.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od nieruchomości, która spłonęła

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 07.09.2021 • Zaktualizowane: 07.09.2021

Dwanaście lat temu zmarł mój ojciec, nie było podziału majątku między spadkobiercami. W 2013 r. spłonęła nieruchomość małżeńska – dom rodziców, gdzie mieszkała mama i opłacała podatek od nieruchomości. Później gmina zwolniła mamę z obowiązku płacenia tego podatku. Rok temu mama zmarła. Gmina obecnie upomina się o zapłacenie podatku od nieruchomości (która spłonęła). Czy ma do tego prawo? Dodam, że nie było działu spadku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od nieruchomości, która spłonęła

Podatek od nieruchomości

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 

  • grunty;
  • budynki lub ich części;
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

A zatem nie tylko budynki, ale także sam grunt, budynek jest zawsze umiejscowiony na gruncie. Dlatego też niezależnie od tego, czy budynek był, czy spłonął, obowiązek podatkowy nadal ciążył na właścicielu nieruchomości. Gmina, jeżeli zwolniła Pani mamę z podatku, to na pewno nie uczyniła tego na stałe, a jedynie na określony czas.

 

Tym niemniej jednak zgodnie z art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 4a–6.

Obowiązek płacenia podatku od nieruchomości

Aktualnie Państwo jesteście współwłaścicielami nieruchomości, dlatego ciąży na Was obowiązek podatkowy. Ta współwłasność wynikła z dziedziczenia. Dzieci dziedziczą po swoich rodzicach i tak też stało się w Państwa przypadku. Spadek po tacie odziedziczyliście z mocy prawa (nie wspomina Pani bowiem, że spadek ten odrzuciliście) po tacie w 2009 roku, a po mamie we wrześniu 2019 roku.

 

Aby nie być gołosłowną, zacytuję Pani wyrok sądu, wprost z niego wynika, że nie ma znaczenia, jakie są Państwa działania bądź ich brak co do spadku, decydujące jest to, że jesteście współwłaścicielami od chwili śmierci rodziców.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Gl 84/11:

 

„1. Przez »okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego« odczytywane na tle art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., rozumieć należy zdarzenie prawne polegające na nabyciu własności do opodatkowanej nieruchomości.

2. Węzłowym zagadnieniem w zakresie ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w przedmiocie podatku od nieruchomości jest kwestia momentu nabycia własności nieruchomości będącej opodatkowanej podatkiem od nieruchomości. Wobec tego, należy odwołać się do odpowiednich przepisów prawa cywilnego celem ustalenia, z jaką chwilą powstał w stosunku do podatnika obowiązek podatkowy.

3. Fakt prowadzenia postępowania spadkowego oraz data stwierdzenia nabycia spadku nie mają doniosłości prawnej w kwestii powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. O nabyciu spadku, a co za tym idzie - praw do przedmiotów majątkowych wchodzących w jego skład - nie decyduje bowiem moment uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, lecz dzień otwarcia spadku tj. dzień śmierci spadkodawcy, co wynika z art. 925 w zw. z art. 924 k.c. Przepisy te znajdują zastosowanie w odniesieniu zarówno do dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego.

4. Zobowiązanie podatkowe obciążające dłużników w sposób solidarny nie zostaje podzielone na tyle części ilu jest dłużników, bowiem każdy z nich ponosi odpowiedzialność za jego wykonanie w pełnym zakresie. Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, to treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników”.

Dług spadkowy w podatku od nieruchomości

Jeżeli zaś dług powstał za życia mamy, to wyjaśniam, że w myśl art. 1030 Kodeksu cywilnego do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. Innymi słowy, jeżeli tylko spadkobierca spadku nie odrzuci przez pierwsze 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania, w tym okresie ponosi odpowiedzialność tylko z oddziedziczonych w spadku składników majątkowych. Z kolei po upływie 6 miesięcy, jeżeli spadkobierca wcześniej nie złoży oświadczenia o przyjęciu spadku wprost, nabywa on spadek z ustawy, a z tym momentem zmienia się zakres rzeczy, z których ewentualni wierzyciele spadkowi mogą prowadzić egzekucję. Tym samym do chwili przyjęcia spadku egzekucja może być kierowana wyłącznie do przedmiotów należących do masy spadkowej, nigdy zaś do majątku osobistego spadkobiercy. Od chwili przyjęcia spadku spadkobiercy odpowiadają za długi spadku także całym swoim majątkiem.

 

W każdym zatem przypadku odpowiadacie Państwo za zapłatę podatku od nieruchomości już od 2008 roku, kiedy to staliście się współwłaścicielami w wyniku dziedziczenia po tacie, więc działania gminy są uzasadnione.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »