.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

PIP kontrola

Kontrola PIP zwykle nie jest niespodziewana, jednak i tak może zaskoczyć przedsiębiorcę. Warto wiedzieć, co kontrola PIP może sprawdzać w naszej firmie, jak się przygotować do kontroli PIP.

 

Szykują się duże zmiany dotyczące przeprowadzania kontroli PIP w zakładach pracy.Rewolucję wprowadza prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, który przewiduje wyłączenie spod przepisów rozdziału 5 ustawy (dotyczącego kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy) sfery kontroli przeprowadzanych przez PIP.

(…) Warto wiedzieć, że do kontroli przeprowadzanych przez organy PIP mają zastosowanie przepisy ratyfikowanej przez Polskę Konwencji nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450). Przepisy tej konwencji upoważniają inspektorów pracy m.in. do swobodnego wstępu, bez uprzedniego zawiadomienia, o każdej porze dnia i nocy, do każdego zakładu pracy podlegającego inspekcji, jak również statuują prawo do tak częstego kontrolowania przedsiębiorstw, jak to tylko będzie konieczne dla zapewnienia skutecznego stosowania odpowiednich przepisów prawa. Regulacje konwencji dotyczą jednak tylko zakładów przemysłowych i handlowych, nie mają natomiast zastosowania do kontroli  PIP w innych sektorach działalności gospodarczej, np. usługach.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Prowadzi to do wniosku, że kontrola PIP wykonywana przez inspektora pracy w zakresie problematyki prawa pracy nie jest elementem nierozłącznie związanym z działalnością gospodarczą i dlatego stanowi inny rodzaj kontroli, aniżeli kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Inspektorzy pracy prowadzić jednak będą kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy w sprawach poruczonych im na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

(…) Kompetencje pokontrolne organów PIP, realizowane na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności, wkraczają także bezpośrednio w zagadnienia dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Z tego powodu, jeżeli inspektor pracy będzie przeprowadzał kontrolę systemu oceny zgodności, działając na podstawie przepisów powołanej ustawy, to wówczas musi przestrzegać reguł kontrolnych określonych w rozdziale 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

(…) Reasumując, wobec omawianego wyroku WSA w Krakowie z dnia 11.03.2010 r. inspektorzy pracy nie stosują do kontroli przepisów prawa pracy, w tym legalności zatrudnienia, rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, natomiast stosują te przepisy do wykonywania zadań kontrolnych na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności.    Przeczytaj pełną treść

 

 W pierwszej części artykułu „Kontrola przedsiębiorcy a PIP” przeanalizowałem przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (zwanej dalej ustawą sdg) pod kątem tego, czy postanowienia jej rozdziału 5 znajdują, czy nie znajdują zastosowania do kontroli z zakresu inspekcji pracy.

 
(…) Możliwość stosowania przepisów rozdziału 5 ustawy sdg do kontroli PIP istniałaby ewentualnie wtedy, gdyby poprawnie można było uznać, że ustawa sdg w stosunku do ustawy o PIP jest przepisem szczególnym.
 
(…) W obecnym stanie prawnym taka relacja jest wykluczona z uwagi na nową nazwę rozdziału 5 „Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy”, który to rozdział – jak sama nazwa wskazuje – nie obejmuje każdej kontroli przedsiębiorcy, ale tylko kontrolę działalności gospodarczej.


Wyraźna zmiana nazwy rozdziału 5 na nową spowodowała zawężenie zakresu kontroli PIP objętego przepisami rozdziału 5 ustawy sdg. Kontrola z zakresu inspekcji pracy na pewno nie jest kontrolą działalności gospodarczej przedsiębiorcy.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Kontrola przedsiębiorcy a PIP – część 1
W artykule omówiono nowelizację ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), która obowiązuje od dnia 7 marca 2009 r. – pod kątem jej wpływu na kontrolę inspektora pracy.

Kontrola transportu drogowego przez PIP
W artykule omówiono problematykę kompetencji organów Państwowej Inspekcji Pracy na tle przepisów ustawy o transporcie drogowym, zwracając szczególną uwagę na ograniczenia wynikające z prawa międzynarodowego.

PIP będzie bez uprzedzenia kontrolować zakłady pracy
W marcu tego roku informowaliśmy Państwa o zmianach dotyczących przeprowadzania kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w zakładach pracy, jakie może wprowadzić projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Właściwość miejscowa inspektora pracy
W artykule omówiono problemy związane z właściwością miejscową inspektora pracy w aspekcie działań kontrolnych PIP oraz kierowania środków pokontrolnych.

Zmiany w ustawie o PIP – część 1

W artykule autor omawia ostatnią zmianę ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), dokonaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o PIP (Dz. U. Nr 142, poz. 829), która dotyczy m.in. kontroli PIP.Kontrola legalności zatrudnienia
W artykule omówiono zagadnienia związane z kontrolą legalności zatrudnienia, w związku z przejęciem zadań z tym związanych z dniem 1 lipca 2007 r. przez Państwową Inspekcję Pracy na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl