.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobicie na dyskotece

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 10.04.2013

Podczas dyskoteki pobiłam się ze znajomą – chwyciłam ją za włosy i uderzyłam mocno w twarz. Ona wezwała policję, a teraz chce zgłosić sprawę do sądu. Nie ma żadnych świadków zdarzenia. Czy mogę ponieść jakieś konsekwencje, a jeśli tak – to jakie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani pytania nie wynika, jak długo trwało, bądź też trwa, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, które nastąpiło wskutek pobicia na dyskotece. Długość naruszenia czynności ciała lub rozstrój zdrowia ma ogromne znaczenie ze względu na kwalifikację prawną czynu.

 

Należy wskazać na treść art. 157 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.).

 

„§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą.

 

§ 5. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek”.

 

Ustawodawca polski przewidział możliwość, że czyn ścigany z oskarżenia prywatnego może być ścigany z urzędu, jednak tylko wtedy, gdy istnieje w tym interes publiczny. Moja dotychczasowa praktyka pokazuje, że organy ścigania nigdy nie podejmują czynności z urzędu w sytuacji, kiedy pobicie powoduje skutki trwające nie dłużej niż 7 dni.

 

Odnosząc się do Pani pytania dotyczącego możliwych konsekwencji pobicia na dyskotece, trzeba stwierdzić, że za lekkie uszkodzenie ciała, tj. poniżej 7 dni, ustawodawca wprowadził karę grzywny, ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do lat 2. W takiej sytuacji to pokrzywdzony w ramach oskarżenia prywatnego występuje do sądu z prywatnym aktem oskarżenia celem skazania. Należy także zwrócić uwagę na możliwość orzekania w przypadku tych przestępstw środków karnych, tj. obowiązku naprawienia szkody oraz nawiązki.

 

W sytuacji, gdyby uszkodzenie ciała lub rozstrój trwały dłużej niż 7 dni, czyn taki byłby ścigany z urzędu. W takim przypadku wszystkie czynności w ramach postępowania przygotowawczego prowadzą organy ścigania (policja, prokuratura). Za średnie uszkodzenia ciała ustawodawca przewidział karę pozbawienia wolności od 3 lat do lat 5.

 

Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku możliwe jest zawieszenie kary pozbawienia wolności.

 

Dlatego też podstawę odpowiedzialności karnej sprawcy będzie stanowić ustalenie, czy zaburzenia w normalnym funkcjonowaniu narządu ciała lub też zaburzenia funkcjonowania organizmu (fizyczne lub psychiczne), które wystąpiły po pobiciu na dyskotece, trwały dłużej niż 7 dni czy też krócej. Przy ocenie odpowiedzialności sprawcy nie mogą być brane żadne inne okoliczności poza czasem trwania uszkodzenia ciała, zwłaszcza jak długo pokrzywdzony był niezdolny do pracy. O ile przy lekkim uszkodzeniu ciała mamy do czynienia z krótkotrwałym zaburzeniem funkcjonowania organizmu, o tyle naruszenie nietykalności cielesnej nie wywołuje takiego skutku, lecz co najwyżej pozostawia przemijające ślady w postaci zasinienia lub zaczerwienienia (zob. J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Komentarz..., t. II, s. 107).

 

Ponadto nie ulega wątpliwości, że w przypadku pobicia na dyskotece doszło także do naruszenia dóbr osobistych. Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

 

W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »