.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zagadnienia dotyczące podatku od spadków i darowizn

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 01.12.2008

W artykule objaśnione zostały zagadnienia dotyczące podatku od spadków i darowizn. Zawiera on między innymi informacje o procedurze jego naliczania, a także kto i w jakich okolicznościach może ubiegać się zwolnienie z obowiązku uiszczenia tej należności.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nabycie rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia wiąże się dla spadkobiercy z obowiązkiem zapłaty podatku. Uregulowania dotyczące tego zagadnienia określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. 2004 r. Nr 142 poz. 1514 – dalej zwana Ustawą).

 

Zgodnie z przywołaną Ustawą podatkiem objęte jest nabycie przez osoby fizyczne rzeczy i praw majątkowych tytułem dziedziczenia, jak również z tytułu zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego oraz zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu. Podatkiem objęte jest również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci.

 

Należy pamiętać, że nabycie w spadku własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą również podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub jego miejsce stałego pobytu znajdowało się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W przypadku spadku z zagranicy obywatel polski najczęściej zapłaci podatek od spadku, niezależnie od tego czy był on już opodatkowany według prawa zagranicznego. Wynika to z tego, że umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania z reguły nie dotyczą podatku od spadku.

 

Zgodnie z ustawą podatkowi nie podlega:

 

 1. nabycie w spadku własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium RP, jeżeli żadna ze stron nie była rezydentem ani nie miała miejsca stałego pobytu lub siedziby;
 2. nabycie w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw;
 3. nabycie środków z pracowniczego programu emerytalnego na podstawie rozrządzenia dokonanego przez uczestnika na wypadek swojej śmierci lub w drodze spadku;
 4. nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego.

 

Obowiązek podatkowy w podatku od spadków ciąży na nabywcach własności rzeczy i praw majątkowych. Powstaje on:

 

 1. przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku;
 2. przy nabyciu w drodze zapisu lub dalszego zapisu – od daty ogłoszenia testamentu;
 3. przy nabyciu z polecenia testamentowego – z chwilą wykonania tego polecenia;
 4. przy nabyciu tytułem zachowku – z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części;
 5. przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci – z chwilą śmierci wkładcy.

 

Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma. Jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

 

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego, pomniejszona o kwotę wolną od podatku.

 

Do długów i ciężarów zalicza się koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku, jeżeli nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy, z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone w innej formie, oraz koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązki wykonania zapisów i poleceń zamieszczonych w testamencie, wypłaty z tytułu zachowku oraz inne obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących spadków.

 

Wartość nabytych rzeczy i praw ustala się według ich wartości rynkowej, w oparciu o ceny stosowane w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, na dzień powstania obowiązku podatkowego.

 

Jeżeli nabywca nie określi wartości nabytych rzeczy lub poda wartość niższą od rynkowej, urząd wezwie nabywcę do określenia wartości rzeczy i praw lub podwyższenia tej wartości w terminie nie krótszym niż 14 dni. W razie nieudzielenia odpowiedzi lub podania wartości nieodpowiadającej wartości rynkowej, urząd skarbowy ustali wartość z uwzględnieniem opinii biegłych. Opinia biegłych obciąża podatnika, jeżeli ustalona w ten sposób wartość przekroczy o 33% wartość podaną przez nabywcę.

 

Ustawa o podatku od spadków i darowizn wprowadza trzy grupy podatkowe:

 

 1. grupa I – małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie;
 2. grupa II – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
 3. grupa III – inni nabywcy.

 

Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej (kwota wolna od podatku):

 

 1. 9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 2. 7 276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 3. 4 902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

 

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

 

Kwoty nadwyżki w złotych 

Podatek wynosi 

ponad 

do 

1. od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej 

 

10 278 

3% 

10 278 

20 556 

308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł 

20 556 

 

822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł 

2. od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej 

 

10 278 

7% 

10 278 

20 556 

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł 

20 556 

 

1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł 

3. od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej 

 

10 278 

12% 

10 278 

20 556 

1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł 

20 556 

 

2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł 

 

Podatnik jest zobowiązany do zgłoszenia nabycia spadku w urzędzie skarbowym w terminie miesięcznym od daty powstania obowiązku podatkowego.

 

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje zwolnienia w podatku od spadku.

 

Dla większości spadkobierców najważniejszym zwolnieniem jest to przewidziane w art. 4a Ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą – na odpowiednim formularzu – nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

 

Należy podkreślić, iż termin miesięczny liczy się od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku. Ten termin nie może zostać przywrócony i dlatego spadkobiercy, którzy nie zgłoszą w urzędzie skarbowym nabycia spadku w tym terminie, będą musieli zapłacić podatek według normalnych zasad.

 

Osoby, które nie należą do osób uprawnionych do skorzystania z ulgi w płaceniu podatku zgodnie z art. 4a Ustawy lub osoby, które z tej ulgi nie skorzystają, mogą skorzystać z innych ulg przewidzianych w Ustawie.

 

Zgodnie z Ustawą zwalnia się od podatku:

 

 1. nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

 

 1. budynków mieszkalnych,
 2. budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
 3. urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców,

  – pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia;

 

 1. nabycie praw do wkładów w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych;
 2. nabycie w drodze dziedziczenia praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej przez osobę zaliczoną do I lub II grupy podatkowej, jeżeli spełnia warunki określone w art. 16 ust. 2 pkt 2-5 oraz spółdzielcze prawo do tego lokalu będzie przysługiwało nabywcy wkładu przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego ustanowienia (warunek ten uważa się za zachowany także w przypadku przeniesienia przez spółdzielnię własności tego lokalu na nabywcę);
 3. nabycie w drodze spadku:

 

 1. przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej przedmiotów wyposażenia mieszkania, pościeli, odzieży, bielizny oraz narzędzi pracy przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym; jeżeli w skład wyposażenia mieszkania wchodzą meble zabytkowe,
 2. dzieł sztuki i rękopisów będących przedmiotem twórczości spadkodawcy oraz materiałów bibliotecznych, jeżeli spadkodawca zajmował się twórczością lub działalnością naukową, oświatową, artystyczną, literacką lub publicystyczną,
 3. zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytków, a także zabytków użyczonych muzeum w celach naukowych lub wystawienniczych na okres nie krótszy niż 2 lata,
 4. przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza je i konserwuje zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

 1. nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn, pod warunkiem że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom trzecim – niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia;
 2. nabycie w drodze spadku prawa do rekompensaty w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418).

 

W przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie, w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do I i II grupy podatkowej, a także przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza, nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

 

Ulga „mieszkaniowa”, o której mowa powyżej, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 

 1. posiadały obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA lub miały miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub na terytorium takiego państwa;
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 3. nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub, będąc nimi, rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego;
 5. będąc zameldowanymi, będą zamieszkiwać na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego (jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku) lub od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku (jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego).

 

Jeżeli nabyty budynek lub lokal jest zajęty przez osoby trzecie, spełnienie warunków określonych w punktach może nastąpić w okresie 5 lat od dnia nabycia. W tym wypadku zawiesza się odpowiednio bieg terminu przedawnienia do dokonania wymiaru podatku.


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.12.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • pięć minus 7 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton