Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobyt staly w Polsce dla obywatela Armenii

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 12.10.2015

Mój narzeczony pochodzi z Armenii. Obecnie stara się o azyl w Danii, ale być może nie uda mu się go otrzymać. Chciałabym z nim zamieszkać w Polsce. Jak mogę załatwić mu zezwolenie na pobyt stały w naszym kraju? Czy gdy będzie tu przebywał na wizie turystycznej, możemy wziąć ślub? Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problematyka przez Panią poruszona została w głównej mierze uregulowana w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach. Zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa cudzoziemcy, którzy zamierzają mieszkać na terytorium Polski, powinni to robić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawowym obowiązkiem cudzoziemców zamierzających przebywać na tym terytorium jest uzyskanie zezwolenia pobytowego (wizy lub innego zezwolenia na pobyt) uprawniającego do legalnego pobytu w naszym kraju.

 

Jeśli Pani narzeczonemu nie uda się zalegalizować swojego pobytu w Danii, to może Pani zaprosić narzeczonego do Polski (narzeczony musi uzyskać wizę), a następnie można będzie zawrzeć związek małżeński.

 

W mojej ocenie jeśli związek małżeński między Panią a Pani narzeczonym zostanie zarejestrowany w urzędzie stanu cywilnego, to Pani narzeczony powinien ubiegać się zezwolenie na zamieszkanie, motywując wniosek art. 53 § 1 pkt 6 ustawy – „zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który jest małżonkiem obywatela polskiego”.

 

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony dotyczy cudzoziemców, którzy wykażą, że zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Okolicznościami takimi są:

 

 • uzyskanie zezwolenia na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane,
 • prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w RP, korzystnej dla gospodarki narodowej, przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy,
 • kontynuowanie przez cudzoziemca o uznanym dorobku artystycznym twórczości na terytorium RP,
 • udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,
 • zamiar zamieszkania członka rodziny wspólnie z pracownikiem migrującym, o którym mowa w Europejskiej Karcie Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18.10.1961r., (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz.. 67),
 • zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim,
 • przybycie lub przebywanie na terytorium RP w celu połączenia z rodziną,
 • przebywanie na terytorium RP bez opieki małoletniego dziecka cudzoziemca urodzonego w Polsce,
 • bycie małżonkiem lub pełnoletnim dzieckiem cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP i przebywanie na terytorium RP, co najmniej 5 lat na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonych w związku z połączeniem z rodziną,
 • przebywanie na terytorium RP na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z połączeniem z rodziną, w przypadku owdowienia, rozwodu, separacji lub śmierci wstępnego lub zstępnego pierwszego stopnia, gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes cudzoziemca,
 • przebywanie na terytorium RP na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z małżeństwem z obywatelem polskim, w przypadku owdowienia lub rozwodu, gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes cudzoziemca,
 • bycie małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, urodzonym na terytorium RP,
 • posiadanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz zamiar wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w RP, a także podjęcie lub kontynuowanie studiów lub szkolenia zawodowego lub wykazanie, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium RP,
 • bycie członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 13, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, towarzyszącym mu lub chcącym się z nim połączyć,
 • bycie ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu Decyzji Ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi oraz spełnienie łącznie następujących przesłanek: przebywanie na terytorium RP, podjęcie współpracy z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi, zerwanie kontaktów z osobami podejrzanymi o popełnienie czynów zabronionych związanych z handlem ludźmi.

 

Zaznaczę jeszcze, że organ prowadzący może w przedmiotowej sytuacji ustalić, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności jeśli:

 

 • jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową w zamian za wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa, o ile nie wynika to ze zwyczaju ugruntowanego w danym państwie lub grupie społecznej;
 • małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa;
 • małżonkowie nie zamieszkują wspólnie;
 • małżonkowie nie spotkali się nigdy przed zawarciem małżeństwa;
 • małżonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga;
 • małżonkowie nie są zgodni co do dotyczących ich danych osobowych i innych istotnych okoliczności, które ich dotyczą;
 • jedno z małżonków lub oboje małżonkowie w przeszłości zawierali już małżeństwa dla pozoru.

 

Uzyskanie zezwolenia na podstawie wyżej podanej podstawy automatycznie rozwiąże problem z legalnym zamieszkaniem w Polsce i uzyskaniem pozwolenia na pracę na terenie Polski. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 87) „z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolniony jest cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego i posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem małżeństwa”.

 

Zawarcie związku małżeńskiego zgodnie z treścią art. 53 ustawy o cudzoziemcach uprawniałoby Pani narzeczonego do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Zazwyczaj pierwszą kartę pobytu na czas oznaczony wydaje się maksymalnie na 2 lata. Później Pani narzeczony będzie musiał ponownie starać się o pobyt czasowy lub stały.

 

Zezwoleniami udzielanymi na czas nieoznaczony są: zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE oraz zezwolenie na osiedlenie się. Zezwolenia na osiedlenie się udziela się cudzoziemcowi, który:

 

 1. jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
 3. bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy;
 4. jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego władzą rodzicielską.

 

Cudzoziemcy mogą ubiegać się również o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, udzielanego, tak jak w przypadku zezwolenia na osiedlenie się, na czas nieoznaczony.

 

„Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada:

 

1) stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz

2) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE w czasie zgodnego z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Reasumując, zawarcie związku małżeńskiego zdecydowanie pomoże Pani i narzeczonemu ułożyć sobie wspólne życie w Polsce.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem - dziesięć =

»Podobne materiały

Małżeństwo z obcokrajowcem a obywatelstwo

Chciałabym zawrzeć związek małżeński z obcokrajowcem – obywatelem kraju spoza Unii Europejskiej. Mój narzeczony przebywa w Polsce na podstawie karty pobytu (jest studentem). Każde z nas chciałoby pozostać przy swoim obywatelstwie. Czy takie rozwiązanie może powodować jakieś problemy? Dodam, że

 

Fikcyjne małżeństwo z Tunezyjczykiem

Mieszkam na stałe w Belgii. Dwa lata temu przyjechała do mnie znajoma, która dostała ofertę zawarcia fikcyjnego małżeństwa z obywatelem Tunezji. Po zawarciu związku Tunezyjczyk osiedlił się na terenie Unii Europejskiej, a znajoma wróciła do Polski. Nie zgłosiła małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.

 

Rejestracja małżeństwa Polaka i Ukrainki zawartego za granicą

Piszę w imieniu mojego brata przebywającego w Wielkiej Brytanii. Brat zawarł w Kopenhadze związek małżeński z Ukrainką mieszkającą i pracującą w Niemczech. Chcieliby zamieszkać na razie w Anglii, ale ostatecznie chcą wrócić na stałe do Polski. Jednak nasze polskie urzędy udzielają sprzecznych inform

 

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa na Ukrainie

Pochodzę z Polski i jestem po rozwodzie. Moja przyszła żona jest Ukrainką. Chcemy pobrać się na Ukrainie. Jakie będą wymagane dokumenty do zawarcia małżeństwa na Ukrainie?

 

Ślub z Ukrainką

Chcę wziąć ślub z Ukrainką. Oboje jesteśmy już starszymi ludźmi. Jakich dokumentów potrzebuję? Ślub będzie na Ukrainie.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »