Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Płatnik – naruszenie norm Kodeksu karnego skarbowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 15.06.2016

Realizacja obowiązków płatnika a Kodeks karny skarbowy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy [Dz.U.2013.186 ze zm.; dalej „K.k.s.”] zasadą jest, że za sprawstwo odpowiada sprawca. Sprawcą naruszenia tzw. procedury podatkowej, która może, ale nie musi, wiązać się z uszczupleniem, czy nawet zagrożeniem uszczuplenia zobowiązania podatkowego, jest także płatnik. Zgodnie z art. 53 § 30 użyte w rozdziale 6 kodeksu (Tytuł I, Dział II, Rozdział 6 zatytułowany jest: „Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji”) określenie „płatnik” ma znaczenie nadane mu w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). Zgodnie z Ordynacją płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Określenie podatek obejmuje również zaliczkę na podatek, ratę podatku, a także opłaty oraz inne niepodatkowe należności budżetu państwa o podobnym charakterze daninowym. Jak podsumowuje Olaf Włodkowski:

 

„Ogólnie rzecz biorąc w obrębie rozdziału 6 »Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji« wyróżnić można 5 zasadniczych grup tych czynów:

 

1) przestępstwa podatkowe i wykroczenia podatkowe związane z uchylaniem się podatnika od opodatkowania;

2) przestępstwa podatkowe i wykroczenia podatkowe w zakresie dokumentacji podatkowej mające znaczenie dla określenia wymiaru podatku (art. 60-62 K.k.s.);

3) przestępstwa skarbowe tzw. akcyzowe i wykroczenia skarbowe (akcyzowe);

4) przestępstwa podatkowe i wykroczenia podatkowe związane z odpowiedzialnością karnopodatkową osób zatrudnionych w sektorze państwowym lub prywatnym, zobowiązanych do przestrzegania określonych przepisów podatkowych;

5) pozostałe przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (...).

 

Wśród przestępstw podatkowych i wykroczeń podatkowych z rozdziału 6 k.k.s. zlokalizowane zostały tzw. przestępstwa podatkowe i wykroczenia podatkowe płatnika i inkasenta. W tym zakresie wskazać należy na czyny zabronione z art. 77, 78 i 80 k.k.s. (...)” [Włodkowski, Olaf. Przestępstwa podatkowe płatnika i inkasenta. Publikacje Elektroniczne ABC.].

 

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 31 Ordynacji osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę. Obowiązki płatnika należy wykonywać z uwagą, bowiem nie tylko ich niewykonanie stanowi czyn zabroniony, ale mimo że podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające z zobowiązań podatkowych podatki, to płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony – całym swoim majątkiem.

 

Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym:

 

„Art. 77 § 1. Płatnik lub inkasent, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego organu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.”

 

„Art. 78 § 1. Płatnik, który nie pobiera podatku albo pobiera go w kwocie niższej od należnej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.”

 

„Art. 79 § 1. Płatnik lub inkasent, który nie wyznacza w wymaganym terminie osoby, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, lub nie zgłasza właściwemu miejscowo organowi podatkowemu wymaganych danych takiej osoby, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”

 

Art. 80 § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.”

 

Przywołane przepisy wprowadzają również typy uprzywilejowane, oprócz podstawowych, stąd np. w przypadku małej wartości niepobranie podatku przez płatnika nie podlega karze pozbawienia wolności, a jeżeli kwota niepobranego podatku nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego podlega „jedynie” karze grzywny za wykroczenie skarbowe.Stan prawny obowiązujący na dzień 15.06.2016

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus IV =

 

»Podobne materiały

Elementy obligatoryjne decyzji podatkowej

Autor omawia na konkretnym przykładzie istotne elementy decyzji w sprawie administracyjnej (podatkowej), między innymi poświęca wiele miejsca uzasadnieniu decyzji. Przy czym opiera się w swych rozważaniach na wiążącym orzecznictwie sądów administracyjnych, przytacz
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »