Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatki z tytułu najmu lokalu przy działalności w USA

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 09.10.2015

Posiadam spółkę LLC zarejestrowaną w USA i zamierzam kupić lokal użytkowy, który jest wynajmowany przez sklep. Umowa najmu jest bezterminowa i przechodzi na spółkę. W jaki sposób dokonać zgłoszenia podatkowego i jakie podatki należy opłacać? Udziałowcem i dyrektorem jestem ja. Spółka LLC posiada udziały 40% w polskiej spółce – czy ta polska spółka może dokonać takiego zakupu? Spółka będzie czerpać zyski tylko i wyłącznie z najmu lokalu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Zgodnie z ustawą z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców „nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego ds. wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy ds. rozwoju wsi”. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażany w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia ministra właściwego ds. wewnętrznych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy ds. wewnętrznych, na wniosek organu, któremu przysługuje prawo sprzeciwu, przedłuża termin na jego wniesienie do 2 miesięcy od dnia doręczenia wystąpienia ministra właściwego ds. wewnętrznych. Odmowa wydania zezwolenia, nie wymaga wystąpienia do MON lub ministra właściwego ds. rozwoju wsi.

 

Zgodnie z ust. 2 „cudzoziemcem jest:

 

1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;

2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;

3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych”.

 

Spółka LLC w USA oczywiście wchodzi w zakres pkt 2, względnie, gdyby uznać ją za odpowiednik naszej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (nie jest to do końca jasne, jako że LLC to podmiot „transparentny”, łączący w sobie cechy spółki kapitałowej oraz osobowej) – w zakres pkt 3. W każdym razie jest to cudzoziemiec. A to oznacza, że nie może nabyć nieruchomości w Polsce bez zezwolenia.

 

I czwarty punkt: „osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3”.

 

Ten czwarty punkt jest kluczowy. W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 § 1 pkt 4 lit. b lub c, lub e ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 oraz z 2014 r., poz. 265 i 1161).

 

Zatem kiedy polska spółka z o.o. będzie kontrolowana?

 

Po pierwsze – gdy cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników. Ten warunek nie jest spełniony, gdyż spółka LLC ma jedynie 40% udziałów (40% głosów) – pod warunkiem naturalnie, że na każdy udział przypada 1 głos.

 

Po drugie – gdy cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników. Z taką sytuacją mamy do czynienia, jeśli np. wspólnikiem polskiej spółki zoo jest w 60% inna polska spółka zoo, której z kolei 100% wspólnikiem jest spółka cudzoziemska (w USA).

 

Przy czym prawo głosu może wynikać z:

 

  • bycia udziałowcem spółki;
  • bycia zastawnikiem udziałów;
  • bycia użytkownikiem udziałów;
  • porozumienia z innymi osobami.

 

Po trzecie – gdy w spółce cudzoziemiec lub cudzoziemcy mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 §1 pkt 4 lit. b, c, e Kodeksu spółek handlowych, czyli sytuacja, gdy cudzoziemiec, w tym wypadku cudzoziemska spółka:

 

  • jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
  • jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lubdysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami.

 

Zatem polska spółka z o.o. będzie „cudzoziemcem”, jeśli inna spółka cudzoziemska jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu tej spółki zoo lub też uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej.

 

Jeśli spółka cudzoziemska (LLC) nie ma takiego prawa i ma tylko 40% głosów w polskiej spółce z o.o., to polska spółka z o.o. nie jest zatem cudzoziemcem.

 

(…)

 

Podsumowując kwestie prawno-podatkowe. Zdecydowanie konieczne jest wystąpienie do właściwego dyrektora izby z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Stanowisko tych organów jest wiążące dla organów, niewiążące dla podatnika. Oznacza to, iż jeśli uda się uzyskać interpretację korzystną (np. akceptującą proponowane przez nas rozwiązanie podatkowe czy w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne), to wówczas podatnik może z powodzeniem do niego się stosować i nie poniesie negatywnych konsekwencji podatkowych, składkowych czy karno-skarbowych, o ile oczywiście nie wychodzi poza ten stan faktyczny, który opisał we wniosku o interpretację i nie zmieni się stan prawny. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus pięć =

»Podobne materiały

Zakup ziemi przez żonę obcokrajowca

Chcę kupić ziemię (działkę budowlaną) w Polsce. Mój mąż jest obcokrajowcem, obecnie mieszamy w Irlandii. Nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy mogę kupić nieruchomość samodzielnie, czy muszę z mężem? Czy wystarczy jego zgoda, żebym ja kupiła działkę z majątku wspólnego?

 

Obcokrajowiec a darowizna działki

Moim partnerem jest obywatel Kolumbii mieszkający obecnie w Irlandii na podstawie Stamp 4 EUFAM. Chciałabym podarować mu połowę swojej działki w Polsce. Jak należy przeprowadzić taką transakcję?

 

Żona cudzoziemka a nabywanie gruntów ornych przez męża Polaka

Jestem Polakiem, prowadzę gospodarstwo rolne i jestem zameldowany na stałe w Polsce, natomiast moja żona jest obywatelką Danii i w Danii też jest zameldowana. Nie ma ona obywatelstwa polskiego ani karty pobytu. Nie mamy też rozdzielności majątkowej. Czy w takiej sytuacji mogę nabywać grunty orne w P

 

Zmiana właściciela nieruchomości położonej w Polsce

Osoba na stałe zamieszkała w Danii posiadała nieruchomość w Polsce. Na mocy aktu notarialnego przekazała działkę córce, też obywatelce Danii. Córka chciałaby złożyć wniosek do sądu o dokonanie zmiany właściciela w księgach wieczystych. Jakie dokumenty musi dołączyć? Czy musi zgłosić nabycie do

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »