Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatki od sprzedaży nieruchomości należącej do firmy

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 02.12.2009

Prowadzę działalność gospodarczą. Przed ośmioma laty kupiłem lokal i włączyłem go do majątku firmy jako pracownię. Odliczałem 1,5% amortyzacji, koszty utrzymania wliczałem w koszty uzyskiwanego dochodu. Obecnie muszę sprzedać lokal i ewentualnie kupić później coś mniejszego w innym miejscu. Czy i w jakiej wysokości muszę zapłacić podatek od tej transakcji oraz czy muszę też odprowadzić podatek VAT, skoro zakup nieruchomości nie był objęty tym podatkiem, ponieważ transakcji dokonywały osoby fizyczne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż należy rozliczyć jako przychód ze źródła działalność gospodarcza – niezamortyzowana wartość środka trwałego stanowić będzie koszt uzyskania przychodu przy określeniu dochodu z odpłatnego zbycia tego składnika majątku.

 

W piśmie z dnia 14 października 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach (sygn. IBPB1/415-559/08/AP) wskazuje analogicznie, że [ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – przyp. aut.]:

 

 

„Na gruncie niniejszej sprawy, przedmiotem planowanego zbycia będzie (jak wykazano) budynek niemieszkalny wykorzystywany w prowadzonej przez wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, który jako środek trwały winien być ujęty w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Sprzedaż powyższa spełniać zatem będzie warunki pozwalające uznać, uzyskane w jej wyniku przychody, za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Dochód z tej sprzedaży ustalić należy w oparciu o art. 24 ust. 2 ww. ustawy, zgodne z którym dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b), a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 dokonanych od tych środków i wartości.

 

Natomiast odnosząc się do kwestii niezamortyzowanej wartości powyższego środka trwałego zauważyć należy, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

 

Jak wynika z ww. artykułu niezamortyzowana wartość środka trwałego stanowi koszt uzyskania przychodu przy określeniu dochodu z odpłatnego zbycia składnika majątku.
Mając na uwadze ww. przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż przychód z planowanej sprzedaży przedmiotowego budynku będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, a jego niezamortyzowana wartość początkowa będzie stanowić koszt uzyskania tego przychodu zgodnie z art. 24 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

 

 

Odnośnie podatku VAT: jeżeli przy nabyciu nie przysługiwało Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i nie poniósł Pan wydatków na ulepszenie lokalu, w stosunku do których miał Pan prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w kwocie wyższej niż 30 % wartości początkowej lokalu, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10, sprzedaż (dokładniej – dostawa) będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - 4 =

»Podobne materiały

Użyczenie budynku pod działalność gospodarczą a podatek od nieruchomości

Posiadam budynek, który chcę nieodpłatnie użyczyć synowi do prowadzenia działalności gospodarczej. Kto płaci podatek od nieruchomości do gminy – użyczający, który nie pobiera żadnych pieniędzy z tego tytułu, czy biorący w użyczenie? Czy jeżeli w umowie będzie punkt o tym, że biorący w użyczeni

 

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości

Mój mąż, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wycofał ze swojej działalności nieruchomości – budynki. Stąd mamy 2 pytania: 1. Czy fakt wycofania nieruchomości dla celów prywatnych ma wpływ na zmianę stawki podatku od nieruchomości? 2. Czy zamknięcie firmy powoduje, że niedokończo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »