Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek w ramach działu spadku

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 27.05.2017

Moja żona wraz ze swoim bratem odziedziczyła po zmarłej mamie mieszkanie. Odbyła się rozprawa sądowa w sprawie przyjęcia spadku i podziału po 50%. Brat zamieszkał w tym mieszkaniu i chce spłacić żonę. Nie minęło jednak 5 lat od nabycia spadku i w urzędzie skarbowym poinformowano nas, że będzie to sprzedaż mieszkania i będzie się należał podatek dochodowy. Natomiast z różnych publikacji w internecie dowiedzieliśmy się, że w ramach działu spadku taki podatek się nie należy. Proszę o pomoc w tej sprawie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie wyjaśniam, że w przypadku działu spadku – odpłatnego zniesienia współwłasności ciąży obowiązek zapłaty podatku PCC od czynności cywilnoprawnych.

 

Zgodnie z treścią art. 1.1 lit. f w zw. z pkt 3 podatkowi podlegają umowy (także czynności powstałe na mocy orzeczeń sądów) o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat.

 

Obowiązek podatkowy ciąży na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności (art. 4 ustawy), a więc na bracie Pana żony.

 

Wysokość podatku w tym przypadku to 2% (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy).

 

Jak mówi art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku, a wysokość spłaty odpowiada właśnie temu pojęciu.

 

Natomiast jeżeli chodzi o podatek dochodowy to wyjaśniam, że zgodnie z treścią art. 10 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

 

W sytuacji gdyby spłata na rzecz żony przekroczyła wartość udziału spadkowego wnioskodawczyni, byłby to wówczas przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jest to ukształtowane stanowisko organów podatkowych. Natomiast zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy wówczas, gdy mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. Tak np. wynika ze stanowiska, jakie wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 16.01.2014 r. o sygn. IPTPB2/415-693/13-2/KKu. Wyjaśniono tam, że dla strony spłacanej otrzymanie w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności kwoty nieprzekraczającej wartości przysługującego jej udziału spadkowego nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Także w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, znak ITPB2/415-621/13/MN, czytamy: „stwierdzić należy, iż otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że suma spłaty nie przekroczy wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego. W konsekwencji, nie będzie ciążył na nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z rzeczonego tytułu”.

 

Podobnie brzmi także interpretacja w sprawie IBPBII/2/4511-24/15/JG.

 

Powołam się też na treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 984/12, „zniesienie współwłasności, w skład której wchodzi prawo własności nieruchomości może nastąpić w ten sposób, że każdy z współwłaścicieli nabędzie część nieruchomości lub też prawo własności którejś z nieruchomości, przy czym wartość tej rzeczy nie będzie przekraczała wartości udziału, a zatem nie powstanie obowiązek zapłaty dopłaty lub spłaty. Wówczas podmiot ten, pomimo uzyskania prawa własności nieruchomości, nie zwiększy swych aktywów majątkowych. Stąd też nie nabywa nieruchomości w rozumieniu określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Odmienna sytuacja zachodzi wtedy, gdy podział majątku wspólnego następuje poprzez przyznanie współwłaścicielowi nieruchomości o wartości przekraczającej jego udział we współwłasności. Wówczas należy wyrównać udziały poprzez dopłatę lub spłatę. Zatem następuje wzrost aktywów majątku. W tej części bowiem, w której przyznana na wyłączną własność nieruchomość przekracza wartość udziału w majątku wspólnym, podmiot musi zapłacić odpowiednią kwotę tytułem wyrównania udziałów w postaci dopłaty pieniężnej. W tym zakresie niewątpliwie podatnik nabywa prawo własności nieruchomości w rozumieniu analizowanego przepisu. Reasumując należy stwierdzić, że przez pojęcie »nabycie« użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a in fine ustawy należy rozumieć każde zwiększenie aktywów majątku podatnika”.

 

Natomiast w wyroku NSA z dnia 4 grudnia 2014 r. wydanym w sprawie II FSK 3034/12 czytamy, że skoro umowa o dział spadku przenosi odpłatnie, wchodzące w skład wspólności, prawa majątkowe lub udział w nich na określonych spadkobierców powstaje przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stąd więc i takie stanowisko można spotkać i na to w tym przypadku powołuje się organ skarbowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki