Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pismo o przystąpieniu do windykacji

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 09.04.2016

Otrzymałem pismo od komornika, że przystępuje do windykacji długu, który został zasądzony wyrokiem sądu rejonowego w 2004 roku z rygorem natychmiastowej wykonalności. Według mnie dług uległ przedawnieniu. Jak mam powstrzymać komornika od egzekucji i czy muszę wystąpić do sądu o stwierdzenie przedawnienia?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 344 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.

 

§ 2. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

 

§ 3. Sprzeciw złożony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, a także sprzeciw nieopłacony, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym”.

 

Często jednak się zdarza, że powodowie celowo wskazują nieaktualne adresy zamieszkania, a następnie po przesłaniu na dany adres i po podwójnym awizowaniu, sąd uznaje wyrok za skutecznie doręczony i po 2 tygodniach od takiego doręczenia wyrok zaoczny uprawomocnia się.

 

Następnie wyrok taki może być podstawą do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Celowo nie wycenialiśmy sporządzenia pisma, gdyż mam wątpliwości po pierwsze, czy wyrok został Panu należycie doręczony, a następnie czy mówiąc, że dług uległ przedawnieniu, miał Pan na myśli, że dług był już przedawniony w chwili jego wnoszenia do sądu, czy też według Pana obecnie uległ przedawnieniu.

 

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.  

 

Bardzo istotne przy stwierdzeniu przedawnienia jest to, kiedy przedawnienie zaczyna swój bieg. Jak stanowi art. 120 Kodeksu cywilnego, przedawnienie rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym stało się ono wymagalne (czyli od momentu, kiedy dłużnik winien był spełnić świadczenie, a wierzyciel je przyjąć). Datę wymagalności z reguły określa rachunek lub faktura poprzez wskazanie terminu płatności, tj. terminu, do którego mamy możliwość zapłacić, a wierzyciel nie może skierować sprawy do sądu. Datą wymagalności jest zaś następny dzień roboczy, w którym wierzyciel może już podejmować działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności.

 

Jeżeli więc roszczenie w czasie złożenia do sądu było już przedawnione, to mógł Pan złożyć zarzut przedawnienia (jeżeli wiedziałby Pan o wyroku zaocznym).

 

Stosownie natomiast do art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”.

 

Jeżeli wyrok jest z 2004 r. i nie był wcześniej egzekwowany, to można przypuszczać, że roszczenie z niego wynikające uległo przedawnieniu. Proszę jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 123 § 1 Kodeksu cywilnego „bieg przedawnienia przerywa się:

 

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji”.

 

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

 

Tak więc jeżeli wierzyciel mając prawidłowo uzyskany wyrok wszczynał już wcześniej egzekucję, to do przedawnienia mogło nie dojść, gdyż w ten sposób przerywał bieg przedawnienia.

 

W pierwszym przypadku tzn. gdy wyrok w ogóle nie został Panu doręczony i nie wiedział Pan o toczącym się przeciwko Panu postępowaniu sądowym (nie otrzymywał Pan zawiadomień z sądu) to w praktyce najbezpieczniej (i takie działanie sugeruję) wystosować do sądu, który wydał wyrok zaoczny, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego. Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy dokonać spóźnionej czynności (czyli sporządzić sprzeciw od wyroku zaocznego).

 

Jak wynika z art. 168 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Jednak przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek oraz równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej”.

 

Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych, dlatego fakt niezamieszkiwania w miejscu, na który wysyłana była korespondencja, musi być wykazana odpowiednimi dowodami.

 

W Pana sprawie sąd powinien uznać, iż nie doszło do prawidłowego doręczenia orzeczenia przez organ sądowy, co uniemożliwiło Panu podjęcie należytej obrony w procesie. Podany przez powoda adres nie był adresem Pana zamieszkania, co też powinien Pan uprawdopodobnić, dokumentami, np. zaświadczeniem o zameldowaniu w obecnym miejscu zamieszkania. Taki dokument, świadczący o Pana miejscu zamieszkania pod innym adresem niż wskazany przez powoda, powinien być wystarczający dla uchylenia wyroku zaocznego.

 

Oczywiście gdy uda się Panu przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, pozostaje kwestia zasadności przytoczonych przez Pana zarzutów procesowych. W sprzeciwie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża wyrok w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, oraz pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, a także wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie zarzutów wymaga również zachowania tej formy.

 

W Pana przypadku obronę może stanowić zarzut przedawnienia dochodzonych roszczeń, jeżeli rzeczywiście roszczenie było przedawnione.

 

Gdy sąd zdecyduje o przywróceniu terminu do złożenia nakazu zapłaty, to będzie takie pismo rozpoznawał merytorycznie i zdecyduje wtedy o skierowaniu sprawy na rozprawę w celu dokładniejszego jej zbadania.

 

Podczas rozprawy będzie miał Pan możliwość obrony swoich praw i dalsze ewentualne kwestionowanie dochodzonego przez powoda roszczenia.

 

Niestety innej drogi niż kwestionowanie w przedstawiony sposób tytułu egzekucyjnego nie ma. Komornik prowadzi egzekucję w oparciu o tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny + klauzula wykonalności) i tylko jego uchylenie spowoduje umorzenie postępowania egzekucyjnego.

 

Jeżeli jednak twierdzi Pan, że od wydania wyroku (który został wydany należycie) roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem uległo przedawnieniu na podstawie cytowanego przeze mnie art. 125 Kodeksu cywilnego, to nie należy wnosić o przywrócenie terminu, a jedynie złożyć powództwo przeciwegzekucyjne.

 

Zgodnie z art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

 

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

 

§ 2. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi”.

 

Powództwo to wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję, a w pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu.

 

Jak wynika z powyższego, jeżeli tytuł korzysta z powagi rzeczy osądzonej (tytułem egzekucyjnym jest prawomocne orzeczenie sądu lub referendarza sądowego), podstawą powództwa może być zdarzenie, które nastąpiło po powstaniu tytułu egzekucyjnego albo po zamknięciu rozprawy, po której wydano tytuł egzekucyjny, na skutek którego zobowiązanie objęte tytułem wygasło, czyli oparte na podstawie z art. 840 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Są to wszelkie zdarzenia wywołujące taki skutek na gruncie prawa cywilnego materialnego (np. spełnienie świadczenia, potrącenie, odnowienie, przyjęcie innego świadczenia przez wierzyciela w zamian za objęte tytułem, niemożność świadczenia, zwolnienie z długu).  Ponadto są to wszelkie zdarzenia wywołujące na gruncie prawa cywilnego taki skutek, że zobowiązanie objęte tytułem nie może być egzekwowane (np. przedawnienie, odroczenie terminu spełnienia świadczenia, rozłożenie świadczenia na raty).

 

Reasumując, w zależności, jaki skutek chce Pan osiągnąć, ma Pan dwie wykluczające się drogi postępowania. Jeżeli kwestionuje Pan skuteczność doręczenia wydanego wyroku zaocznego, wnosi Pan o przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia, jeżeli zaś nie kwestionuje Pan legalności wydania wyroku, a jedynie fakt, że wskutek upływu terminu 10-letniego roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem uległo przedawnieniu – wnosi Pan powództwo przeciwegzekucyjne.

 

Na podstawie powyższego proszę więc o sprecyzowanie swojego pytania i wskazanie Pana oczekiwań co do sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus jeden =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Roszczenie o zapłatę za książki

Zakupiłam 6 lat temu książki, które następnie odesłałam, gdyż mi nie odpowiadały. Obecnie firma windykacyjna upomina się o zapłatę, a ja nie posiadam już dowodu nadania z poczty. Czy muszę zapłacić firmie windykacyjnej kwotę jakiej żąda?

Przedawnienie roszczeń banku

Ile wynosi okres przedawnienia w sprawie związanej z niespłacaniem rat za kredyt zaciągnięty w banku?

Przedawnienie roszczenia należności pieniężnej

Proszę o wyjaśnienie, w jakim terminie ulega przedawnieniu roszczenie należności pieniężnej, w oparciu o tytuł wykonawczy w postaci protokołu sądu rejonowego (ugoda sądowa) z dnia 10.12.2003 r., zaopatrzonego w klauzulę wymienionego sądu z dnia 17.02.2005 r.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »