Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 02.07.2013

Wśród wielu danin, którymi państwo obarcza swoich obywateli, znajduje się również podatek związany z zawieranymi przez nich umowami (w skrócie PCC). Jest on na szczęście relatywnie niski, a w przypadku niektórych typów umów można liczyć na zwolnienie z tego przykrego obowiązku.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czynności prawne, które podlegają opodatkowaniu

 

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych1, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

 

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy (w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego rzeczy lub wierzytelności powinien on zapłacić podatek od darowizny),
 4. umowy dożywocia,
 5. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 6. ustanowienie hipoteki,
 7. ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności,
 8. umowy depozytu nieprawidłowego,
 9. umowy spółki (przy czym za spółkę w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy rozumieć zarówno spółkę cywilną, jak i spółki prawa handlowego).

 

Opodatkowane są również ewentualne zmiany powyższych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania (z taką sytuacja będziemy mieli do czynienia np. w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Ponadto podatek należy zapłacić także od orzeczeń sądów (w tym również sądów polubownych) oraz ugód, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak powyższe umowy.

 

Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Ustawa reguluje szereg zwolnień od podatku, zarówno o charakterze podmiotowym, jak i przedmiotowym. Na zwolnienie od podatku mogą liczyć w szczególności organizacje pożytku publicznego, a także osoby niepełnosprawne nabywające na własne potrzeby sprzęt rehabilitacyjny, wózek inwalidzki, motorower, motocykl lub samochody osobowe.

 

Bardzo szeroki jest katalog zwolnień przedmiotowych, czyli obejmujących określone umowy, bez względu na osobę podatnika. Podatku nie trzeba płacić między innymi od:

 

 1. sprzedaży walut obcych;
 2. niektórych umów (umowy sprzedaży, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, darowizny, zamiany), których przedmiotem jest gospodarstwo rolne;
 3. sprzedaży rzeczy ruchomych, których wartość nie przekracza 1000 złotych;
 4. umowy pożyczki zawartej z bankiem.

 

Podstawy opodatkowania oraz stawki podatku

 

Podstawę opodatkowania, od której obliczany jest podatek od czynności cywilnoprawnych, stanowi przeważnie wartość rynkowa przedmiotu umowy. Może to być jednak także wartość wniesionych wkładów – przy umowie spółki, czy wartość pożyczki. Wartość rynkową powinien określić sam podatnik, jednak w przypadku gdy zostanie ona przez niego zdaniem fiskusa zaniżona, ostatecznie określi ją organ podatkowy.

 

Stawki podatku zależne są od typu zawartej umowy i wynoszą od 0,1% do 2% podstawy opodatkowania (np. w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, czy umowy pożyczki stawka ta wynosi 2%, w przypadku umowy spółki – 0,5%).

 

Powstanie obowiązku podatkowego oraz strony umowy obciążone podatkiem

 

Zgodnie z przepisami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:

 

 1. dokonania zawarcia umowy lub zmiany umowy;
 2. podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną (czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej);
 3. złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki;
 4. uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody.

 

Osobami obciążonymi obowiązkiem zapłaty podatku są:

 

 1. przy umowie sprzedaży – kupujący;
 2. przy umowie zamiany – obydwie strony umowy;
 3. przy umowie darowizny – obdarowany;
 4. przy umowie dożywocia – nabywca własności nieruchomości;
 5. przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności – podmiot nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności;
 6. przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności – użytkownik lub nabywający prawo służebności;
 7. przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – biorący pożyczkę lub przechowawca;
 8. przy ustanowieniu hipoteki – składający oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki;
 9. przy umowie spółki cywilnej – wspólnicy, a przy pozostałych spółkach, sama spółka.

 

Podatnik ma obowiązek złożyć do właściwego urzędu skarbowego deklarację o wysokości podatku oraz zapłacić daninę, w terminie 14 dni od dokonania czynności cywilnoprawnej. Deklaracji nie trzeba składać, jeżeli podatek odprowadzany jest przez płatnika, którym może być np. notariusz. W przypadku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego podatek zostanie obliczony i pobrany przez samego notariusza.

 

 

 

 

----------------------

1 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.07.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • cztery - 2 =

 

»Podobne materiały

Definicja organizacji pożytku publicznego

Niektórym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może przysługiwać status organizacji pożytku publicznego. Dzięki uzyskaniu takiego statusu OPP mogą między innymi otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzyskiwać zwolnienia od niektórych danin publicznych.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »