.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od zbycia udziałów w spółce z o.o.

Autor: Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 03.06.2013

Spółka z o.o. ma 5 wspólników. Jeden z nich, który posiada 10% udziałów, postanowił je zbyć. Prawo pierwokupu (zgodnie ze statutem) mają pozostali wspólnicy. Sprzedający wskazał, że kwota, którą chce uzyskać za sprzedaż udziałów, to 25 000 zł (w tym 5000 zł wkładu własnego). Aktywa spółki na koniec 2012 r. wyniosły 90 000 zł. Do tej pory nigdy nie były wypłacane dywidendy od zysków. Jakiej wysokości podatek dochodowy od osób fizycznych należy uiścić od zbycia udziałów? Czy urząd skarbowy ma prawo zakwestionować faktyczną kwotę zbycia i podatek od tej kwoty? Jak określić wartość rynkową udziałów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej – ustawa PIT) źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (m.in. spółka z o.o.).

 

Na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy PIT od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Z kolei zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy PIT dochodem w takim przypadku jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38.

 

Sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów jest zatem uzależniony od sposobu objęcia udziałów. Jeżeli udziały zostały objęte za wkład niepieniężny, zastosowanie ma art. 22 ust. 1f ustawy PIT. Tym samym koszty są wówczas zasadniczo ustalane w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów z dnia ich objęcia (odmienne zasady, gdy wkład stanowiło przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – ze względu na fakt, że wartość wkładu wynosiła 5000 zł, analiza w tym zakresie zostanie pominięta).

 

W pozostałych przypadkach koszty ustala się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT, czyli w wysokości faktycznych wydatków poniesionych na objęcie lub nabycie udziałów. Jeżeli zatem wkład własny w wysokości 5000 zł został wniesiony gotówką, to w takiej wysokości możemy uwzględnić koszty przy zbyciu udziałów.

 

Warto podkreślić, że w niniejszym przypadku nie mamy do czynienia z dochodem z udziału w zyskach osób prawnych. W przedstawionym stanie faktycznym rozliczenie powinno nastąpić tak jak w przypadku dochodów osiągniętych na giełdzie.

 

Spółka z o.o. nie będzie tutaj pełniła roli płatnika podatku. Do końca lutego następnego roku podatkowego będzie jednak zobligowana do dostarczenia podatnikowi (i do jego urzędu skarbowego) informacji PIT-8C (zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy PIT).

 

Podatnik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku w zeznaniu PIT-38 (składanym do 30 kwietnia następnego roku podatkowego). Zakładając, że cena zbycia udziałów wynosi 25 000 zł, a koszty jego nabycia to 5000 zł, należny podatek wynosi 3800 zł (19% podatku od dochodu w wysokości 20 000 zł). Co istotne, konieczność rozliczenia wystąpi nawet w przypadku braku otrzymania zapłaty przez wspólnika zbywającego udziały (przychodem jest kwota należna, a nie faktycznie otrzymana).

 

Należy również wskazać, że osoby nabywające udziały powinny uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem transakcji jest bowiem prawo majątkowe. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku wynosi wówczas 1%. Tym samym na udziałowcach nabywających udziały ciąży obowiązek rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od daty nabycia. Podatek w wysokości 1% należy obliczyć od wartości rynkowej udziałów.

 

Cena zbywanych udziałów powinna odpowiadać ich wartości rynkowej. W przypadku jej zaniżenia organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej (zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy PIT) ma prawo wezwać strony do zmiany tej wartości bądź też do wskazania powodów uzasadniających podanie wartości odbiegającej od wartości rynkowej. Jeżeli strony nie odpowiedzą na wezwanie, urząd skarbowy ma prawo samodzielnie ustalić przychód według wartości rynkowej, uwzględniając opinię powołanych biegłych. Jeżeli różnica wartości wskazanej przez biegłego i wartości wskazanej w umowie jest większa niż 33%, to koszt opinii będzie ponosił zbywający udziały. Skutki zmiany wartości udziałów mają przełożenie zarówno na przychód po stronie sprzedającego, jak i koszt po stronie nabywającego. Przepisy podatkowe nie zawierają szczegółowych regulacji w kwestii wyceny udziałów. Orzecznictwo sądowe również nie daje w tym przypadku jednoznacznych wytycznych. Wydaje się, że każdy przypadek powinien być analizowany indywidualnie. W mojej ocenie podstawę wyliczeń powinny stanowić aktywa netto spółki z o.o. (aktywa – zobowiązania = kapitał własny).

 

Najbardziej istotną kwestią wymagającą szczegółowej analizy jest jednak aktualna sytuacja finansowa spółki. Należy również uwzględnić m.in. takie czynniki, jak dochodowość branży oraz pozycja spółki na rynku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton