Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podejmowanie uchwał we wspólnocie

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 23.09.2014

Uchwały we wspólnocie mieszkaniowej mogą być podejmowane na zebraniu jej członków, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów. Te dwa tryby mogą zostać zastosowane łącznie – część głosów może zostać oddana indywidualnie, a część na zebraniu. Głosuje się co do zasady wielkością udziałów, chociaż członkowie wspólnoty mogą postanowić inaczej. W przypadku gdy któryś z członków wspólnoty ma wątpliwości co do treści uchwały, może zaskarżyć ją do sądu.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sposób podejmowania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej reguluje ustawa o własności lokali1. Zgodnie z art. 23 ust. 1 tej ustawy – uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd, przy czym uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, a częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Uchwały członków wspólnoty wymagają czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, w tym między innymi:

 

  1. ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej,
  2. przyjęcie rocznego planu gospodarczego,
  3. ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu,
  4. zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej,
  5. udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej,
  6. udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej,
  7. dokonanie podziału nieruchomości wspólnej.

 

Zwoływanie zebrań członków wspólnoty mieszkaniowej

 

Obowiązek powiadomienia członków wspólnoty o zebraniu spoczywa na zarządzie lub zarządcy, jeżeli taki został ustanowiony. Zawiadomienie powinno być przesłane do każdego właściciela lokalu na piśmie, przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany.

 

Głosowanie nad uchwałami we wspólnocie

 

Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela, bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów. O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie.

 

Zaskarżenie uchwały podjętej przez członków wspólnoty

 

Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Zaskarżenie uchwały następuje w drodze powództwa, które może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu tylko w przypadku, gdy sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.

 

 

 

 

______________________________

1 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 23.09.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus trzy =

 

»Podobne materiały

Głosowanie we wspólnocie mieszkaniowej

Artykuł omawia zagadnienia związane z głosowaniem we wspólnocie mieszkaniowej.

 

Uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Artykuł omawia zagadnienia związane z uchyleniem uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

 

Nieważność uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Artykuł omawia zagadnienia związane z nieważnością uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »