Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek dochodowy od kapitału przy przekształceniu spółki

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 17.12.2014

Czy przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę jawną wspólnicy muszą zapłacić podatek dochodowy od kapitałów spółki z o.o.? W bilansie wykazany jest kapitał podstawowy 9 tys. zł; kapitał zapasowy z niepodzielonego zysku za zeszły rok – 56 tys. zł oraz kapitał rezerwowy utworzony z dopłat – 20 tys. zł.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W. Maruchin, opisując „skutki podatkowe dla wspólnika spółki przekształcanej” (Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową – skutki podatkowe w CIT, ABC 132186), wskazuje:

 

„Do problemu, czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną prowadzi do sytuacji, w której osoba prawna (wspólnik spółki przekształcanej) będzie zobligowany do opodatkowania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odniesiono się w innej interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 września 2008 r., IBPB2/415-1068/08/HS. Według niego w wyniku przekształcenia wspólnicy – wśród których mogą być także osoby prawne – nie uzyskają faktycznie żadnego przychodu, bowiem majątek przekształcanej spółki z o.o. nie jest przenoszony na wspólników, lecz na spółkę jawną. Wyraził on przy tym pogląd, iż w związku z przekształceniem wspólnik nie uzyskuje faktycznie żadnego przysporzenia, zaznaczając równocześnie, że przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną nie jest likwidacją osoby prawnej, a wspólnik nie otrzymuje w toku tego procesu żadnego majątku. Powyższe rozważania doprowadziły organ podatkowy do sformułowania poniższych wniosków, które należy w pełni podzielić:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

1. Skoro niepodzielone zyski spółki z o.o. z lat poprzednich staną się własnością spółki jawnej, to nie sposób uznać, że zostały faktycznie otrzymane przez wspólników będących uprzednio udziałowcami przekształcanej spółki z o.o.;

 

2. Z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową nie wiążą się żadne szczególne uregulowania podatkowe;

 

3. Przekształcenie to, zarówno z punktu widzenia prawa spółek handlowych, jak i prawa podatkowego nie jest traktowane jako likwidacja spółki kapitałowej;

 

4. Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową to proces zmierzający jedynie do zmiany jej formy prawnej. Tym samym u udziałowców przekształcanej spółki kapitałowej nie powstaje w chwili przekształcenia zobowiązanie podatkowe od niepodzielonych zysków z lat poprzednich, przekazanych do majątku spółki przekształconej (spółki jawnej);

 

5. W związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę jawną u jej dotychczasowego wspólnika nie powstanie przychód z udziału w zyskach osób prawnych.

 

Niemniej jednak (ww interpretacja pochodzi z 2008 roku) w 2009 roku Art. 24 ust. 5 pkt 8 dodany został do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2008.209.1316) zmieniającej ww ustawę z dniem 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z nim, tj. art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia. Jak wskazuje S. Liżewski [Jaka jest procedura i jakie rodzi skutki podatkowe przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną? ABC 47279] »(…) przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu na podstawie tego przepisu (patrz interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 lipca 2011 r., ILPB1/415-582/11-2/AA)«.

 

W interpretacji z dnia 11 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu [sygnatura: ILPB1/415-582/11-2/AA] wskazuje, w odniesieniu do przekształcenia w spółkę komandytową, lecz w przypadku spółki jawnej problem jest analogiczny, że: »Z brzmienia cytowanego wyżej przepisu wynika, iż przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu«.

 

Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, gdy jest on przeznaczony do podziału (art. 191 § 1 k.s.h.). Wspólnicy mogą w uchwale czy też w umowie spółki postanowić, że nie będą dzielić zysku między siebie przez określony czas w określonych warunkach, że będą przeznaczać zysk na inne cele niż podział między wspólników. Z chwilą podjęcia uchwały przez wspólników, co do podziału zysku, mają oni prawo kształtujące, roszczenie o wypłatę dywidendy, w stosunku do udziałów, jakie wspólnicy posiadają w kapitale zakładowym. Możliwe jest ponadto nie dzielenie zysku w ten sposób, ale rozporządzenie czystym zyskiem. Rozporządzenie to prowadzi do przeznaczenia go na inne cele niż do podziału między wspólników. Takim innym celem może być przekazanie środków na inne fundusze np. rezerwowe, zapasowe.

 

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż zyski, które nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz zgromadzono je w kapitałach własnych spółki jako kapitał zapasowy, odpowiadają pojęciu »niepodzielone zyski« użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8.

 

Natomiast w myśl art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

 

Reasumując, zysk wobec którego podjęto uchwałę o podziale i przekazaniu go na kapitał zapasowy spółki z o.o. w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową będzie stanowić przychód dla wspólników nowopowstałej spółki komandytowej z tytułu wartości niepodzielonych zysków na dzień przekształcenia”.

 

Ciekawą wykładnię omawianego problemu zawiera Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 208/12):

 

„Podsumowując, »wartość niepodzielonych zysków« to zysk, który nie został podzielony ani między wspólników, ani w żaden inny sposób. Z treści art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f., wbrew twierdzeniom organu, nie wynika bowiem, że jedynie podzielenie zysku między wspólników spółki uwalnia podatnika od obowiązku podatkowego. Tym samym każdy podział zysku, według ustanowionych w k.s.h. reguł, powoduje, że mamy do czynienia z podzielonym zyskiem, co z kolei wyklucza możliwość zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Za uprawniony należy więc uznać pogląd, że o zysku niepodzielonym można mówić wyłącznie wówczas, gdy właściwy organ stanowiący spółki nie podejmie uchwały co do sposobu przeznaczenia zysku za określony rok obrotowy. Tym samym należy zgodzić się ze skarżącym, że skoro ustawodawca nie ograniczył pojęcia "podział zysku" tylko do podziału polegającego na jego rozdzieleniu pomiędzy wspólników spółki kapitałowej, to należy uznać, że »podział zysku« to pojęcie ogólne, dotyczące zarówno przeznaczenia zysków do podziału między wspólników, jak i do przeznaczenia ich na inne cele, przewidziane w umowie spółki. Zaakceptowanie poglądu przeciwnego, według którego »podział zysku« oznacza tylko podział pomiędzy wspólników, prowadziłoby do wykładni ignorującej zasadę lege non distinguente, a w konsekwencji do nałożenia obowiązku podatkowego na podstawie wykładni prawa, a nie przepisu prawa, a więc z naruszeniem konstytucyjnej zasady wyrażonej w art. 217 Konstytucji RP.

 

Podsumowując, dochodem (przychodem) w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. jest zysk w części nie podzielonej w jakikolwiek sposób. Podział zysku niekoniecznie musi bowiem oznaczać podział tego zysku pomiędzy wspólników. Zatem uchwałę zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku w całości lub w części na inne cele, należy również uznać za uchwałę o podziale zysku. W konsekwencji podjęcia takiej uchwały oraz przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie powstanie dochód (przychód), o jakim mowa w powołanym przepisie”.

 

Przypomnę w tym miejscu, że zgodnie z art. 192 Kodeksu spółek handlowych kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe

 

Podobne stanowisko znajdziemy w Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2012 r. (sygn. akt I SA/Gd 718/12), gdzie czytamy, że „skoro przepisy k.s.h. dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidłowo rozdysponowany na przykład na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f.”

 

Konkludując, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie funkcjonują dwa rodzaje wykładni. Pierwszy: fiskus na ogół wskazuje, że niepodzielone zyski w myśl art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT obejmują zyski wypracowane przez spółkę kapitałową, lecz niewypłacone wspólnikom przed datą przekształcenia w spółkę osobową, w tym zyski przekazane na kapitał zapasowy i rezerwowy. Drugi, zgodnie z którym zysk przeznaczony na kapitał zapasowy jest zyskiem podzielonym czyli nieobjętym hipotezą normy art. 24 ust. 5 pkt 8, zatem nie powoduje przekształcenie powstania obowiązku podatkowego w tym zakresie. Zatem, zdaniem organów podatkowych, we wskazanej sytuacji należałoby opodatkować środki z kapitału zapasowego, przy czym, jak widać, zdarzają się wyroki sądów, które uznają, że zysk na kapitale zapasowym jest już zyskiem podzielonym. Przyjęcie jednak drugiego z wyżej wymienionych poglądów w praktyce, jeśli spółka będzie kontrolowana, prawdopodobnie spowoduje konflikt z organem podatkowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - pięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Czy zachodzi konieczność obniżenia kapitału zakładowego?

Kapitał zakładowy spółki wynosi 60 000 zł, składa się ze 100 udziałów o wartości nominalnej po 600 zł każdy. Jeden wspólnik ma  52 udziały, drugi 28 udziałów, a 20 udziałów umorzymy w zysku spółki. W wyniku tej operacji liczba udziałów zmniejszy się do 80. Powstanie więc dysproporcja między wartością, która wynika z pomnożenia liczby udziałów przez ich wartość nominalną, a wysokością kapitału zakładowego, który nie uległ zmianie. Zwiększając uchwałą wspólników wartość nominalną tych udziałów, otrzymamy rachunek 60 000 zł : 80 udziałów = 750 zł. Co zrobić w tej sytuacji?

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną – jak tego dokonać?

Mam pytanie o przekształcenie spółki. Otóż chcę przekształcić spółkę z o.o. w spółkę jawną. Jestem jej prezesem, posiadającym wszystkie udziały, które w momencie przekształcania odkupiliby synowie. Jakie dokumenty należy sporządzić i gdzie je złożyć? Proszę o opis całego procesu, jak wygląda przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »