.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek VAT od importowanych leków

Autor: Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 01.08.2013

Importuję lek z zagranicy (spoza UE) dla chorego brata. Nie ma go na polskim rynku ani żadnego jego odpowiednika. Zmuszony jestem płacić VAT na poczcie. Czy jest sposób na niepłacenie podatku? Jeśli nie, to czy mogę odliczyć go od swoich przychodów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedstawionym stanie faktycznym dochodzi do importu towarów (leku) na terytorium kraju w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT). W myśl art. 2 pkt 7 ustawy o VAT przez import towarów należy rozumieć przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

 

Wymaga podkreślenia, że zgodnie z art. 33c ustawy o VAT: „w przypadku importu towarów doręczanych w formie przesyłek pocztowych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) do podatku z tytułu importu towarów przepis art. 65a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio”.

 

Wskazany art. 65a Prawa celnego przewiduje, że w przypadku doręczania przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe przesyłek zawierających towary, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności przywozowych, operator ten jest zobowiązany pobrać te należności od odbiorcy przed wydaniem mu przesyłki.

 

Powyższe regulacje narzucają na Pocztę Polską obowiązek pobrania ewentualnych należności celnych oraz podatku VAT przy wydaniu przesyłek nadanych z państw trzecich (spoza terenu Unii Europejskiej). Wymaga podkreślenia, że zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Przy czym przez „towary o niewielkiej wartości” należy rozumieć towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę.

 

Zwolnienia, o którym mowa powyżej, nie stosuje się do:

 

  • napojów alkoholowych;
  • perfum i wód toaletowych;
  • tytoniu lub wyrobów tytoniowych.

 

W zakresie podatku VAT warto wskazać na zwolnienia z opodatkowania przewidziane w art. 51 i 52 ustawy o VAT. Pierwszy z art. zwalnia od podatku VAT import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro (wyłączenia analogiczne jak przy należnościach celnych). Drugi przepis dotyczy okazjonalnych przesyłek pomiędzy osobami fizycznymi. W tym wariancie, przy spełnieniu określonych warunków, zwolnienie stosuje się, jeżeli wartość przesyłki nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 45 euro.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Poczta Polska jest zasadniczo obowiązana do poboru podatku VAT, jeżeli tylko nie jest możliwe zastosowanie żadnego zwolnienia z opodatkowania.

 

W celu uniknięcia naliczenia podatku VAT wartość przesyłki nie może przekraczać kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro. Zgodnie z art. 46 pkt 4 ustawy o VAT na potrzeby stosowania art. 47-80 kwoty wyrażone w euro przelicza się przy zastosowaniu kursu obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przy tym wyrażone w złotych kwoty wynikające z przeliczenia zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

 

Jeżeli dostawa jest dokonywana pomiędzy osobami fizycznymi (osobami prywatnymi) i:

 

  • ilość i rodzaj towarów nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe;
  • odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki;
  • przesyłki mają charakter okazjonalny

    – to wówczas maksymalna wartość przesyłki, od której nie zostanie naliczony podatek VAT, nie może przekraczać kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 45 euro.

 

Jeżeli w Pana przypadku niesłusznie pobrano podatek VAT, w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do Poczty Polskiej. W takim piśmie należy powołać się na brzmienie art. 51 ustawy o VAT (ewentualnie art. 52 ustawy o VAT).

 

Warto również zwrócić uwagę, że jeżeli przesyłka jest dokonywana na rzecz przedsiębiorcy, to zdaniem organów podatkowych nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia z należności celnych dla towarów o wartości nieprzekraczającej 150 euro. Tym samym, gdy nabywcą towarów jest przedsiębiorca, konieczne jest uiszczenie należności celnych.

 

Z kolei w kwestii prawa do odliczenia podatku VAT należy wskazać na art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z opisanego stanu faktycznego bezpośrednio wynika, że zakupiony lek jest przeznaczony na prywatne cele (nie jest związany z Pana działalnością). W związku z powyższym nie ma Pan prawa do odliczenia podatku VAT.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl