Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.09.2009

Autor omawia podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zagadnienia związane z podatkiem od środków transportowych zostały uregulowane w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), zgodnie z art. 8 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 7. autobusy.

 

W praktyce już na tym etapie analizy przepisów rodzą się pewne wątpliwości. Przykładowo: czy przyczepy wchodzą w skład zespołu pojazdów i z nim są opodatkowane, czy też są opodatkowane samodzielnie?

 

W piśmie z dnia 14 marca 2006 r. Urząd Miasta w Żarach (sygn. FB.III-3364/B/08/06) wyjaśnia, iż: „Przyczepy będące w posiadaniu podatnika podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportu niezależnie od tego, czy wchodzą w skład zespołu pojazdów, czy też są wykorzystywane samodzielnie”.

 

Ministerstwo Finansów – Departament Podatków Lokalnych i Katastru wyjaśnia w piśmie z dnia 21 marca 2002 r. (sygn. LK-244/LP/02/KM), iż: „Ciągniki siodłowe i balastowe oraz przyczepy i naczepy podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych osobno, niezależnie od tego czy używane są w zespole pojazdów, czy wykorzystywane są samodzielnie.”

 

Na szczęście ustawodawca znowelizował już pkt 1, który obecnie stanowi, iż samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton podlegają opodatkowaniu. Do niedawna obowiązywał przepis (zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. [Dz. U. 2006 r. Nr 249, poz. 1828) zmieniającej ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r.), stanowiący, iż samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton podlegają opodatkowaniu. W praktyce niektóre organy twierdziły, iż samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg nie podlega opodatkowaniu, a inne – że samochód ciężarowy o tej samej dopuszczalnej masie podlega opodatkowaniu. Obecnie taki problem nie występuje.

 

Podatek od środków transportowych co do zasady jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeżeli jednak obowiązek podatkowy powstał:

 

 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
  1. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  2. do dnia 15 września danego roku – II rata;
 2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Natomiast gdy obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami lub współwłaścicielami (tu solidarnie) środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

 

Podmioty wymienione powyżej, na których ciąży obowiązek podatkowy, są obowiązane:

 

 1. składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
 3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy.

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

 

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

 

Zgodnie z ust 7 art 9 ustawy organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy, w drodze uchwały. Wysokość tak określonych stawek (roczna stawka podatku) od jednego środka transportowego nie może przekroczyć wartości wymienionych w art. 10 ust. 1 omawianej ustawy. Czyli przykładowo stawka podatku od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu nie może przekroczyć:

 

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 704,61 zł,
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1175,49 zł,
 • powyżej 9 ton – 1410,58 zł.

 

Ustawodawca zwalnia od podatku od środków transportowych:

 

 • pod warunkiem wzajemności – środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 • pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

 

Rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone powyżej, z wyjątkiem zwolnień dotyczących:

 

 • samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
 • ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 • przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.


Stan prawny obowiązujący na dzień 20.09.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziesięć - VIII =

 

»Podobne materiały

Czym są i jak są prowadzone czynności sprawdzające?

Artykuł przybliża, czym są i jak są prowadzone czynności sprawdzające.

 

Wartość rynkowa rzeczy i praw majątkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Autor omawia problematykę ceny wolnorynkowej rzeczy i praw majątkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

Podatek od gier

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące podatku od gier.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »