.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od stypendium naukowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 15.05.2013

Czy będę musiał zapłacić w Polsce podatek od stypendium naukowego odbytego w Stanach Zjednoczonych przyznanego przez uczelnię amerykańską?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pańskiego pytania wnioskuję, że na stałe mieszka Pan w Polsce (a co za tym idzie – ma pan tu nieograniczony obowiązek podatkowy), a czasowo przebywa Pan w USA jako stypendysta. Przypomnę, że osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) – zasadę tę stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Umową taką jest umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z dnia 18 września 1976 r.).

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Moim zdaniem nie ma możliwości zastosowania zwolnienia z podatku od stypendium naukowego, które nie jest przyznawane na podstawie:

 

  • przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;
  • prawa o szkolnictwie wyższym;
  • innych zasad zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Nie oznacza to jeszcze, że zapłaci Pan podatek od stypendium naukowego, gdyż przysługuje Panu prawo do wyłączenia z podstawy opodatkowania dochodu z tytułu stypendium równowartości diety w wysokości 46 dolarów amerykańskich za każdy dzień otrzymywanego stypendium.

 

Zgodnie bowiem z art. 21 ust 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku jest część dochodów osób posiadających w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustala wysokość diety za dzień podróży do USA na kwotę 46 dolarów amerykańskich.

 

Na ogół kwota odliczenia przewyższa kwotę stypendium, co powoduje, że podstawa opodatkowania ma wartość równą zeru. Organy podatkowe wskazują, że jeżeli otrzymana w danym roku kwota stypendium będzie wyższa od kwoty objętej zwolnieniem, nadwyżkę ponad kwotę wolną należy wykazać w zeznaniu rocznym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym otrzymane było stypendium. Natomiast w przypadku, jeśli odliczenie z tytułu diet będzie wyższe od kwoty otrzymanego stypendium, to wykazywanie stypendium w zeznaniu rocznym nie będzie w ogóle konieczne (pismo z dnia 29 kwietnia 2009 r. – Izba Skarbowa w Warszawie; sygn.: IPPB2/415-42/09-7/AS).

 

Na marginesie dodam jeszcze, że zgodnie z art. 17 ust. 1 cytowanej powyżej umowy międzynarodowej, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski jest zaproszona przez Rząd USA, jego jednostkę administracyjną lub jej władzę terenową, przez uniwersytet lub inną uznaną instytucję dydaktyczną USA na przewidywany okres nieprzekraczający 2 lat celem nauczania lub uczestniczenia w pracach badawczych, lub w obu celach na uniwersytecie lub innej uznanej instytucji dydaktycznej i jeżeli taka osoba przybywa do USA przede wszystkim w tym celu, to jej dochód z pracy dydaktycznej lub badawczej na takim uniwersytecie lub instytucji dydaktycznej będzie wyłączony spod opodatkowania przez USA przez okres nieprzekraczający 2 lat od dnia przyjazdu do USA.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl