Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pismo do gminy dotyczące wymeldowania

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.03.2018

Mam prawo wieczystego korzystania z parteru domu. Siostra, która jest właścicielką tego domu złożyła pismo do gminy dotyczące wymeldowania mnie. Jestem w tym domu zameldowany od dziecka. Czy siostra może mnie wymeldować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pismo do gminy dotyczące wymeldowania

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

 

Z treści Pana pytania wynika, że dysponuje Pan prawem tzw. „wieczystego korzystania z parteru domu” stanowiącego własność Pana siostry. Wolą siostry jest Pańskie wymeldowanie.

 

W pierwszej kolejności należałoby ustalić jakie dokładnie prawo przysługuje Panu względem nieruchomości. Mniemam, iż chodzi o ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności osobistej. Proszę nie mylić tego z wieczystym prawem do korzystania, choć de facto zakres uprawnień jest taki sam. Po drugie należy ustalić, czy służebność ustanowiona na rzecz Pana jest wpisana do księgi wieczystej, czy też nie. Po trzecie jaki jest zakres tej służebności osobistej. Wszystko powyższe ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia Pańskich uprawnień do korzystania z nieruchomości. Meldunek nie stanowi bowiem o prawie do lokalu, a jedynie potwierdza formalne zameldowanie danej osoby pod danym adresem.

 

Jeżeli Pana siostra złożyła wniosek o wymeldowanie Pana spod danego adresu to powinien Pan wykazać się inicjatywą w postępowaniu administracyjnym i wskazać, iż nie może być mowy o opuszczeniu przez Pana ww. adresu. Nie wskazuje Pan, by mieszkał pod innym adresem. Powyższe ma bardzo istotne znaczenie dla Pańskich interesów. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Organ gminy może jednak podjąć działanie na wniosek właściciela. Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

 

Z uwagi na powyższe zasadnym jest wskazanie na pogląd wyrażony w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt IV SA/po 634/13, zgodnie z którym „opuszczenie lokalu jest to nie tylko fizyczne nieprzebywanie, ale i zamiar opuszczenia danego lokalu, z jednoczesnym zerwaniem związków z dotychczasowym lokalem i założeniem w nowym ośrodku swoich osobistych i majątkowych interesów”.

 

Innymi słowy, jeżeli Pan wyprowadził się z mieszkania i ustanowił dla swojej osoby nowe miejsce zamieszkania, w którym będą koncentrować się Pana interesy życiowe, krótkotrwały pobyt, a nawet jednodniowy, celem odwiedzin byłego miejsca zamieszania, nie będzie świadczył o tym, że nie mamy do czynienia z opuszczeniem lokalu. Jednakże, jeżeli opuścił Pan lokal jednak bez zamiaru jego zerwania związku z nim, to sytuacja jest już dla Pana korzystniejsza. Jeżeli strona została usunięta z lokalu w drodze przymusu fizycznego czy psychicznego bądź uniemożliwiono jej dostęp do lokalu, np. przez wymianę zamków w drzwiach, to nie można uznać tego za opuszczenie dotychczasowego miejsca stałego pobytu (por. np. wyroki NSA: z 17 marca 2003 r., sygn. akt V SA 2323/02; z 17 września 2003 r., sygn. akt V SA 402/03; z 3 kwietnia 2000 r., sygn. akt V SA 1784/99; z 21 marca 2001 r., sygn. akt V SA 2950/00).

 

W treści uzasadnienia ww. wyroku wskazano, iż „O opuszczeniu stałego miejsca zamieszkania można mówić wtedy, gdy jest ono dobrowolne i ma charakter trwały, a zgodnie z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 stycznia 2007 r. (sygn. akt II OSK 133/06, LEX 327831) – który to pogląd Sąd orzekający w sprawie podziela, opuszczenie lokalu jest to nie tylko fizyczne nieprzebywanie, ale i zamiar opuszczenia danego lokalu, z jednoczesnym zerwaniem związków z dotychczasowym lokalem i założeniem w nowym ośrodku swoich osobistych i majątkowych interesów. O opuszczeniu miejsca pobytu stałego w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych można mówić także wówczas, gdy dana osoba nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych umożliwiających powrót do lokalu (por. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. akt V SA 1424/99, LEX nr 79243, z dnia 22 sierpnia 2000 r., sygn. akt V SA 108/00, LEX nr 49954 i z dnia 12 kwietnia 2001 r., sygn. akt V SA 3078/00, LEX nr 78937), a także kiedy opuszczenie lokalu jest konsekwencją wykonania wyroku orzekającego eksmisję (wyrok NSA z dnia 6 października 2006 r., sygn. akt II OSK 65/05), bądź też samego wyroku orzekającego eksmisję (por. wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt II OSK 1895/07)”.

 

Zauważyć należy nadto, iż sformułowanie „opuszczenie miejsca pobytu stałego” nie oznacza jedynie fizycznego przebywania w miejscu innym niż miejsce pobytu stałego. Dla zaistnienia tej przesłanki konieczne jest, aby fizycznemu przebywaniu osoby w tym innym miejscu towarzyszyła wola opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu oraz zamiar stałego związania się z nowym miejscem (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 669/13).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus 10 =

»Podobne materiały

Koszty wyrobienia nowego paszportu po kradzieży dokumentu

Skradziono mi paszport. Gdy starałem się o nowy, poinformowano mnie, że, oprócz kompletu potrzebnych dokumentów i potwierdzenia z policji, będzie mnie to kosztowało 140 zł. Później okazało się jednak, że muszę zapłacić 200% za wyrobienie nowego dokumentu, ponieważ niewystarczająco zabezpieczyłem pop

 

Były właściciel domu się nie wymeldował – co zrobić?

Prawie 10 lat temu kupiłam dom, który teraz zamierzam sprzedać. Były właściciel jednak do tej pory się nie wymeldował. Co zrobić w tej sytuacji?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »