Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpis pracownika

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 12.11.2012

Pracuję jako anglista w szkole językowej. Właściciel szkoły ma też sklep, w którym raz w tygodniu muszę pracować 5 godzin. Po całym dniu życzy sobie podpisu pracownika na kartce lub kopercie, do której wkładany jest utarg, potem zawożony do siedziby firmy. Czy mogę zgodnie z prawem składać podpis na takiej zwykłej kartce? Czy to jest już dokument? Obawiam się o moje dane osobowe i odpowiedzialność.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sens i istota dokumentacji księgowej sprowadzają się do utrwalenia na piśmie wyników pewnych zachodzących firmie procesów gospodarczych, które są przedmiotem ewidencji księgowej. Dokumentacja księgowa składa się zatem z odpowiednio sporządzonych dokumentów wyrażających przebieg lub skutek wykonywanych operacji gospodarczych.

 

Od jakości tych dokumentów, tj. od ich prawidłowości i wiarygodności, zależy również i jakość informacji dostarczonych przez rachunkowość. Dokumenty księgowe stanowią nie tylko podstawę zapisów księgowych, ale również spełniają ważne zadanie w razie wystąpienia sporu z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami lub osobami, a nadto stanowią ważne narzędzie w zakresie ochrony majątku (rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych ).

 

Aby dokumentacja stanowiła wiarygodny dowód przeprowadzenia operacji gospodarczych, musi spełniać ściśle sprecyzowane wymagania. Są one określone w obowiązujących przepisach, a więc:

 

  • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r w sprawie zasad rachunkowości – Dz. U. z 1991 r. Nr 10, poz. 35 oraz Nr 124, poz. 554 i z 1992 r. Nr 96, poz. 476),
  • ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.)
  • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 1998 r. Nr 129, poz. 858 ze zm.).

 

Wymienione powyżej akty prawne powinny być podstawą sporządzenia w danym przedsiębiorstwie instrukcji kasowej, która określałaby zasady i warunki, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu gospodarki kasowej przez Pana pracodawcę.

 

W sytuacji przez Pana opisanej instrukcja ta winna wskazywać, że np. kierownik danej jednostki gospodarczej może uznać za właściwe dla udokumentowania operacji gospodarczych dowody wystawione przez pracowników dokonujących operacji w imieniu jednostki. Dowody te powinny zawierać: datę dokonania operacji gospodarczej, miejsce i datę wystawienia dokumentu, przedmiot i wartość operacji oraz podpis osoby , która bezpośrednio jej dokonała. Wzwód takiego dokumentu winien stanowić załącznik do takiej instrukcji albo też być osobno wprowadzony do procedur obowiązujących u Pana pracodawcy.

 

Zapewne pisząc o utargu, pisze Pan (przynajmniej mam taką nadzieję) o raportach kasowych, w których zawierane są chronologicznie operacje zawierane w danym dniu „na kasie”. Wszelkie (z danego dnia) wpłaty i wypłaty winny zatem znajdować się w takim raporcie kasowym. Oryginał raportu kasowego wraz z gotówką winien być przekazany ustaloną procedurą do wskazanej w procedurze czy instrukcji jednostki.

 

Obawiam się, że podpis pracownika przekazującego gotówkę (komu?) na luźnej kartce czy kopercie nie spełnia wymogów w zakresie bezpieczeństwa transportu tej gotówki. W przypadku jej utraty czy zaginięcia pracodawca sam sobie będzie winien, ponieważ nie będzie w stanie wykazać, czy pracownik przekazujący gotówkę zastosował się do panujących procedur, czy też nie. Inna sprawa, że brak takiej instrukcji naraża samego pracownika na szereg niedomówień w tej kwestii.

 

Samo złożenie podpisu przez pracownika transportującego środki pieniężne z kasy w inne miejsce nie wchodzi tu w kolizję z ustawą o ochronie danych osobowych, ponieważ poza podpisem pracownika musiałyby być inne dane na tej kartce, pozwalające na łatwą identyfikację danej osoby, poza tym proszę pamiętać, że procedura ta odbywa się w ramach wykonywania czynności służbowych, a zatem to sam pracodawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych swoich pracowników.

 

Inną sprawa jest, że poważne wątpliwości budzi to, czy w zakresie Pana obowiązków znajduje się obowiązek transportu gotówki ze sklepu do siedziby pracodawcy, a także sam fakt pracowania w sklepie. Powinno się to znajdować w zakresie Pana obowiązków, w przeciwnym razie ma Pan pełne prawo odmówić wykonywania stałych czynności (nie wypadkowych, incydentalnych) niewchodzących w zakres Pana obowiązków i dodatkowo daleko odbiegających od wykonywanej przez Pana funkcji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus V =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy a odszkodowanie dla pracownika

Chciałabym dopytać o wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Pracuję obecnie w spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Byłam na zwolnieniu lekarskim i na moje miejsce zatrudniono nową osobę. Wiem, że po moim powrocie prezes spółki zaproponuje mi stanowisko poniżej moich kwalifikacji. C

 

Sprawa o wyłudzenie – zawyżenie kwoty dochodu pracownika w zaświadczeniu dla banku

Potrzebuję Państwa pomocy, gdyż wpakowałem się w problemy. Przed pięcioma laty wypisałem swemu podwładnemu zaświadczenie o dochodzie, bo ubiegał się o kredyt. Niestety, pod wpływem jego próśb zawyżyłem kwotę dochodu. Człowiek ten miał wówczas poważne problemy i zrobiło mi się go po prostu żal.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »