.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobieranie częściowej emerytury

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 18.06.2015

Złożyłem wypowiedzenie z pracy. Dowiedziałem się jednak o możliwości pobierania częściowej emerytury, do której będę miał prawo przed zakończeniem okresu wypowiedzenia. Zamierzam pobierać ją razem z pensją. Co i jak muszę zrobić, aby możliwe było przejście na emeryturę mimo niezakończenia okresu wypowiedzenia? Co z odprawą emerytalną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uprawnienia do emerytury częściowej oraz jej wysokość będą ustalane na zasadach określonych w dodanym do ustawy emerytalnej art. 26b.

 

Świadczenie to będzie zatem przysługiwało przed osiągnięciem obowiązującego daną osobę podwyższonego już, powszechnego wieku emerytalnego, określonego w art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2-20 ustawy emerytalnej, tj. odpowiednio:

 

  • od 62 lat i 1 miesiąca do 67 lat – w przypadku kobiet oraz
  • od 65 lat i 6 miesięcy do 67 lat – w przypadku mężczyzn.

 

Aby je otrzymać, trzeba będzie jednak spełnić jednocześnie dwa warunki, tj.:

 

  1. legitymować się okresem składkowym i nieskładkowym, określonym odpowiednio w art. 6 i 7 ustawy emerytalnej, wynoszącym co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn oraz
  2. osiągnąć wiek co najmniej 62 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

 

Po osiągnięciu odpowiedniego powszechnego wieku emerytalnego oraz ustaniu stosunku pracy częściowa emerytura będzie mogła być zamieniona na powszechną emeryturę. Nie następuje to jednak z urzędu, a wyłącznie na wniosek ubezpieczonego.

 

Tak więc – po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a pkt 26–85 ustawy o FUS dla kobiet i w art. 24 ust. 1b pkt 2–20 ustawy o FUS dla mężczyzn, oraz po ustaniu stosunku pracy w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem emerytura częściowa podlega – na Pana wniosek – zamianie na emeryturę nabywaną w zwykłym trybie ustanowionym w art. 24 ustawy o FUS.

 

Zgodnie z art. 103a ustawy emerytalnej prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Przepis ten stosuje się również do emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie, w zależności od daty urodzenia. Tak więc ci emeryci, którzy kontynuują zatrudnienie u tego samego pracodawcy, u którego byli zatrudnieni przed dniem nabycia prawa do emerytury, muszą się liczyć z tym, że mimo iż ukończyli wiek zwalniający ich z zawieszalności – przysługująca im emerytura zostanie zawieszona.

 

Zawieszenie emerytury w trybie art. 103a ustawy emerytalnej trwa do czasu rozwiązania stosunku pracy i przedłożenia w oddziale ZUS świadectwa pracy lub zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, potwierdzającego ustanie stosunku pracy.

 

W takim przypadku ZUS podejmuje wypłatę emerytury od miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został przedłożony dokument potwierdzający ustanie zatrudnienia.

 

Ma Pan więc dwie możliwości – albo pozostać na emeryturze częściowej miesiąc, albo rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron z końcem roku i przejść na emeryturę ustawową – pamiętając, że w tum celu musi Pan złożyć wniosek.

 

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje od pracodawcy wszystkim pracownikom, a więc osobom świadczącym pracę na podstawie stosunku pracy.

 

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi, jeżeli zaistnieją łącznie dwie przesłanki:

 

  1. pracownik spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury,
  2. stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

 

Niezbędnym warunkiem nabycia prawa do odprawy jest faktyczne ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

 

Sposób rozwiązania stosunku pracy oraz strona dokonująca rozwiązania również nie mają żadnego wpływu na powstanie prawa do odprawy. Uprawnienie do odprawy emerytalno-rentowej nie przysługuje pracownikowi, który spełnia warunki do przejścia na emeryturę, lecz nie korzysta z tej możliwości i w dalszym ciągu pozostaje w stosunku pracy. Przepisy Kodeksu pracy wskazują na konieczność istnienia związku przyczynowego pomiędzy ustaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę lub rentę. Sposób rozwiązania stosunku pracy nie ma wpływu na prawo do odprawy. Nie ma znaczenia, czy rozwiązanie nastąpiło w wyniku porozumienia stron, czy w związku z wypowiedzeniem jednej ze stron stosunku pracy. Nie ma również znaczenia, kto dokonuje rozwiązania - pracodawca czy pracownik.

 

Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej staje się wymagalne:

 

  • w momencie rozwiązania stosunku pracy, po uprzednim przyznaniu pracownikowi emerytury lub renty albo
  • od dnia przyznania świadczenia, jeżeli nastąpiło to po rozwiązaniu stosunku pracy na wniosek pracownika złożony w czasie zatrudnienia.

 

Jeżeli pracownik uzyskał decyzję organu ubezpieczeniowego stwierdzającą jego prawo do emerytury lub renty, a następnie zawiesił swoje świadczenie i w dalszym ciągu jest zatrudniony, nie rozwiązując stosunku pracy, to nie przysługuje mu odprawa. Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej staje się wymagalne wraz z ustaniem stosunku pracy, jeżeli w chwili tej uprawnienia pracownika są stwierdzone decyzją organu ubezpieczeniowego.

 

Aby przejść na emeryturę z końcem roku mimo niezakończenia okresu wypowiedzenia, wystarczy złożyć wniosek w oddziale ZUS. W celu uzyskania uprawnień do emerytury częściowej ubezpieczony będący pracownikiem nie musi rozwiązywać stosunku pracy.

 

Odprawa będzie się Panu należała w momencie ustania stosunku pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton