Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpisanie weksla in blanco i odstąpienie od zakupu

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 16.02.2019

Na pokazie maty masującej mój mąż prawdopodobnie podpisał weksel in blanco – jest o tym mowa w umowie zakupu tej maty. Zgodnie z ustawą odstąpiliśmy od tej umowy i wezwaliśmy do zwrotu weksla. Otrzymałam oświadczenie, że taki weksel nie był podpisany. Oczekujemy na zwrot zaliczki. Czy oświadczenie o braku podpisania weksla chroni nas przed wezwaniem do zapłaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Funkcjonujący w obrocie weksel podpisany przez Pani męża może okazać się dość problematyczny, pomimo zgodnego z prawem wypowiedzenia umowy konsumenckiej. Zgodnie bowiem z art. 485 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego: „sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu”.

 

Jak wynika z cytowanego przepisu, sąd jest zobowiązany do wydania nakazu zapłaty, w przypadku skierowania do niego prawidłowo wypełnionego weksla i nie bada w takim przypadku samej zasadności roszczenia. Co więcej, nakaz zapłaty z weksla, staje się z jego wydaniem automatycznie tytułem zabezpieczenia. Oznacza to, że wierzyciel może żądać zajęcie rachunku bankowego Pani męża i przelania pieniędzy na konto sądu, do czasu uprawomocnienia się nakazu.

 

Nie oznacza to oczywiście, że są Państwo w takiej sytuacji pozbawienie możliwości obrony, ponieważ w ciągu 14 dni mogą złożyć Państwo sprzeciw od tak wystawionego nakazu zapłaty i podnieść że umowa którą weksel miał zabezpieczać została wcześniej skutecznie wypowiedziana, a druga strona odmówiła zwrotu weksla.

 

Problemem w tym przypadku jest też jednak to, że nakaz zapłaty z weksla staje się automatycznie wykonalny w ciągu 14 dni od jego wystawienia. Oznacza to, że co do zasady, wierzyciel może skierować sprawę do komornika, niezależnie od złożenia przez Pani męża sprzeciwu od tak wystawionego nakazu zapłaty. Wynika to z art. 492 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego: „nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu. Przepisy o ograniczeniu wykonalności w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa stosuje się odpowiednio”.

 

Biorąc pod uwagę trudności, które mogą pojawić się w przyszłości, w związku z wekslem wystawionym przez Pani męża, jeśli weksel faktycznie został w opisanym przez Panią przypadku wystawiony, najbezpieczniejszym wyjściem jest sądowe wezwanie firmy do zwrotu tego dokumentu. Podstawę takiego żądania może stanowić art. 222 oraz art.. 465 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 222

§ 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.”

 

„Art. 465

§ 1. Jeżeli istnieje dokument stwierdzający zobowiązanie, dłużnik spełniając świadczenie może żądać zwrotu dokumentu. Jednakże gdy wierzyciel ma interes w zachowaniu dokumentu, w szczególności gdy świadczenie zostało spełnione tylko częściowo, dłużnik może żądać uczynienia odpowiedniej wzmianki na dokumencie.

§ 2. W razie utraty dokumentu dłużnik może, niezależnie od pokwitowania, żądać od wierzyciela oświadczenia na piśmie, że dokument został utracony.

§ 3. Jeżeli wierzyciel odmawia zwrotu dokumentu lub uczynienia na nim odpowiedniej wzmianki albo pisemnego oświadczenia o utracie dokumentu, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć jego przedmiot do depozytu sądowego”.

 

Wydaje się, że lepszą podstawę stanowi w tym przypadku przepis art. 465 Kodeksu cywilnego, ale nie zaszkodzi powołać się w pozwie na obie przytoczone podstawy.

 

Reasumując, jeśli doszło do wystawienia weksla in blanco, ten po wypełnieniu może stanowić podstawę do wystawienia nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, co wiązać się będzie z koniecznością podniesienia przez Państwa zarzutów, a i tak może prowadzić do choćby czasowego zablokowania środków. Najbezpieczniej jest w tej sytuacji złożyć pozew o wydanie weksla. Oczywiście, jeśli weksel jednak nie został wystawiony, wbrew treści umowy, to pozew taki nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, ponieważ druga strona nie dysponuje takim dokumentem. Tym niemniej, jeśli Pani mąż uzna za prawdopodobne, że taki dokument podpisał, to warto spróbować podjąć opisane wyżej kroki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - IV =

»Podobne materiały

Umowa na odległość – czy jest zawierana, jeżeli odbiór jest osobisty?

Proszę o wyjaśnienie, czy odbiór osobisty towaru zamówionego w sklepie internetowym daje uprawnienie do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartego w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów. Chciałbym przy tym poznać precyzyjne warunki, kiedy umowa zawarta i zrealizowana w takich o

Nieusunięcie przez bank wpisu w BIK

Ponad dwa lata temu zakończyłem spłatę kredytu w jednym z banków. Od tamtej pory miałem problemy z zaciąganiem innych pożyczek i braniem sprzętu na raty. Dowiedziałem się, że mój kredyt nadal istnieje jako niespłacony w BIK. Wysłałem pismo do pierwszego banku i w odpowiedzi otrzymałem prze
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »