.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pismo procesowe w sprawie zmiany wyroku

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 29.03.2012

Sąd rodzinny ustalił naszą rozdzielność majątkową na dzień 21 kwietnia 2010 r. Strony zgodnie oświadczyły, że żyją osobno już od 1 stycznia 2008 r. Sąd cywilny może na rozprawie o podział majątku uznać tylko ten wyrok, ale sędzia podpowiedział, że możemy wysłać pismo procesowe w sprawie ustalenia faktycznej separacji od dnia 1 stycznia 2008 r. Jak to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie pragnę wskazać, iż przedstawione przez Pana pytanie jest w pewnym stopniu niejasne i dlatego nie mam pewności, czy dobrze rozumiem Pański problem.

 

Zgodnie bowiem z przedstawionymi przez Pana okolicznościami rozumiem, że sędzia wskazał Państwu, abyście zwrócili się Państwo do sądu, który wydał prawomocny już wyrok orzekający ustanowienie rozdzielności majątkowej, aby sąd ten zmienił ów wyrok poprzez wskazanie, że orzeka ustanie wspólności majątkowej na dzień 1 stycznia 2008 r.

 

Jeżeli taka jest rzeczywista sytuacja w Pańskiej sprawie, to niestety wskazać należy, iż nie mają Państwo obecnie możliwości domagania się zmiany wspomnianego prawomocnego wyroku orzekającego ustanie wspólności majątkowej na dzień 21 kwietnia 2010 r., gdyż wyrok ten jako prawomocny objęty jest powagą rzeczy osądzonej i tylko w wyjątkowych sytuacjach (zaistnienie przesłanek do wznowienia postępowania, które związane jest przede wszystkim z rażącymi uchybieniami przepisom postępowania) można domagać się zmiany takiego wyroku. W przypadku braku takich przesłanek nie wystarczy jedynie zgodna wola małżonków, aby wyrok ten uległ zmianie, a ma to swoje uzasadnienie w tym, iż orzeczenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej wywiera skutek nie tylko między małżonkami, lecz również w stosunku do innych osób, w tym przede wszystkim względem wierzycieli tych małżonków tak wspólnych, jak i każdego z nich.

 

Jedyną, jak się wydaje, możliwością dokonania pewnej korekty wyroku orzekającego ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, jest skorzystanie z instytucji uzupełnienia wyroku, jeżeli w toku procesu strony lub któraś strona wnioskowała o orzeczenie rozdzielności z datą wsteczną, a sąd w wyroku w ogóle do kwestii tej się nie odniósł.

 

Jak bowiem wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 grudnia 1976 r., sygn. akt III CRN 230/76, „jeżeli sąd w wyroku znoszącym wspólność majątkową nie oznaczy daty jej ustania (art. 52 § 2 kro), strona może wnosić w trybie art. 351 § 1 kpc o stosowne uzupełnienie wyroku”.

 

Jak natomiast czytamy w uzasadnieniu tego wyroku, „artykuł 52 § 2 kro stanowi, że wspólność majątkowa ustaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją znosi. Powyższe kategoryczne brzmienie przepisu wskazuje, że oznaczenie w wyroku daty zniesienia wspólności jest obligatoryjne niezależnie od tego, czy Sąd, oceniając okoliczności sprawy, uzna, że datą tą powinna być data wydania wyroku lub wniesienia pozwu, czy też data wcześniejsza.

 

Z art. 351 § 1 kpc wynika z kolei, że strona może żądać uzupełnienia wyroku m.in. w wypadku, gdy sąd nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Takim dodatkowym orzeczeniem jest również oznaczenie daty ustania wspólności majątkowej”.

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 351 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu – od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu”.

 

Jeżeli jednak powyższy termin już upłynął i nie ma już możliwości skorygowania wyroku poprzez żądanie wskazania przez sąd terminu, od którego rozdzielność obowiązuje, strona może wytoczyć powództwo dotyczące nierozstrzygniętej części roszczenia lub nierozstrzygniętych żądań (tak m.in. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 4 listopada 1966 r., sygn. akt II PR 436/66).

 

Jak zatem z powyższego wynika, jeżeli w trakcie Państwa sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej były zgłaszane żądania orzeczenia tej rozdzielności od dnia 1 stycznia 2008 r., a sąd w wydanym wyroku do żądania tego się nie odniósł, to mogą Państwo, wobec upływu także terminu do żądania uzupełnienia wyroku, wytoczyć kolejne postępowanie w tym zakresie i w nim żądać ustalenia tej rozdzielności z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

Jeżeli jednak wspomniany wyrok wyraźnie wskazuje, że rozdzielność powstaje z dniem 21 kwietnia 2010 r. i znajduje to potwierdzenie w uzasadnieniu wyroku, to niestety data ta jest już dla Państwa wiążąca i nie jesteście Państwo uprawnieni do domagania się zmiany tego wyroku poprzez oznaczenie przez sąd innej daty ustania wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

Gdyby jednakże dysponował Pan większą ilością szczegółów zasygnalizowanej przez obecny sąd możliwości zmiany wyroku, w tym w szczególności z przytoczeniem podstawy prawnej istnienia takiej możliwości, to uprzejmie proszę o jej przesłanie celem jej analizy i ustosunkowania się do niej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »