.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od spadku po 4 latach

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 14.02.2009

W 2005 r. zmarł mój dziadek. Mieszkanie automatycznie przeszło, jak myślę, na babcię (oraz na moją mamę?). Nikt nie monitował sprawy ani nie próbował ściągać od babci podatku. Babcia zmarła, niestety, w 2008 r. i nagle okazało się, że trzeba zapłacić 4000 zł podatku od spadku, lecz nie po babci, ale po dziadku. Czy musimy płacić ten podatek, czy ktoś stara się ściągnąć z nas pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadek po Pana dziadku nabyły na podstawie ustawy: jego żona oraz córka, każda po 1/2 udziału.

 

Mieszkanie wchodziło w skład majątku wspólnego małżeńskiego babci i dziadka. W majątku tym małżonkowie posiadają równe udziały – po 1/2.

 

Mieszkanie po śmierci dziadka nie przeszło automatycznie na wyłączną własność babci. Udział we własności mieszkania przypadający dziadkowi (1/2) wszedł w skład spadku po dziadku i podlegał dziedziczeniu. Ten udział przypadł spadkobierczyniom: babci i córce.

 

Po śmierci dziadka babcia miała udział we współwłasności mieszkania w wysokości 3/4, a córka 1/4. Wynika to właśnie z tego, że udział dziadka we własności mieszkania (1/2) podlegał dziedziczeniu przez jego żonę i córkę, a każda z nich odziedziczyła po połowie majątku wchodzącego w skład spadku.

 

Ulga podatkowa polegająca na zwolnieniu z podatku nabycia spadku przez osoby najbliższe (w tym małżonka i dzieci) – określona w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn – dotyczy wyłącznie nabycia spadku po 1 stycznia 2007 r.

 

Nabycie spadku po dziadku nastąpiło w chwili jego śmierci (wynika to z przepisów prawa cywilnego, zgodnie z którymi spadkobiercy nabywają spadek w chwili śmierci spadkodawcy – art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego), a więc w 2005 r.

 

Ponieważ nabycie spadku po dziadku nastąpiło w 2005 r., to na Pana mamie ciąży obowiązek zapłaty podatku od spadku. Obowiązek podatkowy – w myśl ustawy o podatku od spadków i darowizn – ciąży na nabywcy rzeczy w drodze spadku i powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Na podstawie pism załączonych do pytania należy stwierdzić, że wysokość podatku, jaki obciąża Pana mamę, urząd skarbowy wyliczył prawidłowo.

 

Wartość mieszkania wynosi 320 000 zł. Udział dziadka we własności mieszkania wynosił 1/2 i ten udział o wartości 160 000 zł podlegał dziedziczeniu. Od czystej wartości spadku urząd skarbowy odliczył koszty pogrzebu w wysokości 4811 zł. Wartość spadku po dziadku po odliczeniu długów i ciężarów wynosi więc 155 189 zł.

 

Pana mama nabyła 1/2 udziału w spadku o wartości 77 595 zł. Ta kwota, pomniejszona jeszcze o kwotę wolną od podatku – 9637 zł, podlega opodatkowaniu. Podstawą obliczenia podatku będzie więc kwota 67 958 zł.

 

Stawka podatku dla podatników zaliczonych do I grupy podatkowej, do której zaliczają się zstępni spadkodawcy dla nabycia spadku o wartości ponad 20 556 zł, wynosi 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł. Podatek wynosi więc 822,20 zł + 3318,14 zł (7% z 47 402 zł) = 4140,34 zł, co po zaokrągleniu do pełnych złotych daje 4140 zł.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że decyzja urzędu skarbowego jest prawidłowa i wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

Tu należy zaznaczyć, że nikt nie monitował i nie próbował ściągnąć podatku, ponieważ mimo że spadek podlegający opodatkowaniu nabyto w 2005 r., to obowiązek podatkowy – stosownie do przepisów prawa – powstał z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po dziadku, a więc w 2008 r.

 

Pana mama powinna więc zapłacić podatek od spadku po swoim ojcu.

 

Jeżeli chodzi o spadek po babci (w skład którego wszedł udział 3/4 we współwłasności mieszkania), to Pana mama mogła skorzystać ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, stosownie do którego zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych do urzędu skarbowego w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

 

Pana mama nie spełnia prawdopodobnie warunków do skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym w przypadku lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, nabytego w drodze spadku przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej, nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

 

Powyższa ulga przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. są obywatelami polskimi lub mają miejsce stałego pobytuna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi, przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy,
  3. nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego,
  4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi, rozwiążą umowę najmu,
  5. będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:

    a. od dnia złożenia zeznania podatkowego – jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,

    b. od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

 

Wskażę jeszcze, że Ordynacja podatkowa przewiduje ulgi w zapłacie podatku. Stosowne przepisy zawarte są w art. 67a–67e Ordynacji podatkowej. Pana mama może starać o odroczenie płatności podatku, rozłożenie go na raty, odroczenie płatności zaległości podatkowej lub rozłożenie jej na raty, albo o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

 

Podstawą do zastosowania ulgi w zapłacie podatku lub zaległości podatkowej jest ważny interes podatnika lub interes publiczny. Przepisy prawa nie definiują, co jest ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, a decyzja w sprawie ulgi w zapłacie podatku ma charakter uznaniowy.

 

Szanse Pana mamy na umorzenie zaległości podatkowej są praktycznie niewielkie, chyba że jej sytuacja materialna, zdrowotna, rodzinna jest bardzo zła. Natomiast o wiele większe szanse Pana mama ma na odroczenie płatności zaległości podatkowej lub rozłożenie jej na raty.

 

Należy pamiętać, że wniosek o udzielenie ulgi w zapłacie zaległości podatkowej można złożyć dopiero, gdy termin płatności podatku już upłynął. Umorzenie dotyczy bowiem zaległości podatkowej. Podatek od spadków i darowizn płaci się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej podatek od spadków i darowizn.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - sześć =

29.10.2011

Mam to samo pytanie, co przedmówczyni. Co z podatkiem, który w tej sytuacji powinna była teoretycznie zapłacić a nie zapłaciła babcia po śmierci dziadka i przyjęcia spadku w wysokości 1/4 nieruchomości? Czy obowiązek ten przechodzi na córkę po przejęciu przez nią spadku?

Rafał

01.03.2011

Babcia po śmierci dziadka nie opłaciła podatku. Mieszkała sobie w mieszkaniu do swojej śmierci.Czy ten zaległy podatek będzie musiała zapłacić po zmarłej matce córka?

Gosia

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »