Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobyt w zakładzie półotwartym a kontynuacja terapii

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 20.04.2015

Jestem osobą transseksualną, obecnie w trakcie terapii hormonalnej. Zostałam skazana na 8 miesięcy pobytu w zakładzie półotwartym. Obawiam się, że dojdzie do przerwy w terapii, która będzie miała dla mnie fatalne skutki. Czy mogę starać się o kontynuację leczenia? Jak wygląda kwestia traktowania takich osób w zakładzie karnym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego wynikają z przepisów Kodeksu karnego wykonawczego oraz z przepisów wykonawczych (w szczególności: § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych, § 28 ust. 2, § 16 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności).

 

Mianowicie, w zakładzie karnym typu półotwartego:

 

 • cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte w porze dziennej, natomiast w porze nocnej mogą być zamknięte (decyzja w tym ostatnim wypadku należy do dyrektora zakładu karnego),
 • skazani mogą być zatrudniani poza terenem zakładu karnego w systemie zmniejszonego konwojowania lub bez konwojenta, w tym również na pojedynczych stanowiskach pracy,
 • skazanym można zezwalać na uczestniczenie w nauczaniu, szkoleniu oraz w zajęciach terapeutycznych organizowanych poza terenem zakładu karnego,
 • skazani mogą brać udział w organizowanych przez administrację poza terenem zakładu karnego grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych,
 • skazani mogą poruszać się po terenie zakładu karnego w czasie i miejscach ustalonych w porządku wewnętrznym,
 • skazani mogą korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia,
 • skazanym można udzielać przepustek z zakładu karnego, nie częściej niż raz na dwa miesiące, łącznie na okres nieprzekraczający 14 dni w roku,
 • skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą dyrektora zakładu karnego mogą być połączone,
 • widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego; rozmowy skazanych w trakcie widzeń mogą podlegać kontroli administracji zakładu karnego,
 • korespondencja skazanych może podlegać cenzurze administracji zakładu karnego,
 • rozmowy telefoniczne skazanych mogą podlegać kontroli administracji zakładu karnego,
 • świadczenia zdrowotne mogą być udzielane na wniosek osoby wykonującej świadczenie w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo tej osoby,
 • skazani mogą posiadać własne sztućce metalowe,
 • skazani mogą udać się do kaplicy lub innych pomieszczeń i miejsc, w których odbywają się nabożeństwa i spotkania, także indywidualne, o charakterze religijnym, bez dozoru funkcjonariusza służby więziennej.

 

Decyzje we wszystkich wyżej wymienionych sprawach podejmuje dyrektor zakładu karnego. Tym samym istnieje możliwość, na podstawie art. 91 pkt 3 Kodeksu karnego wykonawczego, by skazany kontynuował swoją terapię hormonalną poza zakładem karnym. Jednak zgodę na to musi wyrazić dyrektor zakładu karnego. Nadto skazanemu będzie przysługiwało prawo do zaskarżenia tej decyzji poprzez wniesienie skargi do sądu penitencjarnego za pośrednictwem dyrektora zakładu karnego. Jeżeli organ, który wydał zaskarżoną decyzję, nie przychyli się do skargi, przekazuje ją wraz z aktami sprawy bezzwłocznie do właściwego sądu. Skarga na decyzję należy wnieść w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia decyzji. O sposobie i terminie wniesienia skargi skazany powinien zostać pouczony.

 

Ewentualnie, jeśli w zakładzie karnym nie będzie możliwości kontynuowania terapii hormonalnej, to istnieje możliwość ubiegania się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności (na podstawie art. 151 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego) lub – w sytuacji, gdy kara pozbawienia wolności jest już odbywana – o przerwę w jej wykonywaniu (na podstawie art. 153 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego).

 

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki (art. 151 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego). Odroczenie skazanemu wykonania kary pozbawienia wolności jest bardzo korzystne, gdyż jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69–75 Kodeksu karnego (art. 152 odeksu karnego wykonawczego). Jeżeli więc udałoby się odroczyć orzeczoną karę na 1 rok, to skazany mógłby po upływie tego okresu wystąpić do sądu z wnioskiem o warunkowe zawieszenie wykonania przedmiotowej kary pozbawienia wolności. Wniosek o udzielenie przerwy lub odroczenie rozpoznaje sąd penitencjarny.

 

Jeśli chodzi o kwestię osadzenia i traktowania osoby transseksualnej, to niewątpliwie – z punktu widzenia prawa – osoba taka nie powinna być w jakikolwiek sposób dyskryminowana. Co więcej administracja zakładu karnego ma obowiązek podejmowania odpowiednich działań celem zapewnienia skazanym bezpieczeństwa osobistego w czasie odbywania kary. Skazany jest obowiązany poinformować niezwłocznie przełożonego o zagrożeniach dla jego bezpieczeństwa osobistego oraz unikać tych zagrożeń. Natomiast skazany będącą osobą transseksualną zostanie osadzony w zakładzie karnym odpowiednim ze względu na płeć wynikającą z aktu urodzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć plus X =

»Podobne materiały

Związek partnerski a odmowa zgody na widzenie w zakładzie karnym

Mój partner przebywa w zakładzie karnym. Mimo dwukrotnej pisemnej prośby nie otrzymałem zgody na widzenie. Wiem, że w świetle prawa nie jesteśmy rodziną, ale czy dyrekcja zakładu karnego na pewno postępuje zgodnie z przepisami? W jaki sposób są uregulowane kwestie odwiedzin w więzieniu przez osoby p

Przedterminowe zwolnienie

Mój brat został skazany dwoma prawomocnymi wyrokami – pierwszy (10 miesięcy pozbawienia wolności) został odwieszony po tym, jak brat ponownie popełnił to samo przestępstwo (drugi wyrok to kolejne 10 miesięcy więzienia). Czy brat może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie?

Widzenie w areszcie

Mój syn popełnił w Polsce przestępstwo. Obecnie został deportowany z zagranicy i przebywa w areszcie w Polsce. Ma wyrok skazujący. Czy mogę w jego imieniu poprosić o ponowne rozpatrzenie sprawy? W jaki sposób załatwić widzenie w areszcie?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »