Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek akcyzowy za Land Rovera Discovery

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.01.2016

Sprawa dotyczy podatku akcyzowego za samochód Land Rover Discovery. W 2010 wyleasingowałem samochód od firmy leasingowej. Samochód w 2010 r. został sprowadzony przez firmę mojego kolegi, odsprzedany został potem firmie leasingowej, a ja wziąłem go w leasing. Samochód został kupiony w Niemczech, tam też dokonano przeróbki na samochód ciężarowy przez salon firmowy. Za sprowadzony samochód kolega nie uiścił podatku akcyzowego. Dwa tygodnie temu dostał zawiadomienie z UC o wszczęciu postępowania w podatku akcyzowego za ten samochód. Ja z kolei otrzymałem wezwanie do stawienia się w UC z autem w celu dokonania oględzin. Na udowodnienie, że to ciężarówka wobec praktyk stosowanych przez UC, nie mam szans. Czy przeróbka na osobowy przed oględzinami coś zmieni? Kto byłby wtedy zobowiązany do zapłaty akcyzy, czy ja? Jeśli tak, to w jakiej wysokości i co z odsetkami? Czy uchroniłoby to mojego kolegę przed odpowiedzialnością karną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym nabyciem wewnątrzwspólnotowym jest przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest właśnie m.in. przywołane nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Nabycie samochodu ciężarowego zatem, a contrario, nie jest objęte opodatkowaniem. Trzeba pamiętać, że na gruncie ustawy o podatku akcyzowym samochód, który ma wpis „ciężarowy” w dowodzie rejestracyjnym, może ciągle być samochodem osobowym. Ustawa o podatku akcyzowym w art. 100 ust. 4 stanowiła (w 2010 zmieniła się treść, ale w sposób nierzutujący na sprawę), iż samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Przypomnę, iż do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

 

Na podstawie tych norm kodem CN 8703 oznacza się pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702) włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi. Zgodnie z Notami wyjaśniającymi do nomenklatury scalonej unii europejskiej (Dz.U.UE C z dnia 6 maja 2011 r. – Dz.U.UE.C.2011.137.1 ze zm.) pozycja CN 8703 tj. pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, obejmuje „pojazdy wielofunkcyjne”, takie jak pojazdy mechaniczne, które mogą przewozić zarówno osoby, jak i towary. Pozycja ta nie obejmuje jednak pojazdów mechanicznych do transportu towarów klasyfikowanych do pozycji CN 8704. Jeśli zatem pojazd samochodowy wypełnia po części definicję obu pozycji, głównym kryterium jego klasyfikacji w nomenklaturze CN będzie zasadnicze przeznaczenie – osobowe bądź towarowe. Innymi słowy, gdy samochód konstrukcyjnie jest w głównej mierze przeznaczony do przewozu towarów, a przewóz osób stanowi jego uboczną funkcję, należy zaklasyfikować go do pozycji CN 8704.

 

Analogicznie wskazują sądy administracyjne, m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (sygn. akt I SA/Ke 464/11 wyrok z dnia 27.10.2011 r., LEX nr 1027933). Podobnie wskazuje się także w piśmiennictwie, przykładowo jeżeli głównym przeznaczeniem danego samochodu jest „(...) przewóz towarów, a przewóz osób stanowi tylko uzupełnienie funkcjonalności pojazdu, wtedy taki pojazd należy klasyfikować do samochodów ciężarowych CN 8704 niepodlegających opodatkowaniu akcyzą” [S. Parulski, komentarz, LEX 2010, Komentarz do art. 100 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.09.3.11), [w:] S., Parulski, Akcyza. Komentarz, 2010]. Dodatkowo zauważyć należy, że w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie dnia 4 lipca 2013 r. (sygn. akt I GSK 889/12) sąd skonstatował, iż „zarejestrowanie danego samochodu jako ciężarowego – czy to poza granicami kraju, czy też na jego terytorium – nie ma żadnego znaczenia dla klasyfikacji towaru. Z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku akcyzowym istotne jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru do odpowiedniego kodu CN, bez znaczenia jest natomiast okoliczność, iż w dowodzie rejestracyjnym, czy też zaświadczeniu wydanym przez diagnostę pojazd jest wymieniony jako ciężarow”.

 

Konkludując, nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego (zasadniczo przeznaczonego do przewozu osób), niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jest przedmiotem opodatkowania akcyzą. Problem, który Pan opisuje, nie jest odosobniony i wielu podatników jest w tej sytuacji, iż musi zapłacić zaległy podatek akcyzowy.

 

W kwestii bardziej szczegółowych pytań: przeróbka nic nie zmieni, gdyż liczy się przeznaczenie konstrukcyjne, a oględziny tak naprawdę są mało potrzebne, ponieważ po numerze (np. VIN) organ ustala, jakie przeznaczenie miał produkt (samochód) u producenta i bez gruntownej przebudowy (polegającej niemal na zniszczeniu auta do płyty podłogowej) organ nie uzna zmiany przeznaczenia z osobowego na ciężarowe.

 

W kwestii odpowiedzialności sprawa jest złożona. Co do zasady Pan nie jest podatnikiem, nie jest Pan nawet właścicielem, jest nim firma leasingowa. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest, na mocy art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym, nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. Powyższe stosuje się do „wyrobów akcyzowych”, a samochód osobowy w definicji wyrobu akcyzowego się nie mieści. Niemniej jednak często pojawiają się głosy o „odpowiednim” stosowaniu tego przepisu do samochodów osobowych, brak jednak do tego bezpośredniej podstawy w ustawie. Jest natomiast przepis art. 100 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, stanowiący, że w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest (poza sytuacjami wymienionymi w ust. 1) również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3 (czyli po pierwszej sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: wyprodukowanego na terytorium kraju, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2 ust. 1 art. 100), jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

 

Podatnikiem jest tu osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności opisanych powyżej (tj. czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2). Jako że Pan nie nabył niezarejestrowanego samochodu, moim zdaniem nie można Pana obciążyć podatkiem, gdyż nie staje się Pan podatnikiem. Podatnik zapłaci podatek, który jest obecnie zaległością podatkową wraz z odsetkami.

 

Z tytułu powyższych czynów na „sprowadzającym” nie będzie ciążyć odpowiedzialność karna, a ewentualnie karnoskarbowa, Pan jednak nie ma możliwości „przejęcia” tej odpowiedzialności w opisanej sytuacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus 9 =

»Podobne materiały

Oleje silnikowe – import z USA

Prowadzę działalność gospodarczą, w jej ramach m.in. sprzedaję akcesoria do pojazdów mechanicznych. Obecnie mam propozycję importu i sprzedaży olejów silnikowych produkowanych w USA. Jakie są wymogi prawne dotyczące importu oraz wprowadzenia na rynek tego typu artykułów? Jakie dokumenty są potrzebne

 

Samochód ciężarowy a akcyza

W 2008 r. zakupiłem samochód typu pick-up jako ciężarowy (bez obowiązku zapłaty akcyzy). Wczoraj dostałem zawiadomienie z urzędu celnego o wszczęciu postępowania w sprawie niezapłaconej akcyzy. Czy mimo że samochód jest zarejestrowany jako ciężarowy, urząd naliczy akcyzę? Jak mogę się bronić przed z

 

Zakup sprowadzonego samochodu od importera a opłaty

Chciałabym kupić do firmy samochód z ogłoszenia. Wiem, że jest sprowadzony z Austrii, ale już zarejestrowany w Polsce. Firma, która go sprowadziła, już dokonała rejestracji pojazdu, sprzedaje go na fakturę VAT. Obawiam się jednak, co będzie w wypadku, jeśli importer nie opłacił należnych podatków, a

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »