Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odroczenie wpłaty podatku od sprzedaży nieruchomości

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 15.10.2009

Sprzedałem mieszkanie w 2008 r. tuż przed upływem 5 lat od jego nabycia. Niestety sprzedaż jest obciążona 10% podatkiem. Zadeklarowałem, że pieniądze zostaną przeznaczone na zakup w ciągu 2 lat nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Jedną czwartą kwoty, jaką uzyskałem ze sprzedaży, zwróciłem do banku na poczet zaciągniętego wcześniej na zakup mieszkania kredytu hipotecznego. Czy istnieje możliwość dalszego odroczenia wpłaty podatku albo jego anulowania bądź obniżenia? Na przykład czy można obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę zwrotu kredytu? Czy istnieje możliwość uniknięcia podatku, ze względu na fakt, że stale zamieszkuję w Stanach Zjednoczonych (jestem rezydentem), również w momencie sprzedaży mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku sprzedaży mieszkania nabytego do 31 grudnia 2006 r., rzeczywiście w dalszym ciągu obowiązują uregulowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu do tej daty, a zatem Pański przychód podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, płatnym w ciągu 14 dni od dnia zbycia nieruchomości. Sprzedając nieruchomość w 2008 r., złożył Pan oświadczenie o przeznaczeniu tego przychodu w ciągu 2 lat od dnia zbycia nieruchomości na określone cele mieszkaniowe. Zatem dwuletni termin minie w 2010 r.

 

Z części kwoty uzyskanej ze zbycia nieruchomości spłacił Pan kredyt hipoteczny, a zatem w tej części skorzystał Pan z przedmiotowego zwolnienia. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy o PIT w brzmieniu sprzed 31 grudnia 2006 r. zwalnia się od podatku m.in. przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

 

Pozostała kwota, czyli pomniejszona o spłacony bankowi kredyt, musi zostać zwydatkowana na określone przepisami ustawy cele mieszkaniowe, jeżeli miałaby zostać zwolniona z opodatkowania w 2010 r. Cele mieszkaniowe zostały określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT (w brzmieniu do 31.12.2006 r.) Przepis ten stanowi, iż zwalnia się z opodatkowania przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (...):

 

 1. w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
  • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. w całości – jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części;
 3. w całości – jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali;
 4. w całości – jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny;
 5. w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

 

Z kolei art. 21 ust. 1 pkt 32 a) odnosi się do zamiany nieruchomości i stanowi, iż zwalnia się z opodatkowania przychody uzyskane z zamiany:

 

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w tych prawach, lub
 3. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a)

  – jeżeli przedmiotem zamiany są wyłącznie znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości i prawa wymienione w lit. a)-c).

 

Niestety ustawodawca nie daje możliwości dalszego odroczenia terminu płatności podatku. Dwuletni termin przeznaczenia osiągniętego przychodu na powyższe cele mieszkaniowe musi zostać zachowany, w przeciwnym wypadku zaistnieje konieczność zapłaty 10% podatku od przychodu nieprzeznaczonego na cele mieszkaniowe (a zatem w Pana przypadku będzie to cena mieszkania pomniejszona o kredyt) wraz z odsetkami za zwłokę. Kwota odsetek za zwłokę kształtować się będzie w następujący sposób:

 

 1. od 14 dnia po odpłatnym zbyciu nieruchomości do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży – w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych (czyli od ceny uzyskanej ze sprzedaży pomniejszonej o zwrócony kredyt);
 2. począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty podatku – w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

 

Niestety, sytuacji nie zmieni również fakt, iż dla celów podatkowych jest Pan nierezydentem, a więc osobą podlegającą opodatkowaniu tylko od przychodów (dochodów) osiągniętych na terytorium RP. Zgodnie z art. 6 polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która wskazuje miejsce opodatkowania dochodu, dochody z nieruchomości podlegają opodatkowaniu w tym umawiającym się państwie, w którym nieruchomość jest położona (czyli w Polsce). Sam mechanizm opodatkowania wskazują już wyżej wymienione uregulowania podatkowe.

 

Najkorzystniejszym zatem dla Pana rozwiązaniem byłoby wydatkowanie pozostałej kwoty do opodatkowania na jeden z wyżej wymienionych celów mieszkaniowych. W razie kolejnej sprzedaży np. nabytego mieszkania, ponownie złożyłby Pan oświadczenie o chęci przeznaczenia dochodu na cele mieszkaniowe (obecne uregulowania powróciły bowiem do uregulowań sprzed 1 stycznia 2007 r.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy + 0 =

»Podobne materiały

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat od zakupu

Moja teściowa we wrześniu 2009 r. wykupiła mieszkanie spółdzielcze na preferencyjnych warunkach. Teraz chce to mieszkanie darowizną przekazać mojemu mężowi, a swojemu synowi. Jeśli mąż sprzeda mieszkanie przed upływem 5 lat od momentu jego zakupu przez teściową, czyli przed wrześniem 2014 r., a środ

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »