Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Płatnik – naruszenie norm Kodeksu karnego skarbowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 15.06.2016

Realizacja obowiązków płatnika a Kodeks karny skarbowy.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy [Dz.U.2013.186 ze zm.; dalej „K.k.s.”] zasadą jest, że za sprawstwo odpowiada sprawca. Sprawcą naruszenia tzw. procedury podatkowej, która może, ale nie musi, wiązać się z uszczupleniem, czy nawet zagrożeniem uszczuplenia zobowiązania podatkowego, jest także płatnik. Zgodnie z art. 53 § 30 użyte w rozdziale 6 kodeksu (Tytuł I, Dział II, Rozdział 6 zatytułowany jest: „Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji”) określenie „płatnik” ma znaczenie nadane mu w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). Zgodnie z Ordynacją płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Określenie podatek obejmuje również zaliczkę na podatek, ratę podatku, a także opłaty oraz inne niepodatkowe należności budżetu państwa o podobnym charakterze daninowym. Jak podsumowuje Olaf Włodkowski:

 

„Ogólnie rzecz biorąc w obrębie rozdziału 6 »Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji« wyróżnić można 5 zasadniczych grup tych czynów:

 

1) przestępstwa podatkowe i wykroczenia podatkowe związane z uchylaniem się podatnika od opodatkowania;

2) przestępstwa podatkowe i wykroczenia podatkowe w zakresie dokumentacji podatkowej mające znaczenie dla określenia wymiaru podatku (art. 60-62 K.k.s.);

3) przestępstwa skarbowe tzw. akcyzowe i wykroczenia skarbowe (akcyzowe);

4) przestępstwa podatkowe i wykroczenia podatkowe związane z odpowiedzialnością karnopodatkową osób zatrudnionych w sektorze państwowym lub prywatnym, zobowiązanych do przestrzegania określonych przepisów podatkowych;

5) pozostałe przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (...).

 

Wśród przestępstw podatkowych i wykroczeń podatkowych z rozdziału 6 k.k.s. zlokalizowane zostały tzw. przestępstwa podatkowe i wykroczenia podatkowe płatnika i inkasenta. W tym zakresie wskazać należy na czyny zabronione z art. 77, 78 i 80 k.k.s. (...)” [Włodkowski, Olaf. Przestępstwa podatkowe płatnika i inkasenta. Publikacje Elektroniczne ABC.].

 

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 31 Ordynacji osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę. Obowiązki płatnika należy wykonywać z uwagą, bowiem nie tylko ich niewykonanie stanowi czyn zabroniony, ale mimo że podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające z zobowiązań podatkowych podatki, to płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony – całym swoim majątkiem.

 

Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym:

 

„Art. 77 § 1. Płatnik lub inkasent, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego organu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.”

 

„Art. 78 § 1. Płatnik, który nie pobiera podatku albo pobiera go w kwocie niższej od należnej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.”

 

„Art. 79 § 1. Płatnik lub inkasent, który nie wyznacza w wymaganym terminie osoby, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, lub nie zgłasza właściwemu miejscowo organowi podatkowemu wymaganych danych takiej osoby, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”

 

Art. 80 § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.”

 

Przywołane przepisy wprowadzają również typy uprzywilejowane, oprócz podstawowych, stąd np. w przypadku małej wartości niepobranie podatku przez płatnika nie podlega karze pozbawienia wolności, a jeżeli kwota niepobranego podatku nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego podlega „jedynie” karze grzywny za wykroczenie skarbowe.


Stan prawny obowiązujący na dzień 15.06.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus IX =

 

»Podobne materiały

Elementy obligatoryjne decyzji podatkowej

Autor omawia na konkretnym przykładzie istotne elementy decyzji w sprawie administracyjnej (podatkowej), między innymi poświęca wiele miejsca uzasadnieniu decyzji. Przy czym opiera się w swych rozważaniach na wiążącym orzecznictwie sądów administracyjnych, przytacz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »