.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Płatnik KRUS a prowadzenie rodziny zastępczej i rozliczenia z ZUS-em

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 21.04.2010

Jestem płatnikiem KRUS z mocy ustawy. Prowadzę również wielodzietną rodzinę zastępczą, pracując na umowę-zlecenie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Mam zarejestrowaną działalność pozarolniczą (pozostała pomoc społ. z zakwaterowaniem) i mam odprowadzane składki do ZUS-u, co koliduje z moim ubezpieczeniem w KRUS-ie (automatyczne wykreślenie). PCPR tłumaczy się, że musi odprowadzać składki, z czym się nie zgadzam, gdyż w KRUS-ie przy podjęciu działalności pozarolniczej wystarczy oplata podwójnej składki kwartalnie. Czy mogę sam się rozliczać, wystawiając rachunki według umowy? Nie mogę zrezygnować z KRUS-u, gdyż nie nazbieram koniecznych do emerytury lat pracy. Proszę o interpretację prawną.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) – „obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej «zleceniobiorcami», oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4” tejże ustawy (obowiązkiem tych ubezpieczeń nie są objęci jedynie ci zleceniobiorcy, którzy nie ukończyli 26. roku życia i są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami).

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

 

Art. 12 ust. 1 mówi, że „obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym”.

 

Według art. 5 ust. 1 „ubezpieczenie społeczne rolników, jeżeli nie podlegają oni obowiązkowi ubezpieczeń społecznych na podstawie ustawy, regulują odrębne przepisy” (czyli przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.).

 

Treść art. 7 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy: rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, domownik rolnika, jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty” albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Zgodnie z art. 6 pkt 12 tejże ustawy przez inne ubezpieczenie społeczne „rozumie się obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych lub zaopatrzenie emerytalne określone w odrębnych przepisach”.

 

Natomiast według art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) „z rodziną zastępczą starosta zawiera umowę, do której mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) dotyczące umowy zlecenia”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa, jednoznacznie stwierdzić należy, że jeżeli wykonuje Pan pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej – umowy-zlecenia, to z tytułu tej umowy zostaje Pan objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych w ZUS.

 

W tym zakresie przyznać należy rację Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Dodatkowo fakt objęcia ustawowym obowiązkiem ubezpieczeń społecznych w ZUS powoduje, iż KRUS wyłączy Pana z ubezpieczenia społecznego rolników.

 

O fakcie podjęcia działalności gospodarczej oraz podpisania umowy-zlecenia z PCPR powinien Pani niezwłocznie powiadomić KRUS.

 

Mógłby Pani jako osoba prowadząca działalność gospodarczą wystawiać rachunki PCPR i pozostać w KRUS-ie, jednak problem stanowią przepisy ustawy o pomocy społecznej mówiące o rodzinie zastępczej.

 

Wątpliwość budzi fakt, czy rodziną zastępczą może być osoba prowadząca działalność gospodarczą, a jeżeli tak, to w jakim zakresie musiałaby być prowadzona taka działalność gospodarcza.

 

Obowiązujące przepisy prawa – ustawy o pomocy społecznej – upoważniają starostę, w którego imieniu działa dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jedynie do zawarcia umowy-zlecenia z rodziną zastępczą.

 

Przepisy prawa nie dają odpowiedzi na pytanie, czy rodziną zastępczą może być osoba prowadząca działalność gospodarczą. Jaka powinna to być działalność gospodarcza?

 

Proponuję w tej sytuacji skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

W mojej ocenie obowiązujące przepisy prawa obligują starostę do podpisania umowy-zlecenia w kwestii prowadzenia rodziny zastępczej z konkretną osobą fizyczną lub z małżonkami.

 

Wątpię zatem, czy PCPR wyrazi zgodę na podpisanie umowy-zlecenia z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, a zarazem na wystawianie rachunków przez taką osobę.

 

Jeśli obecna umowa-zlecenie nie zostanie zmieniona, to niestety zostanie Pan objęty ubezpieczeniem ZUS, a wyłączony automatycznie z ubezpieczenia KRUS.

 

Reasumując, wykonywanie pracy na podstawie umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisu Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Z obowiązku tych ubezpieczeń może wyłączyć jedynie okoliczność, że osoba, z którą zawierana jest tego typu umowa, jest ubezpieczona w KRUS i prowadzi działalność gospodarczą tożsamą z przedmiotem świadczonej usługi na podstawie zawartej umowy-zlecenia. W takiej sytuacji osoba mogłaby pozostać w KRUS-ie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »