Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 21.08.2009

Autor omawia podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat i wpływ działu na zwolnienia z opodatkowania.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium naszego kraju. Jak powszechnie wiadomo, do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed tą datą – więcej na ten temat można przeczytać w artykule Karola Jokiela Zwolnienie od podatku dochodowego sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku przed 01.01.2007 r., http://www.eporady24.pl/zwolnienie
_od_podatku_dochodowego_sprzedazy_nieruchomosci_w_drodze_spadku,artykuly,5,25,319.html
.

 

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zatem datą nabycia spadku będzie data śmierci spadkodawcy. Nie oznacza to jednak automatycznie, iż sprzedaż nieruchomości nabytych w drodze spadkobrania przed 1 stycznia 2007 r. nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wpływ na opodatkowanie bądź nieopodatkowanie nabytej nieruchomości w drodze spadku ma sposób dokonania jego działu. W niektórych bowiem przypadkach spadkobiercy otrzymują na skutek działu więcej niż wynika z ich udziału w spadku. Zdaniem organów podatkowych taka nadwyżka stanowi nowe nabycie. Trudno odmówić organom w tym przypadku racji, jak wskazuje w piśmie z dnia 3 lutego 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/2/415-54/08/CJS):

 

„Jedynie nabycie nieruchomości w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. W konsekwencji należny jest podatek dochodowy z tytułu sprzedaż nieruchomości i praw majątkowych (...) w przypadku, gdy przedmiotem spadku jest więcej niż jedna rzecz lub prawo, a w wyniku działu spadku wnioskodawczyni otrzymuje tylko np. jedną z tych rzeczy lub praw, zrzekając się równocześnie swoich udziałów w innych rzeczach i prawach, dla obliczenia udziału nabytego w spadku w nieruchomości otrzymanej w wyniku działu spadku należy: obliczyć wartość całego udziału spadkowego wnioskodawczyni, czyli zsumować wartość udziałów nabytych w każdej rzeczy czy prawie (wartość udziałów w poszczególnych rzeczach może być wszakże różna, bo zależeć będzie od wartości każdej z nieruchomości). Dopiero suma wartości tych udziałów będzie odzwierciedlała udział nabyty w drodze spadku. Następnie należy ustalić wartość udziału w poszczególnych rzeczach lub prawach jakie wnioskodawczyni otrzyma w drodze działu spadku.

 

Jeśli z porównania wartości udziału nabytego w drodze spadku z udziałem nabytym w drodze działu spadku powstanie nadwyżka wartości tak otrzymanych praw lub rzeczy ponad wartość udziału spadkowego w całym spadku, to tylko ta nadwyżka będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy. Należy bowiem uznać, że wartość nieruchomości nabytej w części w spadku, a w części w drodze działu spadku nie będzie podlegała opodatkowaniu tylko w części odpowiadającej wartości udziału wnioskodawczyni nabytego w spadku.”

 

Zatem do przychodu (nadwyżki) uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze działu spadku dokonanego po 1 stycznia 2007 r. będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.

 

Z tego powodu tylko gdy wartość nabytego w ramach działu majątku nie powoduje powstania nadwyżki, możliwe jest zastosowanie zwolnienia obowiązującego do końca 2006 r., o które pyta wielu podatników (nieobowiązujący obecnie art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. D ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Przychód uzyskany ze sprzedaży powstałej w wyniku działu nadwyżki, uzyskanej ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze działu spadku dokonanego po 1 stycznia 2007 r., należy opodatkować zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2007 r.

 

Pamiętać jednak należy, że – jak słusznie wskazuje w piśmie z dnia 3 lutego 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/2/415-54/08/CJS) – „zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. I tak stosownie do przepisu art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Podstawą obliczenia podatku zgodnie z art. 30e ust. 2 ustawy jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)”.

 

Stopień skomplikowania przepisów pogłębiają pozostałe regulacje mające zastosowanie w przedmiotowej sytuacji, bowiem zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 sprzedaż nabytej w drodze spadku nieruchomości nie podlega w ogóle opodatkowaniu, gdy upłynęło pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabycie miało miejsce. Przez nabycie należy tu rozumieć również taki dział spadku, w którym mamy do czynienia z omówioną nadwyżką.

 

Ustawodawca częstymi nowelizacjami i masą przepisów przejściowych nie ułatwił nam – podatnikom życia, mimo że ogół wprowadzonych w ostatnich latach rozwiązań należy uznać za korzystny.


Stan prawny obowiązujący na dzień 21.08.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus I =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »