.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatki od zysków giełdowych a działalność gospodarcza

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 09.06.2010

Jako inwestor giełdowy moja firma musi płacić 19% „podatek Belki” w związku z inwestowaniem w akcje, kontrakty itp. Czy dałoby się płacić np. podatek liniowy 19%, ale na firmę? Czy jest możliwość otwarcia jakiegoś funduszu lub działalności na podstawie danego kodu PKD (wiem, że można tak działać, ale jak przekonać do tego naczelnika urzędu skarbowego)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości rozpoznawania źródła przychodów, jakimi są kapitały pieniężne, w ramach dochodów z działalności gospodarczej. Wyjątek stanowią tu jedynie odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością (art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

W obecnie obowiązującym stanie prawnym definicja „papierów wartościowych”, zawarta w art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsyła do art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), zgodnie z którym „ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – rozumie się przez to:

  1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
  2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a), lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne)”.

 

Fakt dokonania zakupu papierów wartościowych ze środków pochodzących z rachunku bankowego przedsiębiorcy oraz przekazanie przez bank odsetek lub innego rodzaju wynagrodzenia od tych instrumentów finansowych na ten rachunek nie przesądza o zaliczeniu tego przychodu do przychodów z działalności gospodarczej. Wprawdzie uzyskanie wynagrodzenia od papierów wartościowych jest w tym przypadku związane z posiadaniem rachunku bankowego do działalności gospodarczej, niemniej jednak uzależnione jest wyłącznie od swobodnej woli przedsiębiorcy i jego decyzji o zainwestowaniu posiadanych środków w papiery wartościowe. Wynagrodzenie to stanowi przychód będący wynikiem dokonania określonej operacji finansowej związanej z wykorzystaniem jednej z proponowanych przez daną instytucję usług. Dochód z papierów wartościowych stanowi odrębną działalność finansową, niezwiązaną zupełnie z działalnością gospodarczą. Potwierdzają to zresztą oficjalne interpretacje podatkowe organów podatkowych (np. USPDI/415/1/43/06).

 

Moim zdaniem jednak, jeżeli rozszerzyłby Pan PKD, wówczas moglibyśmy mówić o włączeniu tego rodzaju przychodów do przychodów z działalności gospodarczej. Należy bowiem pamiętać, że działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa:

 

  1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
  2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerial nych i prawnych

    – prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów wymienionych w ustawie o PIT.

 

Rozszerzenie działalności o działalność inwestycyjną spowoduje, iż przychody z tej działalności staną się przychodem z działalności operacyjnej firmy (działalności gospodarczej).

 

PKD z 2007 r. w pozycji 64.99.Z wymienia „Pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych”. Podklasa ta obejmuje m.in. „działalność inwestycyjną na własny rachunek dokonywaną poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, klubów inwestycyjnych itp.”

 

Pozycja ta obejmuje zatem nieograniczony krąg działalności inwestycyjnej na własny rachunek. Rozszerzenie PKD o tę pozycję spowoduje moim zdaniem, że działalność ta stanie się działalnością operacyjną firmy, a przychody osiągnięte z tej działalności staną się przychodami z działalności gospodarczej.

 

Najbezpieczniej byłoby napisać wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. Wniosek sporządzany jest na druku ORD-IN i podlegacie opłacie w wysokości 40 zł. Na wydanie interpretacji organ podatkowy ma 3 miesiące. Jeżeli otrzyma Pan pozytywną interpretację, naczelnik urzędu skarbowego nie będzie miał podstaw, by kwestionować rozliczenia z kapitałów pieniężnych jako dochód z działalności gospodarczej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl