.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od spadku a odsetki i ulga podatkowa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 29.05.2009

Wraz z moim ojcem otrzymaliśmy po 1/2 spadku po mamie – spadkiem było spółdzielcze mieszkanie własnościowe o pow. 50 m 2 . Niestety upłynął termin powiadomienia urzędu skarbowego i muszę zapłacić podatek. Czy podstawą mojego opodatkowania będzie pow. 12,5 m 2 ? Czy w momencie zgłoszenia zostaną naliczone odsetki za zaległości podatkowe (minęło 6 miesięcy)? Czy mojemu ojcu, który jest zameldowany i dalej mieszka w tym mieszkaniu, będzie przysługiwała ulga podatkowa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od spadku a odsetki i ulga podatkowa

Zgłoszenie w urzędzie skarbowym faktu nabycia spadku

By skorzystać ze zwolnienia od podatku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, należy w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (dotyczy to sytuacji, gdy uprawomocnienie się orzeczenia zachodzi w 2009 r.; we wcześniejszym okresie na zawiadomienie spadkobierca miał miesiąc czasu).

 

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (I SA/Gd 678/2008) przeczytać możemy: „O fakcie nabycia spadku należy zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Podatnik, po upływie tego terminu, nie może skutecznie domagać się prawa do zwolnienia z podatku. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia skutkuje utratą prawa do zwolnienia. Konsekwencją jest opodatkowanie nabycia majątku według zasad ogólnych”.

 

Podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, to do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek, należne z tytułu ubezpieczenia, wlicza się do podstawy wymiaru.

 

Zatem podstawą opodatkowania w Pani przypadku będzie czysta wartość nabytej części spadku. Nie wiem, jak wyliczyła Pani 12,5 m2, ale będzie to 12,5 m2, jeżeli mieszkanie było współwłasnością rodziców – wtedy masą spadkową będzie (upraszczając sprawę) 25 m2, gdyż przyjąć można, że 25 m2 jest już własnością Pani ojca. Zatem pozostałe 25 m2 można rzeczywiście podzielić na dwie równe połówki. Jeśli tak jest w stanie faktycznym, dobrze obliczyła Pani 12,5 m2.

Nabycie własności własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze dziedziczenia

W przypadku nabycia własności (współwłasności) własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze dziedziczenia, przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej, nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

Kiedy spadkobiercy przysługuje ulga w zapłacie podatku?

Ulga ta przysługuje spadkobiercom, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

  1. posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – lub mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa;
  2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź, będąc nimi, przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego;
  3. nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego;
  4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub, będąc nimi, rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego;
  5. będą zamieszkiwać, będąc zameldowanymi na pobyt stały, w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego, jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku.

Zeznanie podatkowe o nabyciu spadku

Podatnicy podatku są obowiązani (nie dotyczy to sytuacji, gdy podatek jest pobierany przez płatnika), w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, złożyć u właściwego naczelnika urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołączyć należy dokumenty, które mają wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Złożenie zeznania podatkowego wszczyna postępowanie podatkowe, które kończy się wymiarem zobowiązania podatkowego. Po upływie terminu złożenia odwołania decyzja wymiarowa staje się ostateczna i po upływie terminu płatności podatku zaczynają dopiero być naliczane odsetki. Reasumując, należy złożyć formularz SD-3.

 

Po jego złożeniu organ wyda decyzję wymiarową. Pani ojciec może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514), tzn. może skorzystać z możliwości niewliczania do podstawy opodatkowania czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu, a w przypadku nabycia części udziału ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału. Wypełniając formularz SD-3, należy w części „H – Uwagi składającego zeznanie” wpisać, że chce się skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »