.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pobyt na stałe za granicą a dochody w Polsce

Autor: Marcin Sądej

Kuzyn ma podwójne obywatelstwo i aktualnie (od wielu lat) przebywa na stałe za granicą i tam pracuje. W Polsce ma dom i na swojej posesji billboard, za który wcześniej pobierała opłatę jego mama, a teraz on jako jedyny spadkobierca. W Polsce nie mieszka, nie ma tu rachunku, kwota dochodu jest niska, bo zaledwie 150 zł miesięcznie, stąd pomysł, aby wpływała na moje konto i była przeznaczona na opłaty związane z domem – ubezpieczenie i ochrona. Jako nierezydent będzie opłacał podatek od najmu, który też będzie regulowany co miesiąc z mojego rachunku na jego indywidualne konto w US. Spisaliśmy umowę użyczenia rachunku na ten konkretny cel – czy to wystarczy do regulowania opłat w imieniu kuzyna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pobyt na stałe za granicą a dochody w Polsce

Obowiązek podatkowy a zapłata podatku przez kuzyna

Zasadniczo pod względem podatkowym do całej transakcji nie można mieć zastrzeżeń. Pani kuzyn jako nierezydent osiąga dochody z tytułu wynajmu przedmiotu znajdującego się na terytorium RP, co generuje obowiązek podatkowy względem polskiego fiskusa na mocy art. 3 ust. 2b pkt 4 ustawy PIT.

 

Trzeba jednak zauważyć, że niekoniecznie obowiązek podatkowy musi przekształcić się w konieczność zapłaty podatku. Jeżeli kuzyn w zakresie opodatkowania najmu pozostał przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, to roczna kwota wolna od podatku wynosi 3089 zł. Jeżeli zatem miesięczna kwota przychodu to 150 zł, to rocznie przychód kuzyna z wynajmu wynosi 1800 zł. Jest to zatem dochód mieszczący się w kwocie wolnej od podatku.

 

Jeżeli przykładowo kuzyn wybrał w zakresie opodatkowania wynajmu ryczałt, to faktycznie może powstać konieczność zapłaty podatku. Jak podaje art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej zapłata podatku może nastąpić także przez inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Regulowanie podatku w imieniu kuzyna

W świetle powyższego przepisu nie ma zatem przeszkód, aby ewentualny podatek został uregulowany z Pani prywatnego rachunku bankowego w imieniu kuzyna. Oczywiście nie ma przeszkód, aby środki znajdujące się na Pani koncie pochodziły z wynajmu.

 

Podobnie nie wywołuje żadnych skutków podatkowych sytuacja, gdy dokonuje Pani opłat na poczet nieruchomości stanowiącej własność kuzyna. W sytuacji gdy finansowanie tychże wydatków odbywa się ze środków pochodzących z wynajmu, to Pani rola sprowadza się jedynie do pośredniczenia w dokonywaniu płatności. Nie mamy tutaj do czynienia z darowizną, ponieważ finansowanie wydatków na nieruchomość stanowiącą własność kuzyna odbywa się z jego środków pochodzących z wynajmu, a nie z Pani majątku prywatnego. Nie powstaje zatem w tym zakresie żaden obowiązek względem US.

Użyczenie rachunku bankowego

Należy jednak wskazać, że sama czynność użyczenia rachunku bankowego jest w perspektywie przepisów prawa wątpliwa (chyba że chodzi o udzielenie pełnomocnictwa do rachunku, a jedynie potocznie nazywa to Pani użyczeniem).

 

W pierwszej kolejności wskażmy, że użyczenie jest regulowane przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 710 przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Natomiast art. 718 podaje, że po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

 

Jak zatem widać, przedmiotem użyczenia może być wyłącznie rzecz, tj. przedmiot materialny. Jak bowiem wyraźnie wskazuje art. 45, rzeczami w rozumieniu niniejszego Kodeksu są tylko przedmioty materialne.

 

Natomiast jak podaje art. 725, przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

Rozporządzanie środkami na rachunku bankowym

W konsekwencji w świetle przepisów prawa rachunek bankowy jest umową, a nie rzeczą. Przedmiotem użyczenia może być natomiast jedynie rzecz. W rezultacie rachunek bankowy nie może stać się przedmiotem użyczenia.

 

Dodajmy do tego, że zgodnie z art. 50 ustawy Prawo bankowe posiadacz rachunku bankowego dysponuje swobodnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku. W umowie z bankiem mogą być zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami. W myśl natomiast art. 52 Prawa bankowego umowa rachunku bankowego jest zawierana na piśmie. Umowa rachunku bankowego powinna określać w szczególności strony umowy. Jak zatem widać, rozporządzania środkami może dokonywać wyłącznie posiadacz rachunku, a więc podmiot, który jest stroną zawartej z bankiem umowy rachunku bankowego.

 

Jest to kolejny argument wskazujący, że rachunek bankowy nie może zostać użyczony, ponieważ wszelkich operacji może dokonywać jedynie posiadacz rachunku, a nie żaden inny podmiot. W konsekwencji taki rachunek nie może służyć do rozliczeń podmiotu „biorącego w użyczenie”, ponieważ nie jest on posiadaczem rachunku, co powoduje, że nie może rozporządzać pieniędzmi tam zgromadzonymi.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl