.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek naliczony i możliwość jego odzyskania

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 13.03.2012

W 2007 r. sprzedawałem drobne sprzęty RTV przez Allegro. Nie miałem zarejestrowanej działalności, ale obrót wyniósł ok. 120 tys. zł. W tym czasie mieszkałem i pracowałem w UK, byłem rezydentem podatkowym. Działalność założyłem w 2009 r. w Polsce. W zeszłym roku miałem kontrolę podatkową. Przestraszyłem się i rozliczyłem się szybko za 2007 r. (miałem dowody zakupów i zapłat), opłaciłem podatek i złożyłem deklarację VAT. Podatek spłacam w ratach. Czy dobrze zrobiłem z tym rozliczeniem, skoro w UK nie miałbym obowiązku płacenia VAT? Czy mogę złożyć korektę zeznania i wnosić o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT? Czy naliczony podatek może zostać mi zwrócony? Dodam, że w czasie prowadzenia działalności (i wcześniej) byłem cały czas mieszkańcem i rezydentem podatkowym w UK.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa jest bardziej skomplikowana, niż się wydaje.

 

Oczywiście w podatku dochodowym od osób fizycznych decyduje miejsce zamieszkania. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

„Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)”.

 

Natomiast „za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości”.

 

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r., która weszła w życie 27 grudnia 2006 r., w art. 7 stanowi, że „zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi”.

 

W rozumieniu cytowanej Konwencji „określenie »zakład« oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Obejmuje w szczególności:

 

 1. siedzibę zarządu,
 2. filię,
 3. biuro,
 4. fabrykę,
 5. warsztat,
 6. kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom, albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych”.

 

„Określenie »zakład« nie obejmuje natomiast:

 

 1. użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostawy dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;
 2. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania;
 3. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo;
 4. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;
 5. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;
 6. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu łącznego prowadzenia którychkolwiek rodzajów działalności, o których mowa w punktach od a) do e) niniejszego ustępu, pod warunkiem jednak, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy”.

 

Przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium UK sprzętów za pośrednictwem portalu Allegro nie powstaje zatem zakład w Polsce i jeśli Pana miejsce zamieszkania dla celów podatkowych mieściło się zgodnie z przedstawionymi przepisami na terytorium UK – podatek dochodowy winien Pan opłacać w UK.

 

Zmieniając miejsca zamieszkania, był Pan obowiązany zaktualizować złożyć w trybie aktualizacyjnym NIP-3, wskazując nowe miejsce zamieszkania, czyli miejsce na terytorium UK – zakładam, że nie dopełnił Pan tego obowiązku.

 

Każdy podatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie aktualizacji danych, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Niezłożenie NIP-3 jest wykroczeniem, jednakże art. 51 § 1 Kodeksu karnego skarbowego stanowi, że „karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok”. W Pana przypadku karalność wykroczenia już ustała, jednakże ewentualna próba wycofania się ze złożonych rozliczeń za 2007, jeśli NIP-3 nie złożono – jest dodatkowo utrudniona, bowiem organ nie będzie chciał dać wiary, iż w 2007 roku miał Pan miejsce zamieszkania poza Polską.

 

Odnośnie podatku od towarów i usług – prawdą jest oczywiście, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podlegają:

 

 1. „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów”.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 tej ustawy „miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy”. Zgodnie jednak z art. 24 ust. 1 „w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju”. Gdy ustawodawca mówi o „sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju”, „rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz:

 

 1. podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9” (art. 2 pkt 24).

 

Jak wskazuje A. Bartosiewicz i R. Kubacki (Komentarz do art. 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.04.54.535), w: ciż, VAT. Komentarz, 2010, wyd. LEX, wyd. IV):

 

„Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju jest szczególnym przypadkiem dostawy towarów. Dostawa ta dokonywana jest przez podatnika VAT z innego państwa członkowskiego. Ma ona miejsce wówczas, gdy podatnik podatku od wartości dodanej (podatnik VAT z innego państwa członkowskiego) dokonuje dostawy towarów, które są transportowane lub wysyłane z terytorium innego państwa członkowskiego do Polski, będącej miejscem przeznaczenia towaru, dostawa zaś dokonywana jest na rzecz polskiego podatnika VAT lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem VAT, które jednak nie rozliczają takich transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia lub innego podmiotu niebędącego polskim podatnikiem VAT, który nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów”.

 

Obecnie w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160 000 zł (stosuje się, pod warunkiem że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 160 000 zł).

 

W 2007 roku, zgodnie z ówcześnie obowiązującym tekstem ustawy limit wynosił 35 000 euro.

 

Do momentu przekroczenia całkowitej wartości towarów innych niż wyroby akcyzowe, tj. 160 000 zł, a wcześniej 35 000 euro, uznaje się zatem, że miejsce świadczenia jest (było) w UK i w UK opłacać winien Pan podatek od wartości dodanej (czyli odpowiednik VAT) – oczywiście gdyby warunki do „wejścia” w VAT zostały tam spełnione.

 

Moim zdaniem, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i dokonaną powyżej analizę, postąpił Pan nieprawidłowo, rozliczając się w opisany przez Pana sposób – jeśli sprzedaży dokonywano w sposób wysyłkowy – jak opisałem w analizie – w ogóle nie powinien się Pan rozliczać w Polsce za 2007 rok, a jedynie w UK – chodzi zarówno o podatek dochodowy, jak i o VAT.

 

Może Pan skorygować złożone PIT-y przez złożenie korygujących deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, z tym że uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 

 1. „ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
 2. przysługuje nadal po zakończeniu:

   

  1. kontroli podatkowej,
  2. postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego”.

 

Za nadpłatę uważa się m.in. kwotę nienależnie zapłaconego podatku. Jako podatnik może Pan oczywiście złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Proszę pamiętać, że równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty należy złożyć skorygowane zeznania czy deklaracje.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »