który uprawniony jest stosować je zarówno łącznie, jak i osobno i poza pewnymi równicami formalnymi pełnią one w praktyce podobną rolę w procesie dochodzenia przez bank spłaty jego należności. Zastosowanie obu tych instytucji ma po prostu zapewnić bankowi podwójną ochronę jego interesów.

 

Jeśli chodzi o ostatnie pytanie: zobowiązanie z weksla powinno być oceniane w odniesieniu do czynności prawnej, w związku z jaką powstało, a w przypadku istnienia deklaracji wekslowej, również zgodnie z treścią postanowień tej deklaracji.

 

W tym miejscu przytoczyć należy również treść przepisu art. 574 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym „wspólnicy przekształcanej spółki osobowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od tego dnia” (co podniósł i podkreślił również Sąd Najwyższy w orzeczeniu o sygn. akt III CSK 170/09).

 

Dlatego też stwierdzić należy, iż całym swoim majątkiem bez ograniczeń wspólnicy nowo powstałej spółki komandytowej odpowiadali będą za zaciągnięte zobowiązania przez okres trzech lat od dnia przekształcenia spółki jawnej, a dopiero po okresie tym okresie ich odpowiedzialność kształtowała będzie się na nowych zasadach, czyli z ograniczeniem do sumy komandytowej.

 

Zobowiązanie z weksla powinno być oceniane w odniesieniu do czynności prawnej, w związku z jaką powstało, a w przypadku istnienia deklaracji wekslowej, również zgodnie z treścią postanowień tej deklaracji.

 

Wierzytelności ze „starego” weksla wierzyciel może dochodzić na zasadach odpowiedzialności spółki jawnej i jej wspólników przez trzy lata od chwili przekształcenia spółki w spółkę komandytową. Po tym czasie zasady tej odpowiedzialności ulegają zmianie (z mocy prawa) i wierzyciel będzie mógł dochodzić swojej wierzytelności już tylko na zasadach odpowiedzialności spółki komandytowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - 8 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Podpisy pod uchwałą zatwierdzającą wynik finansowy spółki komandytowej

Ja i mój mąż jesteśmy jednocześnie udziałowcami i członkami zarządu (ja jestem prezesem) spółki z o.o., która jest komplementariuszem spółki komandytowej, w której to spółce jesteśmy również jedynymi wspólnikami (komandytariuszami). Kto z nas składa podpisy pod uchwałą zatwier

Założenie spółki jawnej lub komandytowej

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Chciałbym z synem założyć spółkę jawną lub komandytową. Jakie są konsekwencje podatkowe i VAT? Jaka forma spółki byłaby najkorzystniejsza i jak długo trwa rejestracja takich spółek? Dodam, że syn też prowadzi firmę jako os

Czy nieruchomość wniesiona aportem jest kosztem uzyskania przychodu w momencie sprzedaży?

Nasz spółka komandytowa pod nazwa X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest utworzona w roku 2016. Jest to spółka celowa, celem jest budowa 20 domów jednorodzinnych na prawie hektarowej nieruchomości. Spółka posiada dwóch wspólników, jednego wkład pienięż
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »