Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od najmu garażu

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 14.11.2018

Jak wyliczyć podatek od wynajmu garażu? Cena wynajmu 1500 zł, opłaty i koszty wszystkich napraw itp. ponosi wynajmujący, umowa zgłoszona do US, wybrany sposób rozliczenia to zasady ogólne. Oprócz dochodu z wynajmu oczywiście osiągam dochodu z tytułu umowy o pracę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody z najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze stanowią odrębne źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT.

 

Przychodem z najmu i dzierżawy jest czynsz. Rozpoznać go należy w dacie otrzymania lub postawienia do dyspozycji przez najemcę, stosując metodę kasową.

 

Przychodu nie będą również stanowiły przekazywane przez najemcę kwoty tytułem zwrotu opłat eksploatacyjnych czy opłat za media; dla bezpieczeństwa podatkowego zasady ich zwrotu powinny być przewidziane w umowie najmu (por. interpretację Ministra Finansów z dnia 21 maja 2015 r., IPTPB1/4511-127/15-2/SJ.

 

W efekcie jedynie określona w umowie wysokość czynszu, bez opłat stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w podatku dochodowym.

 

Kosztami uzyskania przychodów z tytułu najmu są wydatki wynajmującego poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła. Tytułem przykładu można wymienić:

 

  • koszty administracyjne (np. koszty zarządu i eksploatacji nieruchomości wspólnej),
  • podatek od nieruchomości,
  • składki na ubezpieczenie lokalu,
  • koszty remontów, zakupu wyposażenia,
  • opłaty za media (TV kablowa, internet itp., energia elektryczna i inne) i usługi komunalne (np. wywóz śmieci), o ile to wynajmujący, zgodnie z umową, obowiązany jest do ich ponoszenia,
  • zapłacone odsetki od kredytu na zakup wynajmowanego lokalu,
  • prowizja pośrednika nieruchomości z tytułu poszukiwania najemcy,
  • opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu pod lokalem.

 

Nie będą stanowiły kosztu opłaty eksploatacyjne, które zostały zwrócone przez najemcę zobowiązanego umową do ich ponoszenia. Jeśli jednak najemca jest zobowiązany umową do zapłaty wynajmującemu za zużyte media, należy wówczas rozpoznać przychód z tytułu kwot uzyskanych od najemcy oraz koszt uzyskania przychodu z tytułu poniesionych na przedmiotowe opłaty wydatków. Rozpoznanie kosztów uzyskania przychodu zależy więc od sposobu uregulowania obowiązków w umowie najmu.

 

Ponadto kosztami uzyskania przychodów z tytułu najmu mogą być odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej wynajmowanej nieruchomości. Amortyzacji podlegają bowiem m.in. stanowiące własność lub współwłasność wynajmującego, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budynki oraz lokale będące odrębną własnością, jak również wybudowane na cudzym gruncie (środki trwałe) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, oddane do używania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.

 

Odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać od wartości początkowej przedmiotu najmu. Przykładowo, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się: w razie nabycia w drodze kupna – cenę ich nabycia, w razie częściowo odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu z częściowo odpłatnych świadczeń a w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że z umowy darowizny albo nieodpłatnego przekazania wynika niższa wartość.

 

Aby uniknąć skomplikowanego ustalania wartości początkowej lokalu, ustawodawca umożliwił ustalenie wartości początkowej wynajmowanych lokali bądź budynków mieszkalnych w sposób uproszczony. Obliczona tą metodą wartość początkowa równa jest iloczynowi powierzchni lokalu w metrach kwadratowych i kwoty 988 zł.

 

Odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać stosując dla budynków i lokali mieszkalnych stawkę amortyzacji 1,5% lub ustalając indywidualną stawkę amortyzacyjną w przypadku, gdy nieruchomości przed wprowadzeniem do ewidencji zostały ulepszone w co najmniej 30% bądź używane przez okres co najmniej 60 miesięcy – 10%.

 

W przypadku stosowania odpisów amortyzacyjnych należy prowadzić ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przedmiotowych odpisów można dokonywać co miesiąc, co kwartał lub raz w roku, np. dopiero w zeznaniu rocznym.

 

Właściwy do rozliczenia podatku od dochodów z najmu będzie formularz PIT–36 składany do 30 kwietnia roku następnego. Dodatkowo w trakcie roku podatkowego podatnicy osiągający dochody z tytułu najmu obowiązani są wpłacać zaliczki miesięczne na podatek dochodowy. Zaliczkę tę należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następnego po uzyskaniu dochodu właściwemu ze względu na podatek dochodowy od osób fizycznych naczelnikowi urzędu skarbowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus VIII =

»Podobne materiały

Konsekwencje niezłożenia oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania na zasadzie ryczałtu

W 2008 r. płaciłam podatek na zasadzie ryczałtu od przychodów z najmu mieszkania. Umowa najmu wygasła pod koniec 2008 r. Nie złożyłam w terminie pisma, że rezygnuję z opodatkowania najmu na zasadzie ryczałtu. W zeszłym roku założyłam firmę i podpisałam nową umowę z innym najemcą, ale już jako podmio

Nieopodatkowane dochody z napiwków dla listonosza

Jestem listonoszem w dużym mieście. Miesięcznie dostaję sporo napiwków (adresaci są zwykle bogaci). Mieszkam z rodzicami, więc większość wypłaty i całe napiwki (które miesięcznie wynoszą nawet 1200 zł) składałem na konto, a potem inwestowałem. Obecnie mam naprawdę sporą ilość gotówki (ok. 

Podatki polskie osoby mieszkającej na stałe w USA

Od wielu lat mieszkam w USA. W Polsce inwestuję w papiery wartościowe, ale w Stanach pracuję i płacę podatki (dochodowy od pensji z pracy oraz podatek od dochodów kapitałowych, także tych uzyskanych w Polsce, ale pomniejszony o podatek zapłacony w Polsce). Nie posiadam nieruchomości ani w
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »