Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Płatnicy podatków

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 29.08.2009

Autor krótko charakteryzuje instytucję płatnika, oraz wymienia podmioty, którym na podstawie ustaw podatkowych przyznaje się ten status.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W myśl art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

 

Generalnie instytucja płatnika została powołana w celu uproszczenia poboru podatku, tj. pobrania go u źródła. Instytucja płatnika prowadzi do zmniejszenia kosztów wymiaru i poboru podatków, jakie wynikłyby, gdyby ich poborem zajmowały się tylko i wyłącznie organy podatkowe. Wyznaczenie płatnika podatku odbywa się albo poprzez jego bezpośrednie wskazanie, bądź poprzez powierzenie danemu podmiotowi wykonanie czynności, które należą do płatnika. Ma to miejsce np. w przypadku urzędów celnych, które pełnią funkcję płatnika w kontekście podatku od towarów i usług w zakresie towarów sprowadzanych z zagranicy.

 

Odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych płatnicy zobowiązani są pobierają nań zaliczki. Płatnikami tego podatku są:

 

 1. zakłady pracy – od przychodów pracowników tych zakładów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – od wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej;
 2. rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, dokonujące na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
 3. organy rentowe wypłacające bezpośrednio na rzecz osób fizycznych emerytury i renty oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;
 4. banki, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od tych wypłacanych świadczeń;
 5. jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy – od wypłacanych przez nie stypendiów;
 6. organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy oraz z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 7. areszty śledcze oraz zakłady karne – od należności za pracę wykonywaną przez osoby tymczasowo aresztowane lub skazane i odbywające karę;
 8. spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni;
 9. oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych, wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP;
 10. centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.);
 11. uczelnie – od wszelkiego rodzaju stypendiów;
 12. płatnicy wymienieni w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są również:

 

 1. banki prowadzące kasy mieszkaniowe – od oszczędności na cele mieszkaniowe wycofanych przed wymaganym terminem albo przeniesionych na osoby trzecie;
 2. jednostki organizacyjne Policji, kontroli skarbowej, Straży Granicznej, Wojskowych Służb Informacyjnych i Żandarmerii Wojskowej lub Urzędu Ochrony Państwa – od wynagrodzeń wypłacanych za udzielanie pomocy tym instytucjom;
 3. banki – od opodatkowania oszczędności z lokat bankowych.

 

W podatku dochodowym od osób prawnych płatnikami natomiast są:

 

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 2. zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej w zakresie przychodów pozyskiwanych od zleceniodawców zagranicznych (art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p.).

 

Ponadto płatnikami są podmioty, które dokonują wypłat:

 

 1. należności z odsetek, praw autorskich, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, a także środka transportu i wreszcie za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających w Polsce siedziby lub zarządu;
 2. dywidend i innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce – na rzecz wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych niezwolnionych od podatku.

 

W podatku od towarów i usług płatnikami są organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.), a także komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – w zakresie podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

 

W podatku akcyzowym płatnikami są organy egzekucyjne określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – w zakresie sprzedaży wyrobów akcyzowych w trybie egzekucji.

 

W podatku od spadków i darowizn płatnikami są notariusze sporządzający akty notarialne dotyczące darowizny nieruchomości.

 

W podatku od czynności cywilnoprawnych płatnikami są notariusze – od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

 

W podatku od gier płatnikiem jest przedsiębiorca upoważniony przez Ministra Finansów do sprzedaży kartonów do gry w bingo pieniężne.


Stan prawny obowiązujący na dzień 29.08.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »