.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podejrzane interesy męża - jak zabezpieczyć majątek?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 08.11.2019

Jestem od 30 lat zamężna, mamy z mężem wspólność majątkową. Mąż odziedziczył spadek po zmarłych rodzicach – pół domu i sprzedał swoją połowę bratu. Otrzymane pieniądze ulokował na koncie, do którego mnie nie upoważnił. Później bez mojej wiedzy podjął pieniądze i udzielił pożyczki parabankowej. Zabezpieczeniem pożyczki były akty notarialne, w których występują jego dane, ale nie zawierają informacji o stanie cywilnym. Dowiedziałam się ostatnio, że jest licytacja i to wszystko. Obawiam się tych podejrzanych interesów męża, tym bardziej, że nie mieszkamy już razem. Moje pytania: jak mogę zabezpieczyć majątek wspólny i moje prawa do majątku? Co w tej sytuacji zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podejrzane interesy męża - jak zabezpieczyć majątek?

Fot. Fotolia

W przypadku małżeństwa istnieją tak naprawdę 3 majątki, wspólny małżonków i 2 osobiste – każdego z nich. Zgodnie bowiem z treścią art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Pisze Pani, że mąż odziedziczył spadek i sprzedał go bez Pani wiedzy, następnie pożyczył te pieniądze, dlatego wyjaśniam, że mógł to zrobić, gdyż – jak stanowi art. 33 pkt 1 K.r.o. – do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, o ile spadkodawca w testamencie nie przeznaczył go obojgu małżonkom. Z kolei jak stanowi pkt 10 tego przepisu – przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Tak więc pieniądze uzyskane w zamian za spadek także stanowiły majątek osobisty, którym mąż mógł samodzielnie dysponować.

 

Odpowiadając ściśle na Pani pytanie – jak ma Pani zabezpieczyć majątek wspólny, wyjaśniam, że kwestie związane z odpowiedzialnością małżonków za długi reguluje treść art. 41 K.r.o., który w całości cytuję:

 

„Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.”

 

W Państwa przypadku będzie mieć zastosowanie § 2, albowiem zobowiązanie wynika z czynności prawnej. Wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję tylko z majątku Pani małżonka oraz z wynagrodzenia za pracę czy dochodów z działalności.

 

Jeśli jakieś nieruchomości należą tylko do osobistego majątku męża, to podlegać one będą egzekucji, jeżeli należą do majątku wspólnego – to wcześniej konieczne byłoby uzyskanie klauzuli wykonalności co do majątku objętego wspólnością majątkową.

 

Gdyby jakiś wierzyciel męża zażądał spłaty od Pani, to należy wnieść powództwo przeciwegzekucyjne. Powództwa takie wytacza się właśnie w przypadku, gdy istnieje tytuł wykonawczy i wszczęta jest egzekucja. Niejasno pisze Pani o licytacji, więc zakładam, że nadana jest klauzula wykonalności także na Panią i egzekucja ma dotyczyć majątku wspólnego. Podstawę tego powództwa stanowi art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), który poniżej przytaczam:

 

Art. 840. § 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.”

 

Jak bowiem stwierdzono w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 1998 r., sygn. akt II CKN 603/97 – powództwo opozycyjne małżonka dłużnika dochodzone na podstawie art. 840 § 1 pkt 3 K.p.c. może być oparte także na zarzutach dotyczących zdarzeń, które wystąpiły przed powstaniem tytułu egzekucyjnego. Uwzględnienie takiego powództwa nie powoduje zmiany treści tytułu wykonawczego, a ogranicza jedynie krąg podmiotów, w stosunku do których można prowadzić postępowanie egzekucyjne.

 

W pozwie takim może Pani domagać się również zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Na etapie postępowania egzekucyjnego to właściwie jedyny środek obrony, wcześniej można to było czynić w postępowaniu klauzulowym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl