Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Płaca minimalna

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 31.07.2013

Płaca minimalna to najmniejsze możliwe wynagrodzenie, jakie może być wypłacane pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Sposób jej obliczania uregulowany jest ustawowo. Wysokość płacy minimalnej corocznie jest przedmiotem negocjacji pomiędzy rządem, przedstawicielami związków zawodowych oraz przedstawicielami organizacji pracodawców.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obecnie płaca minimalna w Polsce wynosi 1600 zł brutto. Ustawa o płacy minimalnej1 narzuca jednak obowiązek corocznej weryfikacji tej kwoty.

Ustalanie wysokości płacy minimalnej

Wysokość płacy minimalnej jest rokrocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, w skład której wchodzą przedstawiciele rządu, pracowników oraz pracodawców. Szczegółowy sposób wyłaniania składu komisji trójstronnej określa ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego2.

Punktem wyjścia w negocjacjach w ramach komisji trójstronnej jest propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia przedstawiana przez rząd w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku. Na tej podstawie komisja może w drodze porozumienia uzgodnić wysokość płacy minimalnej na następny rok. Ma na to czas do 15 lipca. W przypadku gdy porozumienie nie zostanie zawarte, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala sam rząd w drodze rozporządzenia. W ten sposób ustalona wysokość płacy minimalnej nie może być niższa, niż w propozycji przedstawionej komisji trójstronnej jako przedmiot negocjacji.

Zmiana wysokości płacy minimalnej uzależniona jest przede wszystkim od przewidywanego wzrostu cen. Podstawową bowiem zasadą ustalania wysokości płacy minimalnej na następny rok, która nie może zostać złamana przez rząd, jest wprowadzanie zmian w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen.

Przepisy ustawy zostały ponadto opracowane w taki sposób, aby płaca minimalna zbliżała się stopniowo do co najmniej połowy wysokości średniego wynagrodzenia. Jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje komisji, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.

Co ustalenie płacy minimalnej oznacza dla pracownika?

Osoba zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego, niż płaca minimalna w danym roku. Wyjątek od tej zasady stanowi wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy – taka osoba nie może zarabiać mniej niż 80% płacy minimalnej.

Natomiast jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość jego minimalnego wynagrodzenia ustala się w sposób proporcjonalny do liczby przepracowanych godzin, biorąc za podstawę wysokość obowiązującej w danym roku płacy minimalnej.

Należy pamiętać, że określenie płacy minimalnej odnosi się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych, takich jak umowa-zlecenie czy umowa o dzieło, nie podlega regulacji ustawowej i może być dowolnie ustalane przez strony umowy.

 

 


______________________________________
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o płacy minimalnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 31.07.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus osiem =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »