.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pismo od komornika

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 22.01.2013

Otrzymałem pismo od komornika dotyczące mojego zobowiązania, o którym nie mam pojęcia. Żąda się ode mnie wyjaśnień; dostałem także zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zajęcie wierzytelności i postanowienie. Co powinienem teraz zrobić? Pismo w załączniku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści pisma od komornika wynika, że postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie nakazu zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym przez sąd rejonowy, który to nakaz zapłaty został zaopatrzony później w klauzulę wykonalności.

 

W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu.

 

Jak mniemam, nic Pan nie wiedział w przedmiocie doręczenia Panu nakazu zapłaty i zaskoczyło Pana pismo od komornika.

 

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść przepisu art. 805 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c), zgodnie z którym:

 

„Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji.

 

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.

 

§ 3. W przypadku prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, obowiązek okazania oryginału tytułu wykonawczego, o którym mowa w § 2, polega na okazaniu dłużnikowi zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3”.

 

Doręczenie dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, zawierającego informację o treści tytułu wykonawczego i wskazanego przez wierzyciela sposobu egzekucji, należy zaliczyć z kilku względów do jednej z najważniejszych czynności komornika: po pierwsze – czynność ta umożliwia dłużnikowi zapoznanie się z treścią tytułu wykonawczego, po drugie – od daty zawiadomienia dłużnika liczy się dla niego termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności. Obowiązek przewidziany w art. 805 zmierza do zapewnienia dłużnikowi możliwości podjęcia obrony, spełnia więc podobną rolę, jak doręczenie pozwu w postępowaniu rozpoznawczym.

 

W zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji powinna być zamieszczona treść tytułu wykonawczego i wymienienie sposobu egzekucji.

 

Wskazać należy, iż w chwili obecnej Pan nie ma świadomości, co może stanowić podstawę egzekucji i dlaczego dostał Pan pismo od komornika. Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie zasadne jest udanie się do Kancelarii Komorniczej celem zapoznania się z oryginałem tytułu wykonawczego. Zgodnie z art. 805 § 2 K.p.c „komornik obowiązany jest okazać dłużnikowi oryginał tytułu wykonawczego na każde jego żądanie w każdym stadium postępowania”.

 

Otrzymana przez dłużnika – w trybie art. 805 § 1 K.p.c. – wiadomość o treści tytułu wykonawczego, stwarza możliwość podjęcia przez niego obrony przed tymże tytułem wykonawczym. Obowiązek z art. 805 K.p.c. zmierza do zapewnienia dłużnikowi możliwości podjęcia obrony. Ma zatem identyczną lub podobną rolę jak doręczenie pozwu w postępowaniu rozpoznawczym, czyli niedoręczenie dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji może wywołać zróżnicowane w zależności od konkretnych okoliczności faktycznych sprawy skutki, nie wyłączając najdalej idącego w postaci nieważności postępowania. Taki skutek wystąpiłby, gdyby w następstwie omawianego uchybienia dłużnik został pozbawiony możności obrony swych praw (art. 379 pkt 5 K.p.c. w związku z art. 13 § 2 K.p.c.). Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.

 

Egzekucja wszczyna się niejako automatycznie z chwilą, gdy zostaną spełnione wszystkie przesłanki umożliwiające jej prowadzenie, zaś pierwsza czynność organu egzekucyjnego jest tylko zewnętrznym przejawem jego aktywności w ramach wcześniej wszczętej egzekucji.

 

„Nie ulega wątpliwości, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie nakładają na komornika obowiązku uprzedniego sprawdzenia istnienia zajmowanej wierzytelności. Podjęcie takich czynności sprawdzających byłoby zresztą niemożliwe ze względu na ustawowy i usankcjonowany odpowiedzialnością dyscyplinarną obowiązek komornika niezwłocznego przystąpienia do czynności egzekucyjnych (zob. art. 45a i art. 71 pkt 5 u.k.s.e.). W egzekucji świadczeń pieniężnych pierwszą czynnością egzekucyjną (zob. art. 805 k.p.c.) jest zajęcie określonych składników majątku dłużnika. Możliwości uprzedniego sprawdzenia rzeczywistego istnienia zajmowanej wierzytelności nie dają w szczególności przepisy art. 761, 762, 7971, 801, 1086 k.p.c., art. 2 ust. 5 i art. 53a u.k.s.e. Przepisy te pozwalają bowiem komornikowi jedynie na poszukiwanie składników majątku dłużnika niezbędnych do zaspokojenia wierzyciela, w wypadkach gdy wierzyciel nie jest w stanie takich składników wskazać” (zob. A. Marciniak, PPE.2008.1-2.5)

 

Reasumując, w mojej ocenie pierwszej kolejności winien Pan udać się do kancelarii komorniczej i żądać przedstawienia tytułów wykonawczych w oryginale celem zapoznania się z ich treścią.

 

Dopiero po zapoznaniu się z treścią możliwa będzie próba podjęcia obrony swoich praw.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »